Sieť ŽSR

ŽSR 112 : Zohor - Plavecký Mikuláš

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 112
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Zohor - Plavecký Mikuláš
Otvorenie trate: 15.11.1911
Rozchod: 1 435 mm  

O trati Zohor - Plavecký Mikuláš

Trať bola postavená ako časť Bratislavskej župnej miestnej železnice spolu s traťou Zohor - Záhorská Ves. Koncesiu na výstavbu trate získali dr. Emil Révesz z Malaciek a Ing. Ľudovít Fábián z Budapešti. Prevádzka na trati sa začala 15.11.1911.

Trať vedie pomerne nenáročným terénom Záhorskej nížiny na úpätí Malých Karpát. Medzi stanicami Zohor a Lozorno mimoúrovňovo križuje na železobetónových mostoch cestu z Bratislavy do Malaciek a diaľnicu D2 z Bratislavy do Prahy. Úsek Zohor - Rohožník bol v polovici sedemdesiatych rokov modernizovaný kvôli výstavbe cementárne v Rohožníku, vďaka ktorej sa podstatne zvýšil objem nákladnej dopravy. Boli postavené nové stanice Jablonové, Kuchyňa a Rohožník, traťová rýchlosť v modernizovanom úseku je 70 km/h.

V prevádzke boli nasadzované rady T 466.0 (dnes 735), neskôr T 466.2 (dnes 742) na pravidelných nákladných vlakoch dodnes. V úseku Zohor - Rohožník možno vďaka silnej nákladnej doprave zabezpečovanej sčasti v réžii súkromných dopravcov občas uvidieť aj iné rady motorových rušňov. Z motorových vozňov boli v 40. rokoch nasadzované stroje radu M 120.3, neskôr M 130.0 a v posledných rokoch prevádzky najmä motorové vozne radu 810.

V roku 2003 bola ZSSK osobná doprava zastavená a následne obnovená spoločnosťou BRKS (Zohor-Rohožník). V januári 2005 Zohor-Rohožník opäť zastavená.

Najmä vďaka cementárni v Rohožníku je na trati silná nákladná doprava, na štyroch pároch nákladných vlakov sú nasadzované dvojice motorových rušňov radu 742, isté oživenie prinášajú aj pomerne časté ucelené nákladné vlaky súkromných dopravcov. Po trati sa takisto prepravuje drevo nakladané v Plaveckom Mikuláši a Rohožníku, nákladnú železničnú dopravu využíva aj vojenské letisko v Kuchyni.

Nerealizované Malokarpatské železnice

Viedenská arbitráž /1938/ a aktuálne politické vzťahy vo vtedajšej Európe, najmä agresívne chúťky horthyovského Maďarska, si vynútili nový pohľad na železničnú sieť na Slovensku. Arbitrážou neprišlo Slovensko iba o rozsiahle územia, ale aj o 930 km železníc. Prerušili sa viaceré trate, železničné spojenia hlavného mesta akoby ktosi obstrihal nožnicami. Z piatich zústených tratí jedna, Petržalská pripadla Ríši. Trate na Žitný ostrov a Štúrovo, tesne za hranicami mesta, pripadli Maďarsku. Štvrtá, smerom na Kúty, smerovala do Protektorátu Bohmen und Mähren. Slovenským smerom ostala iba jediná, tá najstaršia, ešte jednokoľajná, smerom na Trnavu. Jediným smerom umožňujúcim alternatívne spojenie bola druhá strana Malých Karpát. Ponúkalo sa využitie existujúcej trate Zohor - Plavecký Svätý Mikuláš. Táto trať z roku 1911 mala celkom 35 km. Ďalšou využiteľnou traťou bola trať Jablonica - Brezová pod Bradlom - Myjava.

