Sieť ŽSR

ŽSR 170 : Vrútky - Zvolen

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 170
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Vrútky - Zvolen
Rozchod: 1 435 mm  

„Ministerstvo dopravy a verejných prác, Ústredná stavebná správa železničná v Bratislave odovzdáva verejnosti do premávky hlavnú železnicu Banská Bystrica – Dolná Štubňa, tvoriacu ostatný spojovací článok stredoslovenskej transverzály Nitra, prípadne Trenčín – Handlová – Banská Bystrica – Červená Skala – Margecany.“ [1]

 

V tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia bola postavená železničná trať Handlová – Horná Štubňa (1928-1931) spojujúca Ponitrie s Turcom. Ďalšou železničnou stavbou bola trať Červená Skala – Margecany (1931-1936).  V roku 1936 začala stavba posledného úseku  stredoslovenskej transverzály – trate Banská Bystrica – Dolná Štubňa.

„Železnica B.Bystrica - D.Štubňa nadväzuje na železnicu Zvolen – Brezno nad Hronom v km 21.328 tejto železnice v stanici B.Bystrica a pripojuje sa k rýchlikovej trati Zvolen – Vrútky v km 277.590 tejto.(staničenie poľa trate Budapešť – Fiľakovo – Zvolen – Kremnica – Vrútky – teda od Budapešti)  Nová železnica je 40.956 km dlhá, prekonáva výškový rozdiel z Banskej Bystrice od nadmorskej výšky 373.78 do vrcholového bodu 692.94, t.j. o 349.16 m a klesá opäť na výšku 567.32 v stanici Dolná Štubňa, t.j. o 125.62 metrov“.[1]

V priebehu štyroch rokov bola postavená horská trať prekonávajúca pohorie Veľkej Fatry 22 tunelmi o súhrnnej dĺžke 12 211 metrov, 112 mostami a priepustami (4 viadukty so železnými plnostennými konštrukciami, 1 železobetónová klenba o rozpätí 55 m). Z celkovej dĺžky trate tvorí zemné spodkové teleso 20027 m, spodkové teleso s umelými stavbami a zárubnými múrmi 4 381 m, s opornými múrmi 1 137 m, a tunely 12 211 m. Trať bola postavená ako hlavná železnica s minimálnym polomerom oblúka 300 m. Výnimkou je úsek v km 16.0-9 kde je polomer oblúka 290 m (tunel č.4, v úseku je znížená traťová rýchlosť na 70 km/h, pre 6-osé vozidlá 40 km/h). Maximálny sklon na trati je 18 %o, sklony sú vyrovnané s ohľadom na zvýšený odpor v oblúkoch a tuneloch. Pri situovaní staníc bolo zásadou dodržať priamy smer a sklon 2,5 %o, pre terénne pomery sú staničné koľaje žst. Kostiviarska i v oblúku  R=400 m. Najdlhšia priamka na trati má dĺžku 4 338 m a nachádza sa vo vrcholovom tuneli.

Na stavbe trate pracovalo v čase najvyššieho počtu pacovníkov (máj 1938) 12 339 pracovníkov. Vzhľadom na malú obývanosť územia priľahlého k železnici bolo postavených 220 robotníckych barákov (pre 50-100 robotníkov jeden). Pri stavbe došlo k 2 266 úrazom, z toho bolo 492 ťažkých a 35 smrteľných. V obci Dolný Harmanec bol postavený a dodnes stojí pamätník na pamiatku tých čo zahynuli pri stavbe železnice.

Slávnostné otvorenie trate bolo 19.12.1940 za prítomnosti najvyšších štátnych predstaviteľov – Dr. Jozefa Tisu, Alexandra Macha, G.Medrického, F. Čatloša ...

Tunely

Na trati Banská Bystrica – Dolná Štubňa bolo v rokoch 1936 - 1940 postavených 22 tunelov s celkovou dĺžkou 12 211 m. Stali sa charakteristickým prvkom celej trate. Pri stavbe tunelov bola použitá rakúska modifikovaná  tunelovacia metóda. [Ako prvá sa razí spodná smerová štola o svetlosti 8 – 12 m2, z nej sa vo vzájomnej vzdialenosti 40 – 96 m vylamovali šikmé klenbové zálomy, vyrúbal sa celý klenbový priestor (tzv. kalota), a nakoniec sa dorúbal zvyšok plného profilu. Obmurovka bola, zjednodušene povedané, 2 typov: opory betónové a klenba kamenná, alebo celá obmurovka murovaná kamenná)

Číslo Názov Dĺžka [m] Medzistaničný úsek
1 Kačický

349.80

Banská Bystrica - Kostiviarska
2 Dolinský I.

120.00

Kostiviarska - Uľanka
2a Dolinský II.

576.00

Kostiviarska - Uľanka
3 Polkanovský I.

900.00

Uľanka - Harmanec
3a Polkanovský II.

116.00

Uľanka - Harmanec
4 Ulmanský I.

525.00

Uľanka - Harmanec
4a Ulmanský II.

41.04

Uľanka - Harmanec
4b Ulmanský III.

67.10

Uľanka - Harmanec
4c Ulmanský IV.

50.00

Uľanka - Harmanec
4d Ulmanský V.

64.28

Uľanka - Harmanec
5 Čabradský I.

280.00

Harmanec – Dolný Harmanec
5a Čabradský II

144.00

Harmanec – Dolný Harmanec
6 Harmanecký I.

200.00

Harmanec – Dolný Harmanec
7 Harmanecký II.

294.00

Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
8a Japeňský I.

1133.00

Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
8b Japeňský II.

756.00

Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
9 Grehelský I.

1300.00

Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
10 Grehelský II.

280.00

Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
11 Kosiensky

70.00

Harmanec jaskyňa - Čremošné
12 Rabkynský

197.00

Harmanec jaskyňa - Čremošné
13 Tufenský

50.00

Harmanec jaskyňa - Čremošné
14 Čremošniansky

4698.00

Harmanec jaskyňa - Čremošné

V pôvodnom projekte trate bolo 14 tunelov. Preto sú očíslované od čísla 1 po číslo 14. Tunely ktorých výstavba bola vyvolaná podmienkami výstavby boli projektované a vybudované dodatočne, sú označené číslom pod nimi ležiaceho tunela a písmenom. Napríklad  tunel č. 2a.  Stal sa v podstate gordickým uzlom stavby. Pôvodne malo teleso trate pod stanicou Uľanka viesť po svahu. Pri stavbe  sa však zistilo že svah je nestabilný, pri vykopaní prieskumných štôl sa narazilo na pevný masív v značnej hĺbke (až 30m). Preto trať ponad obec Uľanka vedie po násype priľahlom k samotnému svahu a nie po telese vykopanom v tomto nestabilnom svahu, a preto bol aj postavený tunel č. 2a. Pri banskobystrickom portáli tunela č. 2a je možné nájsť už vybudovaných zopár desiatok metrov železničného spodku podľa pôvodného projektu i s klenutým priepustom. Toto však bolo opustené a trať vedená v tuneli č. 2a.

