Sieť ŽSR

ŽSR 173 : Červená Skala - Margecany

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 173
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Červená Skala - Margecany
Rozchod: 1 435 mm  
Koncesionári Gertle M. a Comp., Peter Matuška, Adolf Reich a Ján Aradi získali koncesiu na výstavbu a prevádzku miestnej železnice nariadením ministerstva dopravy (ďalej MD) č. 28543/81.IX.14. Podľa nej sa povoľovala výstavba úzkorozchodnej železnice (rozchod 1 m) od stanice KBŽ v Margecanoch cez Gelnicu a Mníšek n. Hnilcom do Smolníckej Huty. Neskôr bola koncesia výnosom uhorskej vlády z 23.6.1884 upravená v tom zmysle, že úsek Margecan - Gelnica má byť postavený s normálnym rozchodom. Na financovaní železnice sa podieľala predovšetkým Anglicko-rakúska a Uhorská krajinská banka. Výstavba trate bola pomerne náročná, jej trasa sa musela upravovať násypmi a zárezmi, dosahujúcimi výšku až 14 m a bolo treba vybudovať tiež šesť väčších mostov s rozpätím cez 10 m s drevenou i železnou konštrukciou. Na staniciach bolo postavených 6 výpravných budov so skladmi, 7 nákladísk, 3 remízy rušňov a na šírej trati 8 strážnych stanovíšť, ďalej 78 úrovňových priecestí, 1 nadchod a 3 podchody. Úsek s normálnym rozchodom mal dĺžku 7,529 km, úzkorozchodný úsek meral 25,510 km. Celkové náklady výstavby dosiahli čistku 2 430 000 K. Prevádzku na železnici otvorili 31.12.1884.
 
Dopravu vlakov úzkorozchodného úseku zabezpečovali štyri rušne, vyrobené roku 1884 lokomotívkou Ch. Hagans v Erfurte (výr. č. 172 - 175), označené číslami 1 - 4 (na ČSD U 36.001 - 04). Na normálnom rozchode boli istý čas používané rušne triedy XIIb KBŽ (neskôr ČSD 310.7).
 
Ukončovanie výstavby železnice z Handlovej do Hornej Štubne umožnilo presunúť pracovné kapacity na výstavbu trate z Červenej Skaly do Margecian - najdlhšej plánovanej železničnej novostavby, významne uľahčujúcej spojenie medzi Bratislavou, stredným Slovenskom a Košicami. Výstavba železnice pozostávala z úpravy súkromnej normálnerozchodnej lokálky Margecany - Gelnica, rekonštrukcie takisto súkromnej úzkorochodky Gelnica - Smolnická Huta v úseku   Gelnica - Mníšek nad Hnilcom a novostavby železnice Mníšek nad Hnilcom - Červená Skala. Použité súkromné železnice boli štátom vykúpené na účet stavby. Stavebné práce boli vo verejnej súťaži zadané firme Müller a Kapsa a spojeným firmám Kruliš, Jáchymek a Schwarz a začali na najťažšom úseku stavby, pri Telgárte, 31.5.1931. Náročná stavba si vyžiadala postaviť 281 mostných objektov (najväčším je viadukt pri Telgárte, ktorý je prvou členenou oblúkovou konštrukciou zo železobetónu vybudovanou na ČSD s hlavným oblúkom o rozpätí 32 m, ďalším je viadukt cez Chmarošku s 9 kamennými oblúkmi so svetlosťou 10 m a výškou 18 m) a 9 tunelov s celkovou dĺžkou 3800 m (najdlhší a súčasne i najzaujímavejší je špirálový tunel pri Telgárte s dĺžkou 1239 m, v oblúku o polomere 400 m a v stúpaní 12,5 o/oo) razených tzv. modifikovanou rakúskou tunelovacou metódou. Celá novostavba si vyžiadala premiestniť 3 mil. m3 materiálu a zabudovať 178 000 m3 muriva.
 
V dôsledku hospodárskej krízy mala stavba nielen hospodársky, ale aj významný sociálnopolitický rozmer. Celkom na stavbe pracovalo 7000, v obdobiach najväčšej koncentrácie až 9700 pracovníkov, medzi ktorými boli i nezamestnaní železničiari z Košicko-bohumínskej železnice. Pre nezamestnanú mládež bol na stavbe zriadený zvláštny tábor. Nedostatok prostriedkov na výstavbu sa prejavil predovšetkým zhoršením ubytovacích podmienok, ktoré boli na tejto stavbe neúnosné a nelíšili sa príliš od pomerov na prvých železničných stavbách v 19. storočí. Stavební podnikatelia sa navyše pokúsili využiť hospodársku krízu vo svoj prospech a bránili sa uzatváraniu kolektívnych zmlúv, takže na rôznych úsekoch boli rôzne výšky miezd. Prirodzeným výsledkom sa stal značný počet štrajkov - 12.4.1931 štrajkovalo 948 robotníkov na 1. úseku, 7.6.1931 už 2550 robotníkov na celej trati. Pri potláčaní tohto štrajku došlo dvakrát k streľbe do ľudí, pričom bol zastrelený     26- ročný robotník J. Chlapovič. K ďalším štrajkom došlo v máji a auguste 1934 (štrajkovalo 2000 ľudí) a v máji a júni 1935 (štrajkovalo 6700 ľudí).
 
Počas výstavby železnice Červená Skala - Margecany sa prihodilo 6 smrteľných úrazov (1 udusenie v Telgártskom tuneli, 2 v kameňolomoch, 2 v Gelnickom tuneli, 1 pri doprave materiálu stavebnou drážkou).
Prevádzka na železnici bola otváraná po etapách, prvý úsek (Červená Skala - Telgárt) bol odovzdaný 1.10.1933, posledný (Mníšek nad Hnilcom - Mlynky) 26.7.1936.


Videozáznam traťového úseku Mlynky - Telgárt. Expedícia VLAKY.NET máj 2005. Záznam má vyše 40 mnút a obsahuje komentovaný pohľad na celý traťový úsek. © Ivan Wlachovský

 
Ing. Jiří Kubáček, CSc. napísal k histórii stavby trate:
 
Najnákladnejšou a technicky najnáročnejšou zo všetkých novostavieb bola nepochybne  železnica Červená Skala - Margecany.
 