Uvažovaný prevádzkový program dostavby tratí na Záhorí určoval rekonštrukcie a dostavby tratí tak, aby bol možný priamy chod vlakov Bratislava - Zohor - Plavecký Svätý Mikuláš - Jablonica - Bezová pod Bradlom - Myjava - Nové Mesto nad Váhom a to bez úvrate.

Prvá začala príprava prepojenia Plavecký Svätý Mikuláš - Jablonica. Trať bola projektovaná ako jednokoľajná hlavná železnica pre rýchlosť 100 km/h. Oblúky boli projektované s minimálnym polomerom 600 m, maximálne stúpanie 7%, lomy nivelety so zaoblením r = 5000 m. Dĺžky dopravných koľají v rekonštruovaných staniciach Plavecký Svätý Peter a Jablonica a na novonavrhovanej trati vychádzali z požadovanej dĺžky vlaku 120 osí, preto minimálne dĺžky dopravných koľají boli navrhnuté na 700 m. Trať začínala v km 0,115 za žel.stanicou Plavecký Svätý Mikuláš, pokračovala severovýchodným smerom podhorím Malých Karpát a v km 14,1 zaúsťovala do žst. Jablonica na trati Trnava - Kúty. V strede traťového úseku, v km 6,4 - 7,2 bola naprojektovaná železničná stanica Šandorf /terajší názov Prievaly/ s tromi dopravnými koľajami, jednou skladištnou koľajou a manipulačným priestranstvom dĺžky 350 m. Časť manipulačnej plochy bola určená Vojenským lesným podnikom ako drevosklad.

V km 3,0 - 3,5 bola navrhnutá zastávka - nákladište Plavecký Svätý Peter, s obojstranne zapojenou skladištnou koľajou s užitočnou dĺžkou 150 m. V km 11,3 - 11,6 bola navrhnutá rovnako vybavená zastávka - nákladište Cerová/Lieskové. Stavba bola rozdelená na dva stavebné úseky. Prvý od Plaveckého Svätého Mikuláša po Šandorf včítane, druhý po Jablonicu.

Projekt stavby trate Plavecký Svätý Mikuláš - Jablonica predpokladal realizáciu stavby v rokoch 1943 - 1947. Realizácia stavby sa začala 12.10.1943. Do konca vojny sa realizovalo asi 40% zemných prác t.j. cca 200.000 m3 a upravili sa všetky vodné toky križujúce trať.

Tesne po vojne, už 14.6.1945, sa v stavbe pokračovalo. Rozhodujúcim pre osud stavby bolo stanovisko Ministerstva Národnej Obrany ČSR z 22.8.1947, že trať nie je z hľadiska obrany štátu naliehavá. Preto sa práce na stavbe definitívne zastavili 30.4.1949. /50. výročie/

Napriek tomu, že trať nebola uvedená do prevádzky, značne zmenila ráz krajiny pod Malými Karpatmi. Trať bola projektovaná bez úrovňových prechodov ciest a s množstvom krížení vodotokov. Naprojektovaných bolo 16 podjazdov, z nich 11 malo vedľa vozovky oddelené koryto pre vodu, 14 priepustov pre vodotoky, 17 rúrových priepustov pod cestami. Nad traťou boli naprojektované 3 cestné nadjazdy. Všetky objekty, okrem nadjazdov boli i realizované.

Po ukončení projektu na trati Plavecký Svätý Mikuláš - Jablonica, Stavebná správa Slovenských železníc v Novom Meste nad Váhom začala pripravovať projekty stavby tratí Brezová pod Bradlom - Myjava a Lednické Rovné - Púchov zastávka. Projekty boli dokončené až po druhej svetovej vojne a v roku 1946 pripravené na výstavbu, vrátane vytýčenia v teréne. K ich realizácii však už nedošlo, postihol ich rovnaký osud ako predchádzajúcu stavbu. V rokoch 1970 až 1980, sa už zdalo, že sa aspoň prvá časť a to Plavecký Mikuláš - Jablonica zrealizuje, ako dôvod sa udávalo výstavba cementárne v Rohožníku a následne odbremenenie ťahu cez Bratislavu. Cement pre celé Slovensko a jeho vývoz do Sovietského Sväzu mal ísť cez Jablonicu a Trnavu. Žiaľ iba mal.