Tunely č. 3a, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a sú na tom inak. Sú vybudované v miestach kde železnica prechádza malými horskými hrebienkami. Pôvodne mali byť v týchto polohách hlboké odrezy s vysokými skalnými stenami prípadne aj zárubnými múrmi. V priebehu výstavby bola daná prednosť tunelom.

Úplne špecifickým prípadom je tunel č.8. Je to tunel v údolí  rieky Bystrica. (Trať je rozvinutá do Starohorskej i Bystrickej doliny za účelom získania potrebnej výšky). V podstate bol a je považovaný za jeden tunel prerušený úzkym údolím Bystrice približne na 35 metrov. 

Preto sa o ňom hovorí ako o tuneli č. 8 aj keď sú to dva samostatné tunely 8a a 8b.

 

 

 

 


Niektorým tunelom sa dostalo tej cti že boli pomenované podľa nejakej osobnosti. Prvým na rane bol samozrejme tunel č. 14. Kedže 28.9.1936 sa na slávnostnom prvom výkope (z banskobystrickej strany) zúčastnil aj prezident republiky E. Beneš, volal sa tunel podľa prezidenta. Prišiel 14.marec 1939 a tunel zmenil meno. „Tunel Andreja Hlinku 1864 – 1938“ bol nápis ktorý sa vynímal na majestátnom banskobystrickom portáli pri slávnostnom otvorení trate a potom ešte zopár rokov. Stopy po skobách nesúcich písmená a číslice sú zreteľné dodnes. Po skončeni 2. svetovej vojny a návrate prezidenta Beneša sa navrátilo aj meno. Neskôr nejak zaniklo vo víre udalostí – názov „Čremošniansky“ je asi najvýstižnejší.

Podobne tunel č. 8b nesie meno Dr. Milana Hodžu (predseda vlády), a tunel č. 9 meno Rudolfa Bechyně (minister)

Najdlhším tunelom trate je tunel č. 14  Čremošniansky, ktorý je zároveň najdlhším železničným tunelom ŽSR (i celých bývalých ČSD). Slávnostný prvý vývrt sa konal z banskobystrickej strany 28.9.1936. K prerazeniu smerovej štoly došlo v km 30.944 28.8.1938. Za zmienku stojí fakt že dĺžka smerovej štoly razenej z banskobystrickej strany bola 2 732 m, z dolnoštubnianskej 1 966 m, pričom smerová štola razená z dolnoštubnianskej strany prekonávala v km 31.425 lom nivelety, a namerané odchylky dosahovali nasledovné hodnoty: smerová 28 mm, výšková 5 mm, odchylka v dĺžke 35 mm!!! V km 30.625 vpravo železnice (na sever od osi tunela) bola vybudovaná vetracia komora 4 x 8 m, ktorá je spodným vyústením vetracej šachty priemeru 4,5 m a výšky 95,26 m. Na vetracej šachte bolo neskôr dobudované zariadenie s ventilátorom ovládané zo žst Čremošné.

 

Viadukty

Veľká členitosť terénu si vyžiadala výstavbu celkom 112 železničných mostov a priepustov všetkých konštrukcií. Medzi významnejšie mostné objekty patria 4 viadukty s oceľovými plnostennými konštrukciami a 1 železobetónový klenutý viadukt s hlavným oblúkom rozpätia 55 m.

Hlavné oceľové nosníky viaduktov vysoké 2.5 m dlhé 25 m sú uložené na hlavách pilierov vo vzájomnej vzdialenosti 1.9 m. Tieto nosníky boli znitované z jednotlivých dielov pramo na montážnych (drevených) lešeniach, s výnimkou viaduktu „Na Vode“ ktorého nosníky boli znitované pod piliermi a vyzdvihnuté na piliere pomocou dvoch montážnych stojanov. Oceľové konštrukcie boli na miesto dopravované úzkorozchodnými železnicami, s výnimkou Kostiviarskeho viaduktu, ktorého konštrukčné prvky boli dopravované po miestnej železnici Banská Bystrica – Harmanec vedúcej v tesnej blízkosti Kostiviarskeho viaduktu. [úzkorozchodné železnice používané pri výstavbe trate: od koncovej stanice trate  BB – Harmanec po vrcholový tunel s odbočkami k pracoviskám, od trate Diviaky – Kremnica k vrcholovému tunelu]

Kostiviarsky viadukt

Oceľová plnostenná konštrukcia - 4 polia po 25m , km 6.2-4. Pri ústupe nemeckých vojsk (zač.r. 1945) celkom zničené obe krajné opory i všetky tri piliere. Viadukt bol následne nanovo postavený v priebehu r. 1945. Na strednom pilieri je nápis : “Vojnou zničené a znovu postavené r.1945“

Uľanský viadukt

Železobetónový klenutý viadukt  - 1 hlavná a 3 vedľajšie klenby rozpätia 19,0 + 55,0 + 19,0 + 19,0 m, maximálna výška nad údolím 42 m, dĺžka oblúku železobetónovej klenby 70 m, km 15.3 - 5. Pri ústupe nemeckých vojsk bola celkom zničená hlavná klenba viaduktu. oprava bola ukončená 14.1.1946.

Viadukt „Čierna Voda“

Oceľová plnostenná konštrukcia - 5 polí po 25m , km 35.3 - 5. Pri ústupe nemeckých vojsk bol zničený jeden zo stredných pilierov (druhý medziľahlý pilier od BB – jeho tvar je iný ako tvar ostatných pilierov)

Viadukt „Glózy“

Oceľová plnostenná konštrukcia - 4 polia po 25m , km 36.5 - 7. Pri ústupe nemeckých vojsk boli poškodené 2 stredné polia konštrukcie, tieto boli v priebehu roku 1945 vymenené.

Viadukt „Na Vode“

Oceľová plnostenná konštrukcia - 5 polí po 25m , km 39.2-4.