Východzím bodom železničnej novostavby na západe bola Červená Skala, konečná stanica miestnej železnice Brezno – Červená Skala z roku 1903. Na východe jestvovala v smere zamýšľaného spojenia súkromná normálnerozchodná miestna železnica Margecany – Gelnica a takisto súkromná úzkorozchodka Gelnica - Smolnická Huta v úseku Gelnica - Mníšek nad Hnilcom. Línia železničnej novostavby bola situovaná do náročného horského terénu spišsko-gemerského rudohoria, rozrytého úzkymi a hlbokými údoliami, ktoré kládli železničnej komunikácii veľké prekážky. Pri hľadaní približnej trasy ešte počas roku 1919 sa ukázalo, že prakticky jedinú možnosť pre stavbu trate poskytovalo na západe údolie rieky Hron až k rozvodiu v Besníckom sedle (1000 m.n.m.) a na východe údolie rieky Hnilec, vlievajúcej sa pri Margecanoch do Hornádu.
 
V snahe zadovážiť podrobné údaje o teréne zamýšľanej výstavby poverila štátna železničná správa už roku 1920 profesora geológie pražského ČVUT Dr. R. Kettnera preskúmaním územia. Ten identifikoval v línii plánovanej železnice dva významné geologické útvary, oddelené od seba navzájom pomerne ostrým rozhraním pri obci Dedinky – na západe trias, na východ v celom povodí Hnilca palezoické horniny. Skonštatoval tiež významnejšie rudné oblasti – železné rudy severne od Dobšinej, železné a medené rudy v okolí Vondrišelu (Nálepkova) a v okolí Prakoviec okrem nich aj ortuť.
 
Na základe získaných informácií sa podarilo už roku 1920 vytvoriť prvý generálny projekt stavby. Detailný projekt bol vyhotovený v rokoch 1921 a 1922. Po detailnom pripomienkovom konaní a menších optimalizáciách vedenia trasy v oblasti Besníckeho sedla  bola roku 1925 dohotovená všeobecná dokumentácia a roku 1929 boli k dispozícii aj kompletné projektové podklady. Po úspešnom vykonaní nevyhnutných administratívnych pochôdzok boli na základe rozhodnutia vlády Republiky československej z 11.12.1930 o realizácii výstavby železnice vypísané prvé verejné súťaže na realizáciu stavby.
 
Stavba trate bola rozčlenená na tri veľké stavebné oddiely. Prvý oddiel z Červenej Skaly za stanicu Dobšinská Ľadová Jaskyňa mal dĺžku 20,1 km. Druhý s dĺžkou 30,9 km siahal až po Vondrišel (Nálepkovo). Zvyšok stavby s dĺžkou 40,3 km mal na starosti tretí stavebný oddiel. Na realizácii stavby sa podieľali najmä stavebné firmy J. V. Velflík z Prahy, Bratia Špačkovia zo Sliezskej Ostravy, Kruliš, Jáchymek, Schwarz a spol. z Prahy, Kabos a spol. z Košíc, Müller a Kapsa z Bratislavy, Bárta, Holý a spol. zo Spišskej Novej Vsi, Berger z Liptovského Mikuláša, Bouša a spol. z Moravskej Ostravy, Pokora a Skala z Moravskej Ostravy a Hamburger zo Skalice. Oceľové mostné konštrukcie dodali železiarne v Podbrezovej, koľajnice boli vyrobené vo Vítkovických železiarňach.
Jednotlivé úseky železnice boli do prevádzky odovzdávané v nasledovných termínoch:
Červená Skala – Telgárt    01.10.1933
Telgárt – Dobšinská Ľadová Jaskyňa      28.09.1934
 
Celá trať bola slávnostným spôsobom za účasti námestníka predsedu vlády a ministra železníc Dr. Rudolfa Bechyně, ministra spravodlivosti Dr. Dérera a zástupcov najvyšších úradov štátnych, zemských a železničných, korporácií, poslancov a senátorov uvedená do prevádzky dňa 26.7.1936.
 
Celkové náklady na výstavbu železnice dosiahli 256 mil. Kč. Z tejto čiastky približne 139 mil. Kč tvorili mzdy, ktoré väčšinou zostali v území budovania dráhy. Keďže výstavba železnice prebiehala v období veľkej hospodárskej krízy prelomu 20. a 30. rokov 20. stor., mala významný pozitívny vplyv na riešenie obtiažnej ekonomickej situácie významnej časti obyvateľstva v pomerne chudobnom kraji. Ani tak sa však stavba nevyhla otrasom – stavební podnikatelia sa pokúšali využiť hospodársku krízu vo svoj prospech a bránili sa uzatváraniu kolektívnych zmlúv, takže na rôznych úsekoch boli rôzne výšky miezd.
 
Prirodzeným výsledkom sa stal značný počet štrajkov. Dňa 12.4.1931 štrajkovalo 948 robotníkov na 1. úseku, 7.6.1931 už 2550 robotníkov na celej trati. Pri potláčaní tohto štrajku došlo dvakrát k streľbe do ľudí, pričom bol zastrelený 26-ročný robotník J. Chlapovič. K ďalším štrajkom došlo v máji a auguste 1934 a v máji a júni 1935.  Počas výstavby železnice sa prihodilo 6 smrteľných úrazov (1 udusenie v Telgártskom tuneli, 2 úrazy v kameňolomoch, 2 v Gelnickom tuneli, 1 pri doprave materiálu stavebnou drážkou).
 
Na železnici sa až do dnešných čias zachovali prakticky všetky pozemné stavby a aj trať samotná je prevádzkovaná takmer v pôvodnej línii, s výnimkou menších preložiek, vyvolaných neskoršou výstavbou vodných diel Palcmanská Maša (1950 – 1953) a Ružín I (1964 – 1967).    
 