Zaujímavosť

Je zaujímavé, že v Nariadení vlady z 8. 1. 2003 sa uvažuje s dostavbou železnice. http://www.lifeenv.gov.sk/minis/legislativa/20_2003.pdf

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 310 kB 28.3.2009 17:27
PDF  » GVD 1941 leto PDF 353 kB 26.4.2009 16:06
PDF  » GVD 1950 leto PDF 420 kB 15.6.2010 19:34
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 262 kB 25.6.2010 16:43
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 312 kB 17.1.2009 17:29
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 272 kB 17.1.2009 17:29
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 278 kB 27.6.2010 20:00
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 282 kB 3.7.2010 19:18
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 209 kB 17.1.2009 17:29
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 237 kB 5.7.2010 9:00
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 215 kB 5.7.2010 15:03
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 260 kB 16.4.2011 20:35
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 270 kB 10.4.2011 12:27
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 257 kB 5.6.2011 10:04
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 197 kB 17.1.2009 17:30
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 270 kB 16.10.2011 12:35
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 255 kB 23.10.2011 14:01
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 246 kB 29.5.2011 8:22


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Plavecký Mikuláš - Záhorská Ves PDF 193 kB 8.1.2009 12:22
PDF  » TTP Plavecký Mikuláš - Záhorská Ves. 6. zmena PDF 201 kB 1.7.2009 11:29

Objekty (23)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000 Železničná stanica  Zohor ŽST
0,155   Priecestie  Zohor priecestie v km 0,155 Priecestie
0,499   Priecestie  Zohor priecestie v km 0,499 Priecestie
3,100   Most / viadukt  Zohor most ponad cestu Most
3,668   Vlečka  Priemyselný park Lozorno Vlečka
5,094 5,000 Nákladisko / Zastávka  Lozorno Nak./zast.
9,057   Most / viadukt  Jablonové most Most
9,067   Priecestie  Jablonové v km 9,067 Priecestie
9,224 9,000 Železničná stanica  Jablonové ŽST
13,057   Priecestie  Pernek pri Zohore v km 13.057 Priecestie
13,171 13,000 Zastávka  Pernek pri Zohore Zastávka
17,067   Priecestie  Kuchyňa v km 17,067 Priecestie
17,185 17,000 Železničná stanica  Kuchyňa ŽST
17,991   Priecestie  Kuchyňa v km 17,991 Priecestie
21,375   Priecestie  Rohožník v km 21.375 Priecestie
22,785 22,000 Železničná stanica  Rohožník ŽST
23,044   Priecestie  Rohožník v km 23,044 Priecestie
27,776 27,000 Zastávka  Sološnica Zastávka
27,885   Priecestie  Sološnica v km 27,885 Priecestie
30,015 30,000 Nákladisko / Zastávka  Plavecké Podhradie Nak./zast.
30,317   Priecestie  Plavecké Podhradie v km 30,317 Priecestie
34,908   Priecestie  Plavecký Mikuláš v km 34,908 Priecestie
35,013 35,000 Železničná stanica  Plavecký Mikuláš ŽST

Filmy (4)

Počet filmov: 4    

Parný rušeň 555.3008 - výlet na Plavecký hrad Video v HD kvalite

11.6.2014 10:00,   » Boris,   YouTube,   dĺžka: 13:03
Mimoriadny historický vlak z Bratislavy do Plaveckého Podhradia vedený parným rušňom 555.3008 "Mazutka".
86%

Jazda k MDD s parným rušňom 498.104 Albatros

10.6.2010 14:00,   » nino,   YouTube,   dĺžka: 06:00
Jazda parného vlaku v čele s historickým rušňom 498.104 Albatros na trase Bratislava - Zohor - Malacky - Kuchyňa a späť.
84%