Slávnostné „znovuotvorenie“ trate po rekonštrukcii po 2. svetovej vojne bolo dňa 17.3.1946 (i za účasti povereníka dopravy a verejných prác G. Husáka). Napriek všetkému možno hovoriť o zázraku že sa nemcom nepodarilo zničiť a ani vážnejšie poškodiť tunely !


Dopravne

Banská Bystrica

Trať pôvodne začínala na starej stanici (v časti BB „Sídlisko“), v štyridsiatych rokoch bola uskutočnená preložka trate Zvolen – Podbrezová v km 20.3 – 22.6 (spojená s preložkou a reguláciou toku Hrona), a 1.5.1951 bola otvorená nová stanica Banská Bystrica

Banská Bystrica zastávka

Zastávka v km 4.3 v tesnej blízkosti Kačického tunela, už niekoľko desaťročí nepoužívaná, budova zastávky je dodnes zachovaná.

Kostiviarska

Stanica, km 5.7 , 4 koľaje

Svätý Jakub

Zastávka v km 7.2, od r.1948 Jakub, zrušená v r.1959

Špania Dolina

Zastávka v km 9.5, komerčne zrušená v r.1961, zastavovanie vlakov zrušené v r.1973, budova zastávky znesená (dôkaz o jej existencii v roku 1982 možno nájsť vo filme Tisícročná včela)

Uľanka

Pomocná vodárenská stanica (čerpadlami napĺňané vodojemy) v km 12.0, 4 koľaje, s odbočkou vlečky do Harmaneckých papierní. Pôvodný názov Ulmanka, od r.1951 Uľanka

Harmanec

Zastávka v km 17.9, pôvodný názov Harmanec papiereň, neskôr Cenovo, Harmanec od r.1958

Dolný Harmanec

Stanica v km 20.1, 3 koľaje, pôvodný názov Harmanec výhybňa, neskôr  Harmančok, nakoniec  Dolný Harmanec

Harmanec Jaskyňa

Vodárenská stanica (samospádny vodovod) v km 26.7, 3 koľaje, pôvodný názov Horný Harmanec, od r. 1949 Harmanecké jaskyne, od r.1962 Harmanec Jaskyňa

Čremošné

Stanica v km 33.3, 4 staničné koľaje

Dolná Štubňa obec

Zastávka v km 39.6

Dolná Štubňa odbočka

Miesto pripojenia trate na trať Vrútky – Kremnica – Zvolen , km 40.956

 

[Všetky uvedené staničenia sú uvedené podľa stavu v r. 1940, teda pred výstavbou novej stanice Banská Bystrica]


Použitá literatúra:

  1. Hlavná železnica Banská Bystrica – Dolná Štubňa , Bratislava 1940
  2. Stavba jednokolejné hlavní dráhy z Handlové do Horní Štubně, pamětní spis o stavbě,  Josef Koněrza ,  Praha 1933
  3. Banská Bystrica – Dolná Štubňa 1940 – 2000,  L.Kmeť, J.Ryšavý, Košice 2000

Autor:

Ing. Jozef Pilko

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto Banská Bystrica - Harmanec PDF 145 kB 28.3.2009 19:45
PDF  » GVD 1938 leto Zvolen - Banská Bystrica - Margecany PDF 2 339 kB 28.3.2009 19:33
PDF  » GVD 1941 leto Vrútky - Kremnica - Zvolen - Lučenec PDF 2 278 kB 26.4.2009 17:58
PDF  » GVD 1941 leto Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 364 kB 26.4.2009 17:58
PDF  » GVD 1941 leto Zvolen - Banská Bystrica - Margecany PDF 2 335 kB 26.4.2009 18:28
PDF  » GVD 1950 leto Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 273 kB 16.6.2010 19:49
PDF  » GVD 1950 leto Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen - Plešivec PDF 4 030 kB 16.6.2010 19:24
PDF  » GVD 1950 leto Zvolen - Banská Bystrica - Č. Skala - Margecany PDF 3 828 kB 18.6.2010 19:48
PDF  » GVD 1958 / 1959 Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 225 kB 25.6.2010 17:18
PDF  » GVD 1958 / 1959 Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen - Plešivec PDF 2 941 kB 25.6.2010 17:18
PDF  » GVD 1958 / 1959 Zvolen - Banská Bystrica - Č. Skala - Margecany PDF 2 850 kB 25.6.2010 17:18
PDF  » GVD 1968 / 1969 Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 377 kB 14.1.2009 16:14
PDF  » GVD 1968 / 1969 Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen - Plešivec PDF 6 008 kB 14.1.2009 16:14
PDF  » GVD 1968 / 1969 Zvolen - Banská Bystrica - Č. Skala - Margecany PDF 3 608 kB 14.1.2009 16:14
PDF  » GVD 1976 / 1977 Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 470 kB 14.1.2009 16:18
PDF  » GVD 1976 / 1977 Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen - Plešivec PDF 5 224 kB 14.1.2009 16:18
PDF  » GVD 1976 / 1977 Zvolen - Banská Bystrica - Č. Skala - Margecany PDF 3 660 kB 14.1.2009 16:18
PDF  » GVD 1979 / 1980 Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 415 kB 27.6.2010 20:33
PDF  » GVD 1979 / 1980 Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen PDF 4 778 kB 27.6.2010 20:33
PDF  » GVD 1979 / 1980 Zvolen - Banská Bystrica - Č. Skala - Margecany PDF 3 305 kB 27.6.2010 20:33
PDF  » GVD 1982 / 1983 Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 402 kB 3.7.2010 19:47
PDF  » GVD 1982 / 1983 Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen - Plešivec PDF 4 655 kB 3.7.2010 19:47
PDF  » GVD 1982 / 1983 Zvolen- Banská Bystrica - Č. Skala - Margecany PDF 3 236 kB 3.7.2010 19:47
PDF  » GVD 1988 / 1989 Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 350 kB 14.1.2009 16:20
PDF  » GVD 1988 / 1989 Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen PDF 2 167 kB 14.1.2009 16:21
PDF  » GVD 1988 / 1989 Zvolen - Banská Bystrica - Č. Skala - Margecany PDF 2 989 kB 14.1.2009 16:21
PDF  » GVD 1989 / 1990 Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 354 kB 5.7.2010 9:56
PDF  » GVD 1989 / 1990 Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen PDF 2 265 kB 5.7.2010 9:54
PDF  » GVD 1989 / 1990 Zvolen - Banská Bystrica - Č. Skala - Margecany PDF 3 040 kB 5.7.2010 9:54
PDF  » GVD 1990 / 1991 Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 365 kB 5.7.2010 15:25
PDF  » GVD 1990 / 1991 Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen PDF 2 028 kB 5.7.2010 15:25
PDF  » GVD 1990 / 1991 Zvolen - Basnká Bystrica - Č. Skala - Margecany PDF 2 832 kB 5.7.2010 15:25
PDF  » GVD 1995 / 1996 Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 424 kB 17.4.2011 11:12
PDF  » GVD 1995 / 1996 Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen PDF 2 656 kB 17.4.2011 11:12
PDF  » GVD 1995 / 1996 Zvolen - Banská Bystrica - Č. Skala - Margecany PDF 5 585 kB 17.4.2011 11:12
PDF  » GVD 1996 / 1997 Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 467 kB 10.4.2011 14:48
PDF  » GVD 1996 / 1997 Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen PDF 2 933 kB 10.4.2011 14:48
PDF  » GVD 1996 / 1997 Zvolen - Banská Bystrica - Č. Skala - Margecany PDF 6 398 kB 10.4.2011 14:48
PDF  » GVD 1997 / 1998 Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 477 kB 5.6.2011 13:15
PDF  » GVD 1997 / 1998 Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen PDF 2 842 kB 5.6.2011 13:15
PDF  » GVD 1997 / 1998 Zvolen - Banská Bystrica - Č. Skala - Margecany PDF 6 237 kB 5.6.2011 13:15
PDF  » GVD 1998 / 1999 Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 493 kB 14.1.2009 16:24
PDF  » GVD 1998 / 1999 Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen PDF 2 792 kB 14.1.2009 16:24
PDF  » GVD 1998 / 1999 Zvolen - Banská Bystrica - Č. Skala - Margecany PDF 5 692 kB 14.1.2009 16:24
PDF  » GVD 1999 / 2000 Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 412 kB 16.10.2011 16:33
PDF  » GVD 1999 / 2000 Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen PDF 3 174 kB 16.10.2011 16:33
PDF  » GVD 1999 / 2000 Zvolen - Banská Bystrica - Č. Skala - Margecany PDF 6 933 kB 16.10.2011 16:33
PDF  » GVD 2000 / 2001 Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky PDF 406 kB 23.10.2011 20:13
PDF  » GVD 2000 / 2001 Vrútky - Turč. Teplice - Zvolen PDF 2 836 kB 23.10.2011 20:13
PDF  » GVD 2000 / 2001 Zvolen - Banská Bystrica - Červená Skala PDF 2 651 kB 23.10.2011 20:13
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 2 734 kB 29.5.2011 12:13
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 219 kB 26.12.2008 14:54
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 450 kB 16.9.2017 19:48
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 627 kB 16.9.2017 20:23