2. Technický popis

Železničná trať Červená Skala – Margecany má prevádzkovú dĺžku 92,578 km a stavebnú dĺžku 96,485 km (tento rozdiel je zapríčinený skutočnosťou, že pred východným zhlavím stanice Margecany, kam bolo na rozdiel od pôvodného zámeru rozhodnuté novú dráhu zaústiť, bolo treba ešte vybudovať zvláštnu spojku na Košice v dĺžke 0,792 km a že tiež bola prestavaná časť staršej miestnej železnice pred stanicou Červená Skala). Na novostavbe železnice bolo vybudovaných (resp. zmodernizovaných) 12 staníc – Červená  Skala, Telgárt, Vernár, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Mlynky, Hnilec, Vondrišel (dnes Nálepkovo), Švedlár, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Gelnica a Margecany. Ďalej  tu boli  postavené 3 výhybne a nákladištia, ďalších 12 osobných zastáviek a celý rad strážnych stanovísk. V Červenej Skale bola vybudovaná vodáreň, výhrevňa, byty, noclažne a skladisko a významne zväčšený počet koľají,  v Gelnici objekt odboru pre udržiavanie dráhy a v Margecanoch dve obytné budovy. Všetky nové budovy boli postavené podľa projektov Ústrednej stavebnej správy pri Ministerstve železníc v jednoduchom, ale úhľadnom štýle, zopodvedajúcom okolnej horskej architektúre. Na šírej trati bolo uskutočnených 2 850 000 m3 výkopov, z tunelov sa vyťažilo 180 000 m3 výlomov – celkom bolo teda v pohybe 3 030 000 m3 hornín. Trativodov, záhozov, rovnanín, dlažieb a múrov na sucho bolo zhotovených celkom 130 000 m3. Múrov z kameňa a betónu bolo postavených celkom 178 000 m3. Na trati bolo vybudovaných 9 tunelov s celkovou dĺžkou 3801 m, 281 mostných konštrukcií a v komunikáciách mimo železnice ďalších 60 mostov a mostíkov.
 
Stavebne najobtiažnejšou a technicky najzaujímavejšou časťou železnice bol úsek medzi Červenou Skalou a Dobšinskou Ľadovou Jaskyňou. Trať v tejto časti prekonáva na 12,2 km medzi Červenou Skalou a najvyšším bodom trate v Besníckom tuneli výškový rozdiel 171 m.  Má vyslovene horský charakter so stúpaním 17 promile a najmenším polomerom oblúkov 300 m. Nachádzala sa tu aj najvyššie položená železničná stanica na normálnerozchodnej železničnej siete ČSD Vernár (931 m. n. m.). Zemné a skalné výkopy iba v tomto úseku trate obnášali 840 000 m3, výkopy pre tunely tu mali objem 113 000 m3, celkom 953 000 m3. Na otvorenej trati bolo vyhotovených 27 900 m3 a v tuneloch 42 350 m3 muriva a okrem toho ešte ďalších 43 000 m3 umelých stavieb z muriva na sucho (z toho prevažná časť na preložku riečiska Hronu a Hnilca). V drážnom telese bolo postavených celkom 39 mostov a mostíkov, v okolí dráhy ďalších 16 mostíkov a priepustov.
 
Najvýznamnejším tunelom stavby je Telgártsky tunel, ktorý v čase po výstavbe železnice niesol meno Kornela Stodolu a ktorého nižší portál sa nachádza pri zastávke Telgárt penzión a. Je súčasťou originálneho a elegantného technického riešenia problému prekonania výškového rozdielu 31 m vedením trasy v slučke, bez komplikovaného a zdĺhavého rozvíjania trasy. Tunel má dĺžku 1239,4 m a leží – až na 83 m vchodovej priamky – v oblúku s polomerom 400 m a v stúpaní 12,5 promile. Bol razený novou rakúskou metódou a vymurovaný z osemmetrových pásov rôznych typov. Jeho cena bola cca 23 mil. Kč. Okrem neho je v tomto úseku trate postavený ešte pomerne krátky Hronský tunel (dĺžka 250 m) a vrcholový Besnícky tunel (dĺžka 848 m). Posledný menovaný tunel je najvyššie položeným miestom na normálnerozchodnej časti siete dnešných Železníc Slovenskej republiky. Za poznámku stojí skutočnosť, že v dvoch dlhších tuneloch boli už v čase stavby železnice 25 m dlhé koľajnice sústavy T zvárané do 50 m dlhých pásov.   
 
Najzaujímavejšou mostnou stavbou tohto úseku je Telgártsky viadukt v stavebnom km 9,442. Je 86,2 m dlhý, 22 m vysoký a leží v priamej trati so sklonom 17 promile. Jeho stredný diel má otvor so svetlosťou 31,88 m a je vyhotovený, ako železobetónová členená oblúková konštrukcia (išlo o prvú realizáciu tohto druhu na ČSD). Krajné diely z kamenného muriva pozostávajú každý z dvoch klenutých otvorov po 9,0 m svetlosti. Samotný tento objekt stál viac než 1,5 milióna Kč. Most je dobre viditeľný zo zastávky Telgárt penzión. Ďalšou významnou mostnou konštrukciou tohto úseku je v stavebnom km 9,926 kamenný Chramošský viadukt s 9 otvormi, dlhý 112,6 m, situovaný vo výške 18 m nad terénom a v oblúku o polomere 300 m.
 
Literatúra:
  
Rybák, J.: Stavba dráhy z Červené Skaly do Margecan. In: Zprávy železničních inženýrů, číslo 1, ročník VIII (1931) 
Bulušek, J.: Dráha Červená Skala – Margecany. První oddíl od 28.9.1934 v provozu. In: Železniční revue, číslo 19, ročník XVI (1934) 
Rybák, J.: Otevření dráhy Červená Skala – Margecany. In: Zprávy železničních inženýrů, číslo 9, ročník XIII (1936) 
Rybák, J.: Novou drahou z Margecan do Červené Skaly. In: Železniční revue, číslo 16, ročník XVIII (1936) 
 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 2 339 kB 28.3.2009 19:36
PDF  » GVD 1941 leto PDF 2 335 kB 26.4.2009 18:29
PDF  » GVD 1950 leto PDF 3 828 kB 18.6.2010 19:50
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 2 850 kB 25.6.2010 17:21
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 3 608 kB 14.1.2009 17:42
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 3 660 kB 14.1.2009 17:42
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 3 305 kB 27.6.2010 20:35
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 3 236 kB 3.7.2010 19:49
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 2 989 kB 14.1.2009 17:42
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 3 040 kB 5.7.2010 9:57
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 2 832 kB 5.7.2010 15:26
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 5 585 kB 17.4.2011 11:14
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 6 398 kB 10.4.2011 14:50
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 6 237 kB 5.6.2011 13:18
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 5 692 kB 14.1.2009 17:43
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 6 933 kB 16.10.2011 16:37
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 927 kB 23.10.2011 20:14
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 896 kB 29.5.2011 12:15
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 207 kB 12.1.2009 14:22
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 103 kB 16.9.2017 19:50
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 301 kB 17.2.2010 10:50
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 230 kB 16.9.2017 20:24