Para na Záhorí

13.5.2010 10:00,   » Pio,   YouTube,   dĺžka: 06:08
Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava Východ pripravil ďalšiu jazdu parného vlaku na trati, po ktorej už osobné vlaky nepremávajú. Z nástupnej stanice Bratislava-Nové mesto sa vlakový konvoj vybral smerom do mestečka Zohor. V stanici Zohor začala tá pravá parná jazda. Parný vlak na čele s bratislavskou Uhrankou 331.037 smeroval popri Karpatoch do stanice Plavecké Podhradie.
0%

Cyklovlak do Plaveckého Podhradia

10.5.2010 18:00,   » Pio,   YouTube,   dĺžka: 06:07
Historická jazda pre cyklistov z Bratislavy do Plaveckého Podhradia. 19. 4. 2008. M 262.007 + prívesný vozeň BALM. Klub priateľov histórie železničnej dopravy v Bratislave pripravil na dnešný deň v poradí ďalšiu jazdu cyklomotoráčika na trase Bratislava – Zohor – Plavecký Mikuláš a späť. Hlavná stanica nás prívetivo vítala zvýšeným pohybom cyklistov po perónoch. Na rozdiel od minuloročnej jazdy, kedy sme sa venovali pešej turistike na Plavecký hrad sme dnes aj my dvaja tlačili po peróne bicykle.
46%

Články (27)

Počet: 27     Stránky so správami: / 2    

Jak jsem oslavil 13. narozeniny VLAKY.NET Správa obsahuje fotogalériu

15.7.2017 8:00, Autor: Pavel Šmídek
Když bylo v našem magazínu avizováno, že bude 13. narozeninová jízda VLAKY.NET dne 8.7.2017 Fontánou M 262.004 pod Plavecký hrad, neváhal jsem a hned jsem se na akci přihlásil. Původně jsem chtěl tento výlet absolvovat za jeden den, ale uposlechl jsem doporučení jednoho našeho člena strávit v Bratislavě tři dny s vidinou návštěvy depa v Rači. Pokračovanie...  Diskusia: 39

13. narodeniny VLAKY.NET - s M 262.004 pod Plavecký hrad

15.6.2017 8:00, Zdroj: Redakcia VLAKY.NET
Milí priatelia. Aj tento rok vás pozývame osláviť narodeniny nášho portálu VLAKY.NET a spoločne si prejsť ďalšiu zaujímavú trať. Pre technické problémy s M 262.004 sa tohtoročná narodeninová jazda uskutoční v inom, náhradnom termíne, ako tomu bolo po minulé roky. Konkrétne to bude v sobotu 8.7.2017. Tento rok nás čaká jazda pod Plavecký hrad, na trati Zohor – Plavecký Mikuláš. Pokračovanie...  Diskusia: 27

Záhorská rozprávka alebo Po 12 rokoch opäť vlakom do Plaveckého Podhradia

15.5.2017 8:00, Autor: Dušan Štefánik
Záhorie, mystická, mierne zabudnutá krajina, plná borovíc, ťažobných vrtov, pieskových dún, s dominantou Vysokej a Vápennej a rohožníckej cementárne. Tu nakrúcal Dušan Hanák svoje kúzelno-naturalistické filmy, v ktorých sa domácke záhorácke miešalo so starými poverami a čarami rómskeho obyvateľstva. Pokračovanie...  Diskusia: 19

Čo nového na trati do Plaveckého Mikuláša Správa obsahuje fotogalériu

20.7.2016 8:00, Autor: Braňo Lapčík
Dňa 10.7.2016 som sa rozhodol, že sa vydám na výlet do Plaveckého Podhradia. Tento výlet som si naplánoval pôvodne s kamarátom Petrom, keďže však z pracovných dôvodov nemohol, išiel som sám. Ráno som nasadol na autobus o 10:58 hod. do Rohožníka, kde som si počkal na spoj o 11:58 do Prieval. Vystúpil som na zastávke Plavecký Mikuláš rázc. Odkiaľ som šiel na stanicu do Mikuláša. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Rendez 2014 Správa obsahuje fotogalériu