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Odbočka Dolná Štubňa - Vrútky PDF 220 kB 26.12.2008 15:00
PDF  » TTP Zvolen Os. st. - Odbočka Dolná Štubňa PDF 196 kB 26.12.2008 11:20

Objekty (76)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000 Železničná stanica  Zvolen osobná stanica ŽST
1,194 1,000 Zastávka  Zvolen mesto Zastávka
5,625   Priecestie  Sliač - kúpele km 5.625 Priecestie
5,885 6,000 Železničná stanica  Sliač kúpele ŽST
6,705   Priecestie  Sliač km 6,705 Priecestie
7,738 8,000 Zastávka  Veľká Lúka Zastávka
8,722   Priecestie  Veľká Lúka km 8,722 Priecestie
9,761 10,000 Zastávka  Hronsek Zastávka
12,231 12,000 Železničná stanica  Vlkanová ŽST
17,936   Priecestie  Radvaň km 17.936 Priecestie
17,992 18,000 Železničná stanica  Radvaň ŽST
20,043 20,000 Zastávka  Banská Bystrica mesto Zastávka
20,200   Most / viadukt  most Banská Bystrica mesto Most
20,800   Most / viadukt  most v obvode ŽST B.Bystrica Most
21,300   Most / viadukt  Banská Bystrica most cez Hron Most
21,383 21,000 Železničná stanica  Banská Bystrica ŽST
3,991   Tunel  Kačický tunel Tunel
5,385 26,000 Železničná stanica  Kostiviarska ŽST
5,950   Most / viadukt  Kostiviarsky viadukt Most
8,945   Tunel  Dolinský tunel I. Tunel
10,364   Tunel  Dolinský tunel II. Tunel
11,970 33,000 Železničná stanica  Uľanka ŽST
13,038   Tunel  Polkanovský tunel I. Tunel
14,335   Tunel  Polkanovský tunel II. Tunel
15,000   Most / viadukt  Uľanský viadukt Most
15,598   Tunel  Uľanský tunel I. Tunel
16,403   Tunel  Uľanský tunel II. Tunel
16,580   Tunel  Uľanský tunel III. Tunel
16,745   Tunel  Uľanský tunel IV. Tunel
16,897   Tunel  Uľanský tunel V. Tunel
17,583 39,000 Zastávka  Harmanec zastávka Zastávka
17,735   Tunel  Čabraďský tunel I. Tunel
18,435   Tunel  Čabraďský tunel II. Tunel
18,995   Tunel  Harmanecký tunel I. Tunel
19,727 41,000 Zastávka  Dolný Harmanec Zastávka
20,042   Tunel  Harmanecký tunel II. Tunel
22,087   Tunel  Japeňský tunel I. Tunel
23,243   Tunel  Japeňský tunel II. Tunel
24,330   Tunel  Grehelský tunel I. Tunel
25,668   Tunel  Grehelský tunel II. Tunel
26,325 47,000 Železničná stanica  Harmanec Jaskyňa ŽST
26,814   Tunel  Kosiensky tunel Tunel
27,366   Tunel  Rábkinský tunel Tunel
27,723   Tunel  Túfenský tunel Tunel
27,785   Most / viadukt  Kráľová Studňa Most
27,847   Tunel  Čremošniansky tunel Tunel
32,967 41,000 Železničná stanica  Čremošné ŽST
35,300   Most / viadukt  Čierna voda viadukt Most
36,870   Most / viadukt  Viadukt Glozy Most
38,950   Most / viadukt  Horná Štubňa - Viadukt Na Vode Most
39,238 60,000 Zastávka  Horná Štubňa obec Zastávka
40,670   Odbočka  Dolná Štubňa odb. Odbočka
281,565 66,000 Zastávka  Turčianske Teplice Zastávka
281,685   Priecestie  Turčianske Teplice v km 281,685 Priecestie
283,028 67,000 Železničná stanica  Diviaky ŽST
283,686   Priecestie  Diviaky v km 283,686 Priecestie
286,181   Priecestie  Malý Čepčín v km 286,181 Priecestie
286,297 70,000 Zastávka  Malý Čepčín Zastávka
288,963   Priecestie  Jazernica v km 288,963 Priecestie
288,993 73,000 Zastávka  Jazernica Zastávka
289,906   Priecestie  Bodovice v km 289.906 Priecestie
289,914   Hradlo  Bodovice Hradlo
292,396   Priecestie  Kláštor pod Znievom v km 292.396 Priecestie
292,440 76,000 Zastávka  Kláštor pod Znievom Zastávka
297,040 81,000 Železničná stanica  Príbovce ŽST
301,357   Priecestie  Košťany nad Turcom v km 301.357 Priecestie
301,409 85,000 Zastávka  Košťany nad Turcom Zastávka
304,768   Koniec/začiatok elektrifikovanej železničnej trate  Martin koniec trakčného vedenia Kon.elekt.
304,817   Priecestie  Martin v km 304.817 Priecestie
305,490 89,000 Železničná stanica  Martin ŽST
306,077   Priecestie  Martin v km 306.077 Priecestie
309,330 93,000 Zastávka  Priekopa Zastávka
309,382   Priecestie  Vrútky v km 309,382 Priecestie
310,250   Odbočka  Priekopa odbočka Odbočka
310,790   Priecestie  Vrútky v km 310.790 Priecestie
311,985 96,000 Železničná stanica  Vrútky ŽST