Mapy a nákresy


JPG  » 3D model Telgártskej slučky JPG 201 kB 13.2.2010 18:33
BMP  » 3D model železničnej trate pri zastávke Stratená BMP 3 364 kB 13.2.2010 18:30
JPG  » 3D model železničnej trate pri ŽST Dobšinská Ľadová Jaskyňa JPG 382 kB 13.2.2010 18:30
JPG  » Dobová mapa trasy. © archív MDC JPG 205 kB 22.3.2009 17:12
JPG  » Pozdĺžny profil 1. stavebného oddielu. © archív MDC JPG 360 kB 22.3.2009 17:10
JPG  » Pozdĺžny profil trasy od Zvolena po Košice. © archív MDC JPG 394 kB 22.3.2009 17:09
JPG  » Rôzne varianty výstavby. © archív MDC JPG 66 kB 22.3.2009 17:09
JPG  » Situácia 1. stavebného oddielu. © archív MDC JPG 431 kB 22.3.2009 17:09


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Červená Skala - Margecany PDF 212 kB 8.1.2009 14:55
PDF  » TTP Červená Skala - Margecany. 6. zmena PDF 211 kB 17.2.2010 10:47

Objekty (66)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000 Železničná stanica  Margecany ŽST
0,000 39,000 Priecestie  Spišské Vlachy km 0,163 Priecestie
0,900 0,900 Most / viadukt  Margecany ponad Ružín Most
3,315 3,315 Vlečka  CALMIT Vlečka
4,160 4,160 Zastávka  Jaklovce Zastávka
5,756 6,000 Zastávka  Žakarovce Zastávka
7,542 8,000 Železničná stanica  Gelnica ŽST
8,803 9,000 Zastávka  Gelnica mesto Zastávka
11,486 11,486 Tunel  Gelnický Tunel
12,984 13,000 Zastávka  Gelnica zastávka Zastávka
15,292 15,000 Zastávka  Prakovce zastávka Zastávka
16,138 16,000 Železničná stanica  Prakovce ŽST
18,563 19,000 Zastávka  Helcmanovce Zastávka
20,254 20,000 Most / viadukt  Helcmanovce, drevený most ponad trať Most
22,870 23,000 Železničná stanica  Mníšek nad Hnilcom ŽST
23,600 23,000 Most / viadukt  Mníšek nad Hnilcom - bývalý most úzkokoľajky Most
27,720 28,000 Zastávka  Švedlár zastávka Zastávka
28,551 28,000 Most / viadukt  Švedlár zastávka most Most
30,540 31,000 Most / viadukt  Švedlár oceľový most Most
30,807 31,000 Železničná stanica  Švedlár ŽST
35,026 35,000 Nákladisko / Zastávka  Stará Voda Nak./zast.
38,457 38,000 Most / viadukt  Starovodský viadukt Most
39,503 40,000 Železničná stanica  Nálepkovo ŽST
43,954 45,000 Zastávka  Tretí Hámor Zastávka
46,798 48,000 Zastávka  Nálepkovo - Peklisko Zastávka
53,163 54,000 Železničná stanica  Hnilec ŽST
53,710 53,000 Most / viadukt  Hnilecký viadukt Most
56,785 58,000 Zastávka  Sykavka Zastávka
59,714 61,000 Zastávka  Rakovec Zastávka
60,910 61,000 Most / viadukt  Rakovec Most
61,100 62,000 Zastávka  Mlynky zastávka Zastávka
61,120 61,120 Tunel  Mlynecký Tunel
62,723 63,000 Železničná stanica  Mlynky ŽST
64,100   Most / viadukt  Palcmanská Maša Most
64,561 65,000 Zastávka  Dedinky Zastávka
66,518 67,000 Most / viadukt  Dedinky - Hnilec / Palcmanská Maša Most
66,831 67,000 Tunel  Hamrický tunel Tunel
67,564 67,500 Tunel  Stratenský tunel Tunel
68,225 68,000 Most / viadukt  Stratená Most
68,923 69,000 Zastávka  Stratená Zastávka
70,466 70,000 Tunel  Jarabský II Tunel
70,800   Priepust  Stratená priepust km 70,8 Priepust
71,664 72,000 Tunel  Jarabský I. Tunel
72,684 72,500 Most / viadukt  Jarabský most Most
72,895 73,000 Železničná stanica  Dobšinská Ľadová Jaskyňa ŽST
73,686 73,686 Most / viadukt  Dobšinská Ľadová Jaskyňa Most
78,390 78,000 Zastávka  Vernár Zastávka
81,215 81,215 Tunel  Besnícky tunel Tunel
81,500   Priepust  Besník priepust v km 81,5 Priepust
82,007 82,007 Tunel  Hronský tunel Tunel
82,500 82,000 Most / viadukt  Chramošský viadukt Most
83,087 83,087 Most / viadukt  Telgártský viadukt Most
84,166 84,166 Tunel  Telgártsky tunel Tunel
85,424 85,000 Zastávka  Telgárt penzión Zastávka
85,488 85,488 Most / viadukt  Telgárt - penzión Most
85,780   Priepust  Telgárt priepust v km 85,780 Priepust
87,099 87,000 Železničná stanica  Telgárt ŽST
88,100   Podjazd  Telgárt 1 Podjazd
88,200   Podjazd  Telgárt 2 Podjazd
89,750   Priepust  Strateník Priepust
89,800   Most / viadukt  Viadukt Strateník Most
90,500   Most / viadukt  Meandre rieky Hron Most
90,700   Strážny domček  Červená Skala strážny domček St. domček
91,965   Most / viadukt  Červená Skala ponad Hron Most
92,006   Priecestie  Červená Skala v km 92,006 Priecestie
92,600 93,000 Železničná stanica  Červená Skala ŽST

Filmy (33)

Počet filmov: 33     Stránky s filmamy: / 2    

S Papagájom do Slovenského raja Video v HD kvalite

25.2.2014 10:00,   » zderem,   YouTube,   dĺžka: 08:16        Diskusia: 1
Sestřih záběrů z jízdy parní lokomotivy 477.013 "Papagaj" na tratích z Popradu do Margecan a Červené Skaly. Na požárním vlaku jela lokomotiva T466.0254. Akce se konala 28.9.2013 ku příležitosti 165 let železnic na Slovensku.
96%

Šľachtičné 475.179 a 475.196 - mimoriadny parný vlak, 05_2013 Video v HD kvalite

10.6.2013 10:00,   YouTube,   dĺžka: 14:59
165 rokov železníc na Slovensku - mimoriadny parný vlak ťahaný lokomotívami 475.179 a 475.196, požiarny vlak ťahaný lokomotívou 749 248-1 na trase: Vrútky-Kremnica-Zvolen-Banská Bystrica-Brezno dňa 10.05.2013. Autor: Maroš Možucha.
85%