26.6.2014 8:00, Autor: Marián Rajnoha
V dňoch 14. a 15. júna 2014 sa uskutočnil už 16. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel - Rendez 2014. Na tomto, dnes už tradičnom, podujatí si na svoje mohli prísť ako po iné roky návštevníci nielen v priestoroch historického depa, ale aj počas jázd mimoriadnych historických vlakov. Pokračovanie...  Diskusia: 12

Preložky na trati č. 112 Zohor - Plavecký Mikuláš

22.4.2014 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Pred týždňom sme sa pomyselne prechádzali po dvojkoľajnej hlavnej trati Bratislava - Kúty s cieľom hľadať miesta, kde došlo ku preloženiu jej trasy. Pobudnime ešte chvíľu na Záhorí a za rovnakým účelom si všimnime aj miestnu trať do Plaveckého Mikuláša, ktorá z nej v Zohori odbočuje. Pokračovanie...  Diskusia: 8

Výlet na Plavecký Hrad Správa obsahuje fotogalériu

16.10.2012 8:00, Autor: Marián Šimo
Už dlhšiu dobu som sa chcel odviezť nostalgickým cyklo-vlakom po opustenej záhoráckej železnici. Každým rokom mi iný program skrížil plány a na toto sa nedostalo. Konečne 15.9. mi to vyšlo a okrem Mazutky som mal v nostalgickom parnom poňatí na tejto trati premiéru aj ja. Pokračovanie...  Diskusia: 13

Parným vlakom na Plavecký hrad

2.9.2012 8:00, Autor: Klub priateľov histórie železničnej dopravy, Zdroj: KPHŽD
Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ v spolupráci zo Železnicami slovenskej republiky a Múzejno-dokumentačným centrom ŽSR Vás pozývajú dňa 15. septembra 2012 na jazdu historickým parným vlakom do Plaveckého Podhradia. Pokračovanie...  Diskusia: 9

Reportáž z Plaveckého Podhradia

20.10.2011 8:00, Autor: Abelovszky Tamás
V sobotu 15. septembra 2011 bratislavský Klub priateľov histórie železničnej dopravy zorganizoval výlet historickým vlakom do Plaveckého Podhradia. Udalosť, ktorá prilákala mnoho záujemcov, najmä rodín s deťmi, je námetom nasledujúcej reportáže. Pokračovanie...  Diskusia: 9

Posledná jeseň na Záhorí s 331.037

8.9.2011 18:00, Zdroj: Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ
Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ v spolupráci zo Železnicami slovenskej republiky a Múzejno-dokumentačným centrom ŽSR Vás pozývajú dňa 15. septembra na jazdu historickým parným vlakom do Plaveckého Podhradia. Pokračovanie...  Diskusia: 3

Rok zmien 2011: Program revitalizácie železničných spoločností

4.3.2011 8:00
Dňa 3. marca 2011 sa do medzirezortného pripomienkového konania dostal materiál "Program revitalizácie železničných spoločností" predložený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Pokračovanie...  Diskusia: 155

Parným vlakom na Plavecký hrad - 15. septembra 2010

6.9.2010 8:00, Autor: Peter Guštara, Zdroj: Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ
Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ v spolupráci zo Železnicami slovenskej republiky a Múzejno-dokumentačným centrom ŽSR Vás pozývajú dňa 15.septembra na jazdu historickým parným vlakom do Plaveckého Podhradia, kde bude možnosť navštíviť zrúcaninu Plaveckého hradu. Pokračovanie...  Diskusia: 4

Ako 498.104 Albatros do Kuchyne šiel Správa obsahuje fotogalériu

5.6.2010 8:00, Autor: Ivan Wlachovský
Sobotné ráno 29. 5. 2010 bolo na Slovensku v znamení niekoľkých akcií, na ktoré sa oplatilo ísť pozrieť. Vzhľadom k tomu, že môj čas bol obmedzený iba na doobedie, tak voľba padla na jazdu k MDD s parným rušňom 498.104 Albatros. Pokračovanie...  Diskusia: 8

Uhranka na Zahorí Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

7.3.2010 8:00, Autor: Ivan Wlachovský, Zdroj: Tatraturist
Milé pozvanie došlo do redakcie VLAKY.NET. Cestovná kancelária Tatraturist usporiadala dňa 21. 2. 2010 nostalgickú jazdu pre holandských turistov. Také pozvania sa neodmietajú. Pokračovanie...  Diskusia: 5

S Uhrankou do Plaveckého Podhradia Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

21.10.2009 8:00, Autor: Boris Džurňák, Zdroj: RelaxTime.sk
Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava Východ pripravil ďalšiu jazdu parného vlaku na trati, po ktorej už osobné vlaky nepremávajú. Z nástupnej stanice Bratislava-Nové mesto sa vlakový konvoj vybral smerom do mestečka Zohor. V stanici Zohor začala tá pravá parná jazda. Parný vlak na čele s bratislavskou Uhrankou 331.037 smeroval popri Karpatoch do stanice Plavecké Podhradie. Pokračovanie...  Diskusia: 9

Nedostavané železničné trate pod Malými Karpatmi - prezentácia prednášky Správa obsahuje video

31.10.2008 8:00, Autor: Ivan Wlachovský
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru dopravy GR ŽSR Mgr. Emila Šimka a s podporou internetového klubu VLAKY.NET v roku 2008 usporiadali sériu odborných prednášok na tému doprava. Dňa 23. 10. 2008 sa uskutočnila ďaľšia: Ing. Marián Školník, Ing. Pavel Mikulka z ŽSR GR Odbor dopravy: Nedostavané železničné trate pod Malými Karpatmi. Pokračovanie...  Diskusia: 22

Pozvánka na odborný seminár - 23.10.2008: Nedostavané železničné trate pod Malými Karpatmi

13.10.2008 8:00, Autor: Ivan Wlachovský
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru dopravy GR ŽSR Mgr. Emila Šimka a s podporou internetového klubu VLAKY.NET v roku 2008 usporiadali sériu odborných prednášok na tému doprava. Dňa 23. 10. 2008 sa uskutoční ďaľšia: Pokračovanie...  Diskusia: 7

Parným vlakom z Bratislavy do Plaveckého Podhradia Správa obsahuje fotogalériu

3.10.2008 9:00, Zdroj: Paparaci.sk
Parný vlak na čele s Uhrankou 331.037 sa dňa 27. 9. 2008 vybral na výlet z Bratislavy do Plaveckého Podhradia. Cestujúcich previezol zabudnutou lokálkou na ktorej sa osobná doprava dávno skončila. Nielen preto však bola parojazda výnimočná. Jazda vlakom ponúka bezstarostné zvezenie s výhľadom do prírody. Môžete tiež posedieť v reštauračnom vozni a pri kofole s priateľmi podebatovať. Pokračovanie...  Diskusia: 8

Motorákom na hrad (II.) Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

24.4.2008 6:19, Autor: Ivan Wlachovský
Zamračené sobotňajšie ráno 19. 4. 2008 neveštilo ktovieaký cyklisticko – vlakový zážitok. Keďže plán je plán vybrali sme sa s Uragánom krátko po ôsmej na bratislavskú hlavnú stanicu. Tri vrstvy oblečenia sa ukazovali ako ideálne. Pokračovanie...  Diskusia: 13

Motorákom na hrad

7.4.2008 8:00, Autor: Ivan Wlachovský, Zdroj: Klub priateľov histórie železničnej dopravy v Bratislave
Pozývame Vás na jazdu historickým motorovým cyklovlakom do Plaveckého Podhradia, ktorá sa bude konať v sobotu 19.04.2008. Organizátorom akcie je Klub priateľov histórie železničnej dopravy v Bratislave (www.kphzd.sk). Pokračovanie...  Diskusia: 26

Diskusia (24)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 24     Stránky: / 2    
» tatko421 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 6.4.2013 20:56
RE: ŽSR - 112

Lyžiar chodia,len sa upravili časy kedy majú prejsť Kuchyňou ranný nákliadiak prejde o 7:00 potom obedňajší 11:30 a večerný 18:30 a manipulák do Zohoru 16:55,bus do BA mi ide o 16:30 ,ale ked to nestihnem tak idem na manipulák mám to vyriešené peťo ma vždy rád zobere do mašiny a aj odveze do BA,ked má náklad.Jo a ešte neco nostalgia tajto nešla ani nepametám ako nočný brigádnik viem ako sa všetko obsluhuje a minule ma zo Zohoru potešili poslai mi os do Záhorskej Vsi s odchodom 20:30 zo Zohoru asi ma chceli potešiť ja to vidím biedne aj máme vymyslené ako to majú os chodiť ,ale ministersvo nechce dovoliť ,musíme to zvládnuť ak sa nepostavíme mi tak je koniec trate a tá zjazdnosť do Podhradia s tou by som si nebol taký istý ,síce neviem ako to tam vyzerá,ale dúfajme,že je ako tak udržiavaná ,chcelo by to zmapovať a spraviť reportáž ,len neviem kedy budem mať viac času a či mi požičajú rodičia foťák a mohol by aj niekto z ostatných napísať a preskúmať to

» Lyžiar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 31.10.2012 6:51
RE: ŽSR 112 : Zohor - Plavecký Mikuláš

tatko421.. a nakladne a manipulačne vlaky uz nechodia ?

» tatko421 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 20.10.2012 16:46
RE: ŽSR - 112

ak SI myslíš,ja som z Kuchyne a ešte som nečul o tom,že žiaden vlak by mal jato chodiť,ale jedno ti poviem naisto grafikon je hotový,len tie zatuplé palice ministereské nechcú povoliť dopravu,či už ako posilovú pre autobusy alebo normálnu

» Lyžiar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 27.9.2012 12:05
RE: ŽSR 112 : Zohor - Plavecký Mikuláš

Okrem nákladných vlakov súkromných spoločností sem zachádza Mn 87811 zo Zohora o 5:50 a príchodom do Rohožníka 6:50. Rohožník -> Plavecké Podhradie PP . Naspäť by sa mal vracať ako Mn 87810 s odchodom 10:46 z Rohožníka

» PVoda Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 2.3.2012 0:57
RE: ŽSR 112 : Zohor - Plavecký Mikuláš

Ani mimoriadne, zjazdná je len po Plavecké Podhradie, tam ešte príležitostne jazdia nostalgické vlaky.

» ddusann Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 14.1.2012 2:02
RE: ŽSR 112 : Zohor - Plavecký Mikuláš

a táto trať je ešte stále zjazdná až do Plaveckého Mikuláša? už tam nejazdia ani mimoriadne vlaky?

» Čingov Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 18.12.2011 12:41
RE: ŽSR 112 : Zohor - Plavecký Mikuláš

Aspoň po stanicu Rohožník sa mohla zanechat osobna dobrava aspon že tam chodi aj nakladna a aspon je ta trat trosku využívana

» PVoda Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 15.11.2011 19:40
RE: ŽSR 112 : Zohor - Plavecký Mikuláš

Tak dnes máme presne 100 rokov od otvorenia tejto trate. Ani na toto okrúhle výročie sem nebola vypravená žiadna nostalgia, nekonala sa žiadna spomienková slávnosť, nič.

Hanba kompetentným, že si nevedia uctiť prácu tých, čo v minulosti túto trať projektovali, stavali a neskôr tu vykonávali službu. Ani len o udržiavanie úseku Plavecké Podhradie - Plavecký Mikuláš sa nevedia postarať. A to tu ešte v roku 2003 jazdili pravidelné osobné vlaky, no na niektorých miestach tohto úseku to vyzerá ako v pralese, nie ako na železnici!

» Čingov Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 23.8.2011 19:49
RE: ŽSR - 112

Ďialšia pochovaná trať ktorá patrila mojim najoblubenejším

» pikolíno Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 10.4.2010 18:23
RE: ŽSR 112 : Zohor - Plavecký Mikuláš

Neviem prečo nedostavali úsek trate medzi Plaveckým Mikulášom a Jablonicou ?

» dawid Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 25.5.2009 12:57
RE: ŽSR - 112

Peťov-Prečo nie sú všetky trate Samoobslužný výpravný systém?

» Peťov Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 622 31.3.2009 18:59
RE: ŽSR - 112

dawid: Lístky v takom prípade vydáva sprievodca vo vlaku bez prirážky a je to z dôvodu nízkeho počtu cestujúcich. V niektorých staniciach vydáva lístky výpravca. Alebo môže byť na trati samoobslužný výpravný systém.

» dawid Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 25.1.2009 13:12
RE: ŽSR - 112

niekde sa nekupuju listky skoro vsade a funguje trat preco

» Peťov Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 622 21.1.2009 8:34
RE: ŽSR - 112

Podľa mňa by mohli obnoviť osobnú dopravu aspoň na úseku Zohor - Rohožník, ale je pravda, že konkurencia autobusovej dopravy je tu veľmi veľká, tak by vlaky asi neboli veľmi využité. Okrem iného, niektoré stanice a zastávky tiež nie sú zrovna najbližšie ku obciam.

» Rušeň Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 411 7.4.2008 18:33
RE: ŽSR - 112

splinterX:
To mi nemusíš vravieť. Hoci mám v SR precestované úplne všetky trate (1435), prakticky každý týždeň si spravím pešiu túru po niektorej z takých tratí.

za to by sa radšej mali sústrediť na dopravu na koridoroch...
tak to rozhodne nie . O koridory sa neobávam, obávam sa o regionálne trate. Ale ved vlastne toto fórum je o trati 112, takže môj predchádzajúci príspevok bol namieste

» splinterX Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 11 692 7.4.2008 15:49
RE: ŽSR - 112

Rušeň..no kiežby, ale u nás sa ruší prevádzka aj na iných tratiach..za to by sa radšej mali sústrediť na dopravu na koridoroch...

..ináč nevie niekto ako je to s nákladnou dopravou do cementárne v Rohožníku??

» Rušeň Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 411 10.11.2007 11:19
RE: ŽSR - 112

veru škoda
Predpokladám, že keby sa dokončili úseky Plavecký M.-Jablonica a Brezová p/B-Myjava, nebolo by to také zlé...

» Goldo789 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 34 12.10.2007 21:44
RE: ŽSR - 112

mne sa tato trat celkom pacila,lebo sme nou cestovali do lozorna a je naozaj skoda,ze uz po nej nepremavaju osobne vlaky a pomaly sa rusi

» Sikan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 998 7.1.2006 17:40
RE: ŽSR - 112

Tuto trat pokladam za neperspektivnu, vacsina zastavok je daleko od obci..

» m@jo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 2 006 14.11.2005 23:53
RE: ŽSR - 112

Ja myslím, že je to úplne nádherná trať a je mi moc ľúto, že osobná doprava je tam nulová.
Keby aspoň bola pravda to, čo viselo ešte 9.11.2005 v Plaveckom Mikuláši na okne:
RE: ŽSR - 112

Pridaj príspevok k téme