Filmy (55)

Počet filmov: 55     Stránky s filmamy: / 3    

Banská Bystrica - Martin z konca vlaku Video v HD kvalite

8.8.2014 22:00,   » trs2004,   YouTube,   dĺžka: 57:04        Diskusia: 1
Natočeno dne 2.7.2014 mezi stanicemi B.Bystrica - Martin TTP v roce 2014
65%

Albatros s mimoriadnym vlakom v ŽST Harmanec jaskyňa Video v HD kvalite

21.5.2014 18:00,   » MichalHUMMER,   YouTube,   dĺžka: 01:53        Diskusia: 2
Parný rušeň 498.104 Albatros s mimoriadnym vlakom v železničnej stanici Harmanec jaskyňa
92%

Trať ŽSR 170: Banská Bystrica - Horná Štubňa

28.1.2014 10:00,   YouTube,   dĺžka: 38:06        Diskusia: 1
Jazda zrýchleným vlakom po nádhernej horskej trati z Banskej Bystrice do Hornej Štubne. Autor: Martin Potančok.
94%

Dvadsaťdva tunelov - Banská Bystrica - Horná Štubňa Video v HD kvalite

20.1.2014 10:00,   YouTube,   dĺžka: 20:32        Diskusia: 3
Dokument o nádhernej železničnej "štreke" spájajúcej Banskú Bystricu a obec Horná Štubňa. Trať je položená vo veľmi náročnom teréne Veľkej Fatry a na jej dĺžke takmer 40km sa náchádza až 22 tunelov s celkovou dĺžkou 12km. Autor: Martin Potančok.
93%

Zrýchlený vlak medzi Japeňskými tunelmi Video v HD kvalite

26.12.2013 18:00,   » MichalHUMMER,   YouTube,   dĺžka: 00:14
Zrýchlený vlak s motorovým rušňom 754 ZSSK medzi Japeňskými tunelmi
80%

Ex 220 Detvan medzi Grehelskými tunelmi Video v HD kvalite

25.11.2013 18:00,   » MichalHUMMER,   YouTube,   dĺžka: 00:34
Expres 220 Detvan medzi Grehelskými tunelmi.
93%

Region 40 - Rozlúčka s Ušatou Video v HD kvalite

12.10.2013 10:00,   YouTube,   dĺžka: 14:17
Po šiestich rokoch čaká 80 ročnú parnú lokomotívu Ušatá kompletná rekonštrukcia kotla, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov. Na svoju rozlúčkovú jazdu sa vybrala v sobotu 21. septembra po nádhernom Stredoslovenskom železničnom okruhu. A my sme sa v nej odviezli ... Autor: Televízia Prievidza
98%

Na Hornom Turci 2012

27.9.2013 18:00,   » albatros347,   YouTube,   dĺžka: 05:37
Potulky s kamerou na Hornom Turci - prevádzka v železničných staniciach na tratiach ŽSR 145 a 170.
73%

Požiarny vlak so Sergejom - Čremošné Video v HD kvalite

27.8.2013 18:00,   » MichalHUMMER,   YouTube,   dĺžka: 00:55
Požiarny vlak v čele s motorovým rušňom Sergej ako kamufláž nákladného vlaku v železničnej stanici Čremošné.
69%

Historický vlak so Šlachtičnými - Čremošné Video v HD kvalite

27.8.2013 14:00,   » MichalHUMMER,   YouTube,   dĺžka: 00:46        Diskusia: 3
Historický vlak vedený dvojicou parných rušňov Šlachtičná v železničnej stanici Čremošné.
81%

Historický vlak odchádza zo Zvolena Video v HD kvalite

27.8.2013 10:00,   » MichalHUMMER,   YouTube,   dĺžka: 02:24
Historický vlak v čele s dvojicou Šlachtičných odchádza zo železničnej stanice Zvolen os.st. smer Banská Bystrica. Dňa 10.5.2013.
87%

Parní vlak Praha - Červená Skala [2013] Video v HD kvalite

11.8.2013 10:00,   » jmarco,   YouTube,   dĺžka: 04:43        Diskusia: 2
Ve dnech 8 až 9 května vyrazil z Prahy do Červené Skaly zvláštní parní expres. Trasa vlaku, který nebyl určen široké veřejnosti vedla přes Hradec Králové, Letohrad, Jeseník, Glucholazy, Krnov, Ostravu, Studénku, Příbor, Valašské Meziříčí, Horní Lideč, Žilinu, Vrútky, Zvolen a Banskou Bystricu. Během cesty zvláštního parního expresu se v jeho čele vystřídaly 3 parní lokomotivy. Jízda tohoto vlaku byla oprávněně jedním z nejkrásnějším železničních zážitků letošního roku.
98%

Zrýchlený vlak pred zastávkou Horná Štubňa obec Video v HD kvalite

2.8.2013 18:00,   » MichalHUMMER,   YouTube,   dĺžka: 00:38
Motorový rušeň 757.001 ZSSK v čele zrýchleného vlaku pred železničnou zastávkou Horná Štubňa obec.
70%

Zrýchlený vlak pred Čremošným Video v HD kvalite

2.8.2013 14:00,   » MichalHUMMER,   YouTube,   dĺžka: 00:26
Motorový rušeň 757.003 ZSSK v čele zrýchleného vlaku pre Čremošným.
74%

M 262.007 + Bix + M 262.004 - prejazd Hr. Jelenie Video v HD kvalite

2.7.2013 18:00,   » Matias,   YouTube,   dĺžka: 00:18
Historický motorový vlak v zložení M 262.007 + Bix + M 262.004 prechádza Hradlom Jelenie - podujatie Železnica pre deti, 1.6.2013.
89%

EX 221 Detvan - Čremošné Video v HD kvalite

28.6.2013 14:00,   » MichalHUMMER,   YouTube,   dĺžka: 00:38        Diskusia: 1
Prejazd vlaku Ex 221 Detvan cez železničnú stanicu Čremošné.
95%

Šľachtičné 475.179 a 475.196 - mimoriadny parný vlak, 05_2013 Video v HD kvalite

10.6.2013 10:00,   YouTube,   dĺžka: 14:59
165 rokov železníc na Slovensku - mimoriadny parný vlak ťahaný lokomotívami 475.179 a 475.196, požiarny vlak ťahaný lokomotívou 749 248-1 na trase: Vrútky-Kremnica-Zvolen-Banská Bystrica-Brezno dňa 10.05.2013. Autor: Maroš Možucha.
85%

Parným vlakom na trase Praha - Telgárt - Margecany - Praha Video v HD kvalite

4.6.2013 10:00,   » fanda_cd,   YouTube,   dĺžka: 26:13        Diskusia: 2
Velká pětidenní parní jízda 8.-12.5. 2013 ve směru Praha - Hradec - Ramzová - Vrútky - Kremnica - Zvolen - Telgárt - Margecany - Vrútky - Olomouc - Praha s lokomotivami 475.179, 475.196, 464.102.
90%

Rušeň 754.071-9 v Malom Čepčíne Video v HD kvalite

21.12.2012 14:00,   » Paveliatko,   YouTube,   dĺžka: 00:27
Motorový rušeň 754.071 ZSSK s osobným vlakom prechádza zastávkou Malý Čepčín.
80%

Rušno na trati Zvolen - Kremnica - Vrútky

9.12.2012 10:00,   » Paveliatko,   YouTube,   dĺžka: 04:51
Prevádzka na železničnej trati Zvolen - Kremnica - Vrútky. Pravidelné vlaky sa v stanici Kremnické Bane stretávajú s mimoriadnym historickým parným vlakom, ktorý je nasledovaný historickým motorovým nákladným vlakom v úlohe požiarného vlaku.
87%

Články (73)

Počet: 73     Stránky so správami: / 4    

11. narodeniny VLAKY.NET: Beztlmičovo po Slovenskom Raji

9.4.2015 8:00, Autor: Redakcia VLAKY.NET
Milí vlakyneťáci, rok nám ubehol ako voda a opäť nastáva čas pripomenúť si jeden dôležitý míľnik - narodeniny našej stránky. V roku 2015 oslávia VLAKY.NET už svoje 11. výročie. A ako býva dobrým zvykom, oslava výročia VLAKY.NET je vždy spojená s unikátnou narodeninovou jazdou. Tento rok nebude výnimkou. Opäť sa budeme môcť všetci osobne stretnúť, porozprávať sa, zabaviť sa, utužiť internetové priateľstvá a popritom všetkom sa previesť zaujímavou trasou a niečo pekné aj pofotiť. Pokračovanie...  Diskusia: 38

Zvolen v premenách času Správa obsahuje fotogalériu

22.10.2014 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Napísal mi riaditeľ redakcie magazínu VLAKY.NET krátky „dotaz nesmelý“, či by som nemohol prispieť nejakou reportážou do jej prázdnej zásobárne. Odpovedal som záporne. Vysvetľoval som to tým, že som dávno nebol na žiadnej akcii, ktorá by stála za zverejnenie. Moje dve nedávne a dlhodobo plánované akcie stroskotali na mojich zdravotných problémoch. Pokračovanie...  Diskusia: 21

Jarný deň na koľajach Správa obsahuje fotogalériu

22.8.2014 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
V apríli ma môj brat pozval na výlet do Banskej Štiavnice. Ja som už bol síce prihlásený na narodeninovú jazdu VLAKY.NET, ale neodmietol som a šiel som. Išiel som, lebo plán jeho výletu sa mi páčil. Do Hronskej Dúbravy, odkiaľ sa ide do Banskej Štiavnice, naplánoval cestovať z Vrútok po trati 171 cez Kremnicu. Výlet naplánoval na pracovný deň – na stredu 30. apríla 2014. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Zamračenou do Raja - viacdenný výlet 8.8.2014 - 10.8.2014

1.8.2014 8:00, Autor: Prievidzský Parostrojný Spolok
Dovoľujeme si vás pozvať na viacdennú jazdu výletným vlakom do srdca Slovenského Raja - Dobšinskej Ľadovej Jaskyne v dňoch 8. - 10. augusta 2014. Okrem samotnej cesty vlakom môžete zažiť turistický výlet, kúpanie či schladiť sa v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni. Pokračovanie...  Diskusia: 9

MDD Vrútky 2014 objektívom Správa obsahuje fotogalériu

1.7.2014 8:00, Autor: Kamil Korecz
MDD Vrútky, alebo oficiálne "Železnica pre deti" je podujatie známe nielen medzi skalnými priaznivcami železničnej histórie, ale svoje miesto si našlo aj v povedomí širokej verejnosti v regióne. Jeho predchodcom bolo tradičné sprístupnenie priestorov Výhrevne Vrútky a teraz prebehol už jeho 16. ročník. Pokiaľ ste do Vrútok nemerali cestu a chcete sa pozrieť ako to tam vyzeralo, kliknite na Pokračovanie...  Diskusia: 6

Ako som z „Rušňoparády 2014“ cestoval s „albatrosom“ Správa obsahuje video

19.5.2014 8:00, Autor: Helmut Böhme
Najrýchlejší parný rušeň Albatros, pýcha československej železničnej histórie, potiahne vlak naprieč Slovenskom z Bratislavy do Košíc. Cieľom bude Rušňopárada 2014, tradičné rodinné podujatia v metropole východu posledný aprílový víkend. Mimoriadnym vlakom sa môžu zviesť všetci, čo sa chystajú na akciu či už z Bratislavy, Liptovského Mikuláša, Tatier, Popradu alebo zo Spiša. Pokračovanie...  Diskusia: 20

Ako sme nakrúcali dokument o trati SNP Správa obsahuje video

14.1.2014 8:00, Autor: Martin Potančok
Dokument o nádhernej železničnej „štreke“ spájajúcej Banskú Bystricu a obec Horná Štubňa. Trať je položená vo veľmi náročnom teréne Veľkej Fatry a na jej dĺžke takmer 40 km sa nachádza až 22 tunelov s celkovou dĺžkou 12 km. Takto uvádza jeden z dvoch spoluautorov svoje filmové dielo s názvom Dvadsaťdva tunelov na YouTube. A pre VLAKY.NET napísal aj komentár k jeho vzniku. Pokračovanie...  Diskusia: 99

Vyhodnotenie fotosúťaže s Ušatou

4.11.2013 18:00, Autor: Prievidzský parostrojný spolok
Po rozlúčkovej jazde Ušatou po stredoslovenskom okruhu vyhlásili Prievidzský parostrojný spolok a mesto Handlová fotosúťaž pre všetkých účastníkov jazdy, ale aj pre tých fotografov, ktorí lemovali trate, cez ktoré Ušatá s mimoriadnym vlakom prechádzala. Pokračovanie...  Diskusia: 9

Ušatá sa lúčila so slovenskými traťami Správa obsahuje fotogalériu

4.11.2013 8:00, Autor: Miroslav Sekela
21. septembra 2013 sa uzavrela ďalšia kapitola života parnej lokomotívy 464 001, známej pod menom Ušatá. V tento deň absolvovala parná krásavica svoju nateraz poslednú jazdu, ktorou sa rozlúčila so svojimi priaznivcami a obdivovateľmi. Niekoľko nasledujúcich rokov sa s Ušatou na tratiach nestretneme, čaká ju generálna oprava kotla. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Fotosúťaž s Ušatou

24.9.2013 23:00, Autor: Prievidzský Parostrojný Spolok
Boli ste na jazde „Ušatou“ stredoslovenským okruhom ??? Pochváľte sa svojou fotografiou a vyhrajte tričko, magnetku alebo puzzle s motívom „Ušatá“! Pokračovanie...  Diskusia: 4

Pozvánka - Ušatou na stredoslovenský okruh - AKTUALIZOVANÉ

16.9.2013 23:00, Autor: Prievidzský Parostrojný Spolok
Srdečne Vás pozývame na rozlúčkovú jazdu parného rušňa Ušatá 464.001 na trate stredoslovenského okruhu. Jazda sa uskutoční už túto sobotu 21.9.2013 Pokračovanie...  Diskusia: 14

Ako som sa vybral s lístkom SLOVAK 2013 za poznaním na hornú Nitru Správa obsahuje fotogalériu

2.9.2013 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Všetko má svoj začiatok i koniec. Na začiatku bol sieťový lístok a moje plány a na konci je koniec platnosti môjho lístka a hlava plná zážitkov. Za mesiac som absolvoval päť výletov po našich tratiach. Niekto si povie, že je to málo. Možno. Ale mám aj rodinu. Aj nejaké domáce práce. Aj iné záujmy. Som vďačný mojej rodine, že mi aj toto tolerovala. Prešiel som toho dosť. Iste. Dalo by sa aj viac. Pokračovanie...  Diskusia: 21

Preteky parných rušňov Grand Prix Slovensko 2013 vo Zvolene

25.8.2013 8:00, Autor: Ing. Peter Oravec
V sobotu 14. septembra 2013 sa v priestoroch železničnej stanice Zvolen nákladná stanica uskutoční jubilejný 15. ročník pretekov parných rušňov Grand Prix Slovensko. Pokračovanie...  Diskusia: 18

2 x 475 = 165 (rokov železníc) Správa obsahuje fotogalériu

30.6.2013 8:00, Autor: Ing. Michal Melicher
Pri príležitosti osláv 165. rokov železníc na Slovensku sa v kalendári nostalgických jázd 2013 našlo miesto pre jednu veľmi zaujímavú akciu. Spolok Výhrevne Vrútky spoločne so Steam Story Agency a ďalšími, za podpory ŽSR, pripravili jazdu dvojice „šľachtičných“ 475.196 (Vrútky) a 475.179 (Děčín) veľkým stredoslovenským okruhom z Vrútok cez Kremnicu, Telgárt, Margecany a Štrbu späť do Vrútok. Pokračovanie...  Diskusia: 13

Návraty 2 Správa obsahuje fotogalériu

3.6.2013 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
V tejto reportáži sa chcem vrátiť v spomienkach do roku 2000. V septembri 2000 som strávil so svojou rodinou šesť dní v Banskej Štiavnici. Ubytovaní sme boli v Tvorivom zariadení SFVÚ priamo v centre mesta. Vyzeralo to ako nejaký starý zámok.. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Motorový rýchlik s 262-kami na Železnicu pre deti Vrútky 2013

30.5.2013 14:00, Zdroj: KPHŽD a VLAKY.NET
Pri príležitosti konania jedného z najväčších podujatí železničnej histórie na Slovensku - Železnica pre deti Vrútky 2013, Vás pozývame na jazdu mimoriadnych motorových rýchlikov v zložení M 262.004 + Bix + M 262.007, dňa 1.6.2013 na trase Bratislava hl.st. - Trenčín - Žilina - Vrútky a dňa 2.6.2013 na trase Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza - Topoľčany. Pokračovanie...  Diskusia: 12

S „Ušatou“ do Vrútok

19.5.2013 18:00, Zdroj: Prievidzský Parostrojný Spolok
Prievidzský Parostrojný Spolok v spolupráci s Výhrevňou Vrútky Vás srdečne pozývajú na tradičnú jazdu parným vlakom "Prossek Expres" v rámci podujatia Železnica pre deti. Parný vlak bude ťahať parný rušeň "Ušatá" 464.001 a na svoju cestu sa vydá v sobotu 1. júna 2013. Pokračovanie...  Diskusia: 3

Príbovce–Rakovo Správa obsahuje fotogalériu

10.3.2013 8:00, Autor: Kamil Korecz
Na železnici sa veci obyčajne nemenia rýchlo, ale menia sa. Niektoré zmeny majú krátkeho trvania a nevydržia ani počas jedného grafikonu, iné sú viac-menej trvalé. Do skupiny tých druhých možno zaradiť aj zmeny názvov jednotlivých staníc či zastávok. Takouto úpravou v nedávnom období prešla aj stanička Príbovce, po novom Príbovce-Rakovo. Pokračovanie...  Diskusia: 35

Ušatou 8. septembra 2012 na Grand Prix do Zvolena

2.9.2012 18:00, Autor: Prievidzský Parostrojný Spolok, Zdroj: PPS
Prievidzský Parostrojný Spolok v spolupráci s Klubom Historickej Techniky Zvolen pripravili jazdu s parným rušňom na preteky parných rušňov Grand Prix Zvolen 2012. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Vykoľajenie „žehličky“ vo Zvolene Správa obsahuje fotogalériu

13.8.2012 8:00, Autor: Juraj Ševčík
Včera, tj. v nedeľu 12. augusta 2012 v ranných hodinách došlo vo Zvolene k vykoľajeniu staničnej zálohy - žehličky 210.011 a zároveň k poškodeniu výhybky a traťovej koľaje v smere na Zvolen mesto (Banskú Bystricu). Nasledujúca obrazová reportáž prináša momenty z tejto udalosti a mimoriadností, ktoré v prevádzke spôsobila. Pokračovanie...  Diskusia: 30

Diskusia (24)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 24     Stránky: / 2    
» kubino Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 11.6.2015 7:55
RE: ŽSR 170 : Vrútky - Zvolen

pamätník budovateľom horského úseku trate 170 v Dolnom Harmanci (BB):
http://bystrica.sme.sk/c/7852706/stavali-zeleznicu-a-zomierali-ich-pamatnik-roky-chatral.html


» MichalHUMMER Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 29.3.2013 18:39
RE: ŽSR - 170

Trať č.170 je moja najobľúbenejšia!!! Už dva krát som ju pešo prešiel od zastávky Horná Štubňa obec až po Banskú Bystricu. Je to majstrovské dielo tunely, viadukty všetky železničné stavby v krásnej prírode... Keby sa dalo tak by som pridal aj 250 fotiek ale nejde to škoda..
RE: ŽSR - 170 RE: ŽSR - 170 RE: ŽSR - 170

» TART Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 24.10.2012 15:21
RE: ŽSR - 170

Gučo,ide len o "tupík",pokiaľ viem. Dobre ho využili najmä filmári v r.1997 pri natáčaní filmu PEACEMAKER.

» majo325 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 22.2.2012 20:59
RE: ŽSR - 170

812-zvolen
RE: ŽSR - 170

» Gučo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 12.2.2012 21:49
RE: ŽSR 170 : Vrútky - Zvolen

U stanice Dolná Štubňa je zřejmě nedobudovaná spojovací trať ve směru jízdy od Hornej Štubně na Banskú Bysticu. Je to patrné na zhlaví Vrúteckém. Ví někdo k tomu nějaké podrobnosti blíže? Děkuji.

» majo325 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 13.1.2012 14:22
RE: ŽSR - 170

harmanec jaskyna
RE: ŽSR - 170 RE: ŽSR - 170 RE: ŽSR - 170

» majo325 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 13.1.2012 14:18
RE: ŽSR - 170

...

» majo325 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 13.1.2012 14:11
RE: ŽSR - 170

harmanec jakyňa

» majo325 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 13.1.2012 14:05
RE: ŽSR - 170

A tu sú tie fotky:

» majo325 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 12.1.2012 20:55
RE: ŽSR - 170

Tak ja pridám nejaké fotočky asi spred dvoch rokov zo žst. Harmanec jaskyňa. Ale heská trať dá sa tam všeličo popozerať (ak nieste v dlhočizných tuneloch :D)

» Lyžiar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 16.10.2011 13:58
RE: ŽSR 170 : Vrútky - Zvolen

Vie mi niekto vysvetliť prečo v dopravni Dolny Harmanec vytrhali koľaje ????? Je to premna novinka nakolko som tam prednedavnom bol a bolo vsetko ako za "starych cias" hmmm smutné

» Somatko Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 11.6.2011 23:52
RE: ŽSR - 170

Nadviažem na Chrisov príspevok, vozne po odtrhnutí nezačali automaticky brzdiť?

» rk_kn. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 11 733 26.12.2009 21:02
soli

medzi Radvaňou a Vlkanovou nie je žiadna stanica. Zrejme to bolo ,bývalo.

» mirosk997 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 30.8.2009 1:55
RE: ŽSR - 170

http://turiec.sme.sk/c/4992110/do-zeleznicneho-tunela-chodia-turisti-na-prechadzky.html som nevedel že moja trat je elektrifikovaná

» soli Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 11.6.2009 16:46
RE: ŽSR - 170

zda sa mi ze nie je uvedena stanica ilias medzi stanicou vlkanova a radvan aj ked tam uz nestava ani osobny vlak ale budova stanice stoji... opravte ma ak sa mylim

» Pio Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 1 849 10.6.2009 7:29
RE: ŽSR - 170

piol natáčalo sa to na odbočke Dolná Štubňa

» piol Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 370 11.3.2009 14:29
RE: ŽSR - 170

Opravte ma ak sa mylim - ale mam pocit ze na tejto trati natacali v roku 1960 (?) film Prerusena piesen - konkretne scenu s pancierovym vlakom, cca 20 minut pred koncom filmu. Vie niekto blizsie lokalizovat kde to presne bolo?

» 153kar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 28.1.2009 18:25
RE: ŽSR - 170

Pekná trať..............a hlavne v lete........

» Chris Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 179 18.2.2007 15:48
RE: ŽSR - 170

Otazka pre pamatnikov tejto trate:
Asi pre 40rokmi doslo na trati k nehode - pri vjazde nakladneho vlaku do stanice Cremosne (zo smeu Diviaky) doslo k odtrhnutiu niekolkych nakladnych voznov, ktore nasledne zacali "sa vracat" smerom k odbocke Dolna Stubna - Diviaky (bolo to v noci). Vypravca z Cremosneho okamzite avizoval nebezpecie na odbocku DS, kde vtedy na 1. poschodi spali obyvatelia odbocky. Nastastie sa ich podarilo evakuovat do "prichodu" voznov, tie potom skoro celu budovu demolovali. Podla vypoctov a casoveho sledu mali vozne pri vjazde na odbocku rychlost asi 140 km/h. Kedy to bolo? Byval som vtedy v Turc. Tepliciach, ale uz nikto si nepamata presny datum.
Vdaka za kazdu informaciu - aj od vypravcov z Cremosneho.
Chris

» Chris Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 179 3.2.2007 22:09
RE: ŽSR - 170

Pekna trat, jedna z najkrajsich ... v zime i v lete ... z vlaku je co pozerat i z prirody vlaky (aj ked ich nie je vela), len vystihnut pocasie ...

Pridaj príspevok k téme