Informácia podľa § 10 ods.1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  • Prevádzkovateľom je OZ VLAKY.NET, Stromová 33, 917 02 Trnava (IČO: 50605763)

  • Účelom spracúvania údajov je identifikácia registrovaných členov internetovej stránky.

  • Povinné údaje v elektronických formulároch sú len tie ktoré sú zvýraznené žltou farbou.

  • Pravdivosť poskytnutých údajov prevádzkovateľ neoveruje.

  • Osobné údaje klienta nebudú sprístupnené tretej osobe - okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak je sprístupnenie zmluvne dohodnuté medzi prevádzkovateľom a klientom.

  • Prevádzkovateľ zverejňuje len časť poskytnutých údajov na internetovej stránke.

  • Údaje sú získavané automatizovane prostredníctvom elektronického formuláru.

OZ VLAKY.NET