Parným vlakom na trase Praha - Telgárt - Margecany - Praha Video v HD kvalite

4.6.2013 10:00,   » fanda_cd,   YouTube,   dĺžka: 26:13        Diskusia: 2
Velká pětidenní parní jízda 8.-12.5. 2013 ve směru Praha - Hradec - Ramzová - Vrútky - Kremnica - Zvolen - Telgárt - Margecany - Vrútky - Olomouc - Praha s lokomotivami 475.179, 475.196, 464.102.
90%

361.002 ZSSK - posun v žst. Margecany Video v HD kvalite

3.9.2012 10:00,   » 3michal,   YouTube,   dĺžka: 06:15
Elektrický dvojsystémový rušeň 361.002 ZSSK počas posunu v žst. Margecany, po ktorom odchádza s R Horehronec do žst. Košice.
81%

498.104 odchádza zo žst. Červaná Skala

10.6.2012 10:00,   » trepko,   YouTube,   dĺžka: 01:33
Albatros 498.104 odchádza s mimoriadnym parným vlakom pre nemeckých turistov zo žst. Červená Skala do Telgártu a Mlyniek.
96%

Jak jsme naháněly Albatrose

16.5.2012 10:00,   YouTube,   dĺžka: 14:18        Diskusia: 1
Historický parný rušeň 498.104 "Albatros" počas mimoriadnej jazdy z Bratislavy do Hronca pri príležitosti 20. výročia Čiernohronskej železnice. Na požiarnom vlaku ho nasleduje motorový rušeň T 478.1201. Autor: KadanToMi
91%

Mazutka 555.3008 na foto vlakoch

14.5.2012 10:00,   YouTube,   dĺžka: 09:28        Diskusia: 1
Historický parný rušeň 555.3008 "Mazutka" na fotovlakoch pre zahraničných turistov počas víkendu 27. - 29.4.2012 na tratich Horehronia. Autor: KadanToMi
92%

Brejlovci na R 810 Horehronec v Telgártu Video v HD kvalite

23.4.2012 18:00,   YouTube,   dĺžka: 02:21        Diskusia: 2
Brejlovci na R 810 Horehronec (Košice - Margecany - Banská Bystrica - Zvolen - Bratislava hlavná stanica) v Telgártu: 1) Motorová lokomotiva 754 054 vyjíždí z tunelu Besník (955 m.), který je ve výšce, projíždí podél pramenu řeky Hron (934 m.) a následně vjíždí do Hronského tunelu. Pořízeno 27.7.2011. 2) Motorová lokomotiva 754 054 přejíždí přes Telgártský Viadukt a následně projíždí Telgártskou smyčkou a vjíždí do tunelu Kornela Stodolu. Pořízeno 24.7.2011. 3) Motorová lokomotiva 754 054 vyjíždí z tunelu Kornela Stodolu a projíždí zastávkou Telgárt Penzion. Pořízeno 24.7.2011. 4) 754 053 projíždí stanicí Telgárt. Pořízeno 25.7.2011.
86%

Telgártská slučka, prejazd R Horehronec

20.4.2012 10:00,   YouTube,   dĺžka: 05:14        Diskusia: 1
Rýchlik Horehronec odchádza zo železničnej stanice Telgárt cez Telgártsky tunel a viadukt smerom do Dobšinskej Ľadovej jaskyne dňa 1.5.1998. Autor: zelamzelam.
89%

65 rokov trate Margecany - Červená Skala

10.1.2012 10:00,   YouTube,   dĺžka: 24:27        Diskusia: 2
Mimoriadny parný vlak v čele s rušňom 477.013 "Papagáj" pri príležitosti 65 rokov trate Margecany - Červená Skala dňa 15.9.2001. Autor: marek477013.
91%

Slovenský vlak: Popri rieke

20.11.2011 18:00,   YouTube,   dĺžka: 02:14        Diskusia: 1
Záznam z cestovania vlakom na Slovensku z pohľadu japonského turistu z Tokia. Vlakom sme prešli Slovenským rajom - národným parkom, a trať sa dostáva k rieke Hornád. Autor: kdynja. Hudba: Fleetwood Mac, "Never Going Back Again"
69%

754 054-5 na R 811 úsek Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Dedinky

23.9.2011 10:00,   YouTube,   dĺžka: 05:47
Záber z kabíny rušňovodiča na 754 054-5 (Vašo) na rýchliku 811, Horehronec, úsek Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Dedinky. Pridal: passionzv.
96%

Stredné Slovensko v roku 1938

6.9.2011 10:00,   YouTube,   dĺžka: 10:12        Diskusia: 5
Exkurzia stredným Slovenskom v roku 1938 obsahuje aj niekoľko dobových záberov zo železničnej prevádzky v okolí Brezna a Tisovca. V dokumente ďalej uvidíte mestá a obce Žilina, Malá Fatra, Strečno, Starý Hrad, Sučany, Turčianske Teplice, Kremnica, Banská Štiavnica, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Tisovec, Heľpa, Šumiac, Telgárt a Stratená. (Z relácie Hledání ztraceného času). Pridal: jaffarski.
100%

754.055 s vlakom R 810 Horehronec vchádza do žst. Červená Skala

25.6.2011 14:00,   » Jasejo,   YouTube,   dĺžka: 00:38
Vjazd rýchlika 810 Horehronec v čele s motorovým rušňom 754.055 do stanice Červená Skala v klesaní v smere od Telgártu.
82%

Vlaky v okolí železničnej stanice Mlynky

26.5.2011 10:00,   » Laborec425,   YouTube,   dĺžka: 05:45        Diskusia: 1
Tri videá (s popisem) vlakov v okolí žeôezničnej stanice ŽSR Mlynky v Slovenskom raji v dňoch 24. - 27. 06. 2007.
76%

Červená Skala - Margecany 26.7.1936. (2. diel)

24.3.2011 10:00,   YouTube,   dĺžka: 03:01
Historický dokument zachytávajúci jazdu prvého vlaku na trati Margecany - Červená Skala dňa 26.7.1936. Autor: Erodruhy
97%

Zimná parná jazda pod Nízkymi Tatrami, Február 2011 Video v HD kvalite

18.3.2011 10:00,   YouTube,   dĺžka: 25:40
Výlet s videokamerou za osobným fotovlakom s parným rušňom 556.036 "Štoker" prechádzajúcim krásnou horehronskou traťou Margecany - Červená Skala, na ktorej sa nachádza aj známa Telgártska slučka s Telgártskym tunelom. Vo filme sa predstavuje aj historický motorový rušeň T679.1168 "Sergej", taktiež z Výhrevne Vrútky. Autor: ronik24.
99%

Červená Skala - Margecany 26.7.1936

13.3.2011 10:00,   YouTube,   dĺžka: 03:01        Diskusia: 2
Historický dokument zachytávajúci dej v stanici Červená Skala dňa 26.7.1936. Autor: Erodruhy
98%

754.054 na R 811 úsek Červená Skala - Dobšinská Ľadová Jaskyňa

20.2.2011 10:00,   YouTube,   dĺžka: 14:50        Diskusia: 2
Záber zo stanovišťa rušňovodiča na 754.054-5 ZSSK (Vašo) na rýchliku 811 Horehronec, úsek Červená Skala - Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Autor: passionzv
84%

R811 Horehronec z Banskej Bystrice do Margecian

5.2.2011 10:00,   YouTube,   dĺžka: 14:58        Diskusia: 12
R811 Horehronec na trase Banská Bystrica - Margecany s rušňom rady 754 ZSSK. Krátke ústrižky z cesty z pohľadu pilota tajfúna. Autor: passionzv
90%

Články (48)

Počet: 48     Stránky so správami: / 3    

Jake buľi margecanske fajnoty Správa obsahuje fotogalériu

25.10.2016 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Ta fajne buľi, ľem kebi cali dzeň ňeľapalo. Rok ubehol a opäť sa v Margecanoch konala pekná akcia. V tomto roku sa niesli Margecianske fajnoty aj v duchu okrúhleho výročia trate Margecany - Červená Skala. Pred 80 rokmi začali premávať vlaky údolím Hnilca. O histórii tejto krásnej trate sa dočítate na mnohých internetových stránkach aj v iných zdrojoch. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Margecianske fajnoty a 80 rokov trate Margecany - Červená Skala

8.10.2016 8:00, Zdroj: Klub historických koľajových vozidiel
Okrúhle výročie jednej z našich najkrajších železničných tratí môžete osláviť nostalgickou jazdou v nedeľu 16. októbra. Na trase Košice – Margecany - Gelnica – Mníšek nad Hnilcom a späť vypravia organizátori historické motoráky pre verejnosť aj pozvaných hostí. Spestrením slávnostnej jazdy bude tiež bohatý program druhého dňa folklórno–gurmánskeho festivalu Margecianske fajnoty. Pokračovanie...  Diskusia: 16

33 obrazov z cesty na „ďaleký východ“ Správa obsahuje video

10.5.2015 8:00, Autor: Helmut Böhme
Ako už v minulosti, aj tejto jari som sa s manželkou vybral stráviť týždeň dovolenky na východnom Slovensku, odkiaľ ona pochádza. Ja samozrejme so zámerom využiť cesty z metropoly Saska do tej východoslovenskej aj naspäť na realizovanie svojich železničných zámerov, nehovoriac o niekoľkých výletoch z miesta nášho pobytu na okolité trate. Pokračovanie...  Diskusia: 51

11. narodeniny VLAKY.NET: Beztlmičovo po Slovenskom Raji

9.4.2015 8:00, Autor: Redakcia VLAKY.NET
Milí vlakyneťáci, rok nám ubehol ako voda a opäť nastáva čas pripomenúť si jeden dôležitý míľnik - narodeniny našej stránky. V roku 2015 oslávia VLAKY.NET už svoje 11. výročie. A ako býva dobrým zvykom, oslava výročia VLAKY.NET je vždy spojená s unikátnou narodeninovou jazdou. Tento rok nebude výnimkou. Opäť sa budeme môcť všetci osobne stretnúť, porozprávať sa, zabaviť sa, utužiť internetové priateľstvá a popritom všetkom sa previesť zaujímavou trasou a niečo pekné aj pofotiť. Pokračovanie...  Diskusia: 38

S papagájom do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne a Červenej Skaly

18.9.2014 8:00, Zdroj: Klub železničných historických vozidiel
Klub železničných historických vozidiel pre vás pripravil možnosť odviezť sa na trase Poprad - Spišská Nová Ves - Margecany - Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Červená Skala a späť historickým vlakom ťahaným parnou lokomotívou 477.013 a historickým motorovým rušňom T 466.0254. Historické vlaky prejdú aj známou Telgártskou slučkou a mnohými tunelmi a viaduktmi na tejto železničnej trati. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Zamračenou do Raja - viacdenný výlet 8.8.2014 - 10.8.2014

1.8.2014 8:00, Autor: Prievidzský Parostrojný Spolok
Dovoľujeme si vás pozvať na viacdennú jazdu výletným vlakom do srdca Slovenského Raja - Dobšinskej Ľadovej Jaskyne v dňoch 8. - 10. augusta 2014. Okrem samotnej cesty vlakom môžete zažiť turistický výlet, kúpanie či schladiť sa v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni. Pokračovanie...  Diskusia: 9

Parným vlakom do Slovenského raja, 2.8.2014

25.7.2014 8:00, Autor: Ing. Peter Kálman, Zdroj: Klub historickej techniky pri RD Zvolen
Klub historickej techniky pri RD Zvolen vás pozýva na mimoriadnu jazdu historickým parným vlakom na trase Červená Skala - Mlynky a späť, ktorá sa uskutoční dňa 2.8.2014. Historický vlak bude ťahaný parným rušňom 422.0108 "malý býček" z roku 1909 a súprava vlaku bude pozostávať z historických vozňov 3. triedy s drevenými lavicami. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Ako som z „Rušňoparády 2014“ cestoval s „albatrosom“ Správa obsahuje video

19.5.2014 8:00, Autor: Helmut Böhme
Najrýchlejší parný rušeň Albatros, pýcha československej železničnej histórie, potiahne vlak naprieč Slovenskom z Bratislavy do Košíc. Cieľom bude Rušňopárada 2014, tradičné rodinné podujatia v metropole východu posledný aprílový víkend. Mimoriadnym vlakom sa môžu zviesť všetci, čo sa chystajú na akciu či už z Bratislavy, Liptovského Mikuláša, Tatier, Popradu alebo zo Spiša. Pokračovanie...  Diskusia: 20

Ako som spojil príjemné s užitočným alebo Brigáda na zubačke Správa obsahuje fotogalériu

20.4.2014 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
V dňoch 22. a 23. marca sa konala brigáda v Tisovci. Oznam o tejto akcii sa objavil na stránkach magazínu VLAKY.NET s dostatočným predstihom. Zapáčila sa mi táto akcia. Zariadil som si doma rodinné záležitosti a prihlásil som sa. Túto akciu som chcel využiť i ako cestovateľský výlet. Pokračovanie...  Diskusia: 12

2 x 475 = 165 (rokov železníc) Správa obsahuje fotogalériu

30.6.2013 8:00, Autor: Ing. Michal Melicher
Pri príležitosti osláv 165. rokov železníc na Slovensku sa v kalendári nostalgických jázd 2013 našlo miesto pre jednu veľmi zaujímavú akciu. Spolok Výhrevne Vrútky spoločne so Steam Story Agency a ďalšími, za podpory ŽSR, pripravili jazdu dvojice „šľachtičných“ 475.196 (Vrútky) a 475.179 (Děčín) veľkým stredoslovenským okruhom z Vrútok cez Kremnicu, Telgárt, Margecany a Štrbu späť do Vrútok. Pokračovanie...  Diskusia: 13

Keď na trať padne lavína

3.4.2013 8:00, Autor: Peter Popper
Podľa kalendára by mala u nás panovať jar, no podľa správ, ktorými nás kŕmia média to na niektorých územiach Slovenska stále vyzerá tak, akoby zima nechcela dobrovoľne odísť. A že i v týchto dňoch hrozí padanie lavín nielen vo vysokohorskom prostredí, nás presvedčí táto stručná reportáž od nášho čitateľa. Pokračovanie...  Diskusia: 22

Slovenský raj Správa obsahuje fotogalériu

14.3.2013 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Počas jarných prázdnin som sa vybral s rodinou na tri dni na Dobšinskú Mašu k mojej sestre. Dobšinská Maša leží na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša, na južnej hranici Slovenského raja. Nie sme lyžiari. Nemali sme v pláne lyžovať. Sme viac turisti. Vedeli sme, že v Slovenskom raji je veľa snehu, takže nejakú veľkú túru si nebudeme môcť dovoliť. Preto sme si ani veľké plány na turistiku nerobili. Pokračovanie...  Diskusia: 24

S Magdou do Gelnice Správa obsahuje fotogalériu

29.3.2012 8:00, Autor: Oliver Dučák
Po troch mesiacoch mala naša Magda opäť menšiu prechádzku, ktorej sa zúčastnilo množstvo ľudí. Pre mňa to teda opäť znamenalo obliecť uniformu (tradične rád) a menšiu výpomoc KHKV vo vlakovej čate. Magdin výlet tentoraz smeroval do malebného mestečka Gelnica. Príroda, ktorá lemuje trať je nádherná a bol som rád, že som mal možnosť ísť sa na ňu zase pozrieť. Pokračovanie...  Diskusia: 24

Historickým expresom za pozoruhodnosťami Gelnice

6.3.2012 18:00, Autor: Ľubo Lehotský, Zdroj: KHKV
KHKV pozýva na rozlúčku so zimou a prehliadku zaujímavosti GELNICE dňa 17. marca 2012 na trati KOŠICE – GELNICA – MNÍŠEK n. Hnilcom a späť. Prvá tohtoročná nostalgická jazda klubu je zároveň rozlúčkou so zimou. Aj tentoraz bude pre všetkých železničných nadšencov vypravený historický vlak, Vám už dobre známy osobný motorový vozeň M 131.1125 - Magda. Pokračovanie...  Diskusia: 10

Dva dni vo vlakoch, nahryznuté trate na východe, 10 hodín v jednej súprave alebo Vlak a Lidl Správa obsahuje fotogalériu

9.1.2012 8:00, Autor: Martin Susedík
Po letnej verzii akcie Vlak a Lidl; ktorú však železnice „zvrzali“ a konali sa nátresky všade, kde sa dalo; ma s partiou kamarátov veľmi potešila možnosť využiť akciu znovu a to dokonca počas troch dní. Negatívom pre nás však bol dátum akcie, kedy tma prichádza veľmi skoro a odchádza pomerne neskoro. Pokračovanie...  Diskusia: 24

Pár chvíľ, veľa zážitkov – Telgárt 2011 Správa obsahuje fotogalériu

6.9.2011 8:00, Autor: Tomáš Gabula
Na sklonku augusta sa mi naskytla možnosť stráviť predĺžený víkend v tejto dedinke rozliehajúcej sa pod bezmála dvojtisícovým vrchom a prameňom druhej najväčšej slovenskej rieky. Počasie prialo, síl bolo dosť a tak bolo treba čas využiť na maximum. Aj keď lokalitu netreba snáď nijakému vlakyneťákovi bližšie predstavovať, nedalo mi nepodeliť sa s vami o zopár slov a tiež obrázkov, ktorých zhotovovanie však nebolo mojou prioritou. Pokračovanie...  Diskusia: 12

Návšteva zaniknutej trate Správa obsahuje fotogalériu

7.7.2011 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Prepáčte! Tá trať, ktorú sme navštívili vo štvrtok 26. mája 2011 ešte funguje. Ten nadpis som dal taký preto, že možno onedlho niekto z vás tam pôjde a bude musieť použiť takýto nadpis. V dnešnej hektickej dobe, keď tie papierové hlavy v Bratislave až hystericky rušia spoje a trate, je všetko možné. Pokračovanie...  Diskusia: 72

Týždeň s Horehroncom, alebo ako vzniká film Správa obsahuje video

26.8.2010 8:00, Autor: Ivan Wlachovský
Mnohokrát som už dostal ohľadom filmov podobné otázky. Ako vzniká film? Poprípade, prečo je prehlušený zvuk vlaku hudbou? Prečo má ten istý vlak v tom istom filme rozne rušne? Také a mnohé podobné. Tohtoročná letná filmovačka mala za cieľ natočiť film o jazde legendárneho Horehronca v úseku Besník – Červená Skala. Nech sa páči, tu je záznam z výroby. Pokračovanie...  Diskusia: 20

Pochod k viaduktu Strateník Správa obsahuje fotogalériu

22.8.2010 8:00, Autor: Ivan Wlachovský
Netajím sa tým, že železničné trate v úseku Banská Bystrica – Červená Skala – Margecany sú mojou srdcovou záležitosťou. Každý rok sa snažím stráviť niekoľko dní mapovaním krás a zaujímavostí železnice v tomto úseku. Jednou z akcii, ktorá sa uskutočnila tento rok bola cesta k viaduktu Strateník. Pokračovanie...  Diskusia: 5

Historickým vlakom cez Telgártsku slučku, 31.7.2010

20.7.2010 8:00, Autor: Peter Kálman, Zdroj: KHT Zvolen
Na sobotu 31.7.2010 pripravil Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen jazdu mimoriadneho historického vlaku na trase Zvolen – Banská Bystrica – Brezno – Červená Skala – Mlynky a späť. V čele vlaku sa predstaví dieselelektrický rušeň T 466.0253 „Pielstick“. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Diskusia (65)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 65     Stránky: / 4    
» emnadruhu Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 13 11.8.2012 15:03
RE: ŽSR - 173

Moja fotoreportáž:

http://emnadruhu.wordpress.com/2012/08/10/cesta-horehroncom-fotoreportaz/

» Ero Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 23.2.2011 22:34
RE: ŽSR - 173

26.7.1936. Nízka kvalita fotografií
RE: ŽSR - 173 RE: ŽSR - 173 RE: ŽSR - 173

» JosefH Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 27.2.2009 22:21
RE: ŽSR - 173

to petepol:Mockrát díky za informaci.

» petepol Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 26.2.2009 12:53
RE: ŽSR - 173

Dobry den.
to JosefH: Na zaslou slavu zeleznicni stanice v Cervene Skale si vzpominam z detstvi velice dobre. Jezdili jsme tam pravidelne s rodici na dovolenou (oproti nadrazni budovy pres koleje v rekreacnich unimo-bunkach firmy MTH Hranice) a kazde rano nas misto budiku vytrhl ze spani ohlusujici plechovy rachot - to kdyz na rampe vedle nadrazi nakladaky z lomu vysypavaly kamen do vagonu.

Takze v lomu na Cervene Skale se tezil kamen v ruznych frakcich pane Josefe.

Ono tam za komancu oproti dnesku bylo opravdu pekne zivo, krom toho hluku z nakladani kamenu se tam ve velkem nakladalo na vedlejsi rampe drevo do vagonu a byl tam i velmi rusny posun vlaku, co si vzpominam.

Preji vsem hezky den, Petepol

P.S.: Je to moje zamilovana trat, cely usek od Cervene Skaly po Mlynky ma tak uzasnou atmosferu. Proste nadhera» JirkaKraťas Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 154 7.2.2009 19:15
RE: ŽSR - 173

Moc pěkná trať a moc pěkné video k této trati. Zatím ji projetou nemám, ale jakmile budu mít příležitost, rád si ji projedu. Docela mě překvapuje, že na této trati, která byla kdysi hodně vytížená hlavně nákladní dopravou, je ve většině stanic to nejjednodušší zabezpečovací zařízení - to jest výměnové zámky a nezávislá návěstidla. To znamená na všech staničních kolejích trvalé snížení rychlosti na 40 km/h. Osobním vlakům to zas tak vadit nemusí, jelikož stejně všude zastavují, ale takový rychlík Horehronec musí před každou stanicí brzdit a pak se znova rozjíždět na traťových 70 až 80 km/h. To samé v minulých letech platilo pro průběžné nákladní vlaky, které tam ještě v 80. letech jezdily.

» JosefH Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 26.1.2009 10:12
RE: ŽSR - 173

Moc pěkná trať.Prosím,nevěděl by někdo co sypkého se dříve nakládalo v Červené Skale?

» peterr Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 580 12.9.2008 23:24
RE: ŽSR - 173

...ináč v zimnej a letnej sezóne by sa na tejto nalebnej trati podľa mňa uživil aj priamy vlak z Popradu do Banskej Bystrice,ktorý by v Margecanoch nadväzoval na rýchlik z Košíc...

» Goldo789 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 34 12.10.2007 21:31
RE: ŽSR - 173

je to nadherna trat,na ktorej sa mate na co pozerat.cestujem na nej len raz za cas horehroncom,ked idem z kosic,ale je naozaj nadherna

» libra Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 10 5.7.2007 23:05
RE: ŽSR - 173

Nič v zlom, ale posledných 15 záberov ŽST Gelnica z 15.7.2007 predbehli dobu kedže dnes čo na ne pozerám je 5.7.2007

??? 16.10.2005 23:00 Renátka na Chramoške 13.10.2005...

...mierne mrholilo, ale nakoniec prešla a predviedla sa na Chramošskom viadukte... ...keď prešla povedľa mňa, strojvodca sa vyklonil a zamávali sme si na pozdrav, potom zapískal a schoval sa v Hronskom tuneli...
Renátka na Chramoške 13.10.2005...

??? 16.10.2005 22:27 Horehronec 16.10.2005...

občas bolo slnko, občas mraky, no nedalo mi a vybehol som zachytiť 754.054 ako ťahá Horehronca od Hronského tunela k tunelu Besníckemu až napokon sa v ňom schovala... ...jeseň je krásna...
Horehronec 16.10.2005... Horehronec 16.10.2005...

??? 10.10.2005 20:21 MLYNKY...

...asi dva kilometre za Dedinkami je stanica Mlynky, ďalšie letné turistické a zimné lyžiarske stredisko... ...pohľad na VB a nadchod ponad koľajisko...
MLYNKY... MLYNKY...

??? 10.10.2005 19:41 Dedinky...

...ďalšou je zastávka DEDINKY, kde sa nachádza vodná nádrž, ktroá mi svojou farbou vždy mi pripomína poklad na striebornom jazere... nachádza sa tu pomerne nová budova "zastávky", žiaľ je dokonale pozatváraná, v príprade nepriaznivého počasia cestujúci musia trčať na daždi, nedostupná je čakáreň, aj WC, k čomu je potom dobrá taká budova??? ...vonku svieti jeden prepchatý odpadkový kôš, neviem, či je práve toto tá správna cesta pre rozvoj turistiky na Slovensku, zastavuje tu R Horehronec a turistov tu počas sezóny vystupuje dosť, rýchlik tu určite nestojí o,5 minúty ako to má uvedené zcp... ...mali by sa zodpovední na železnici a obce zamyslieť nad týmto stavom...
Dedinky... Dedinky...

» Zelená Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 145 6.10.2005 22:41
RE: ŽSR - 173

Škoda, 6e v mém předpotopním počítači to DVD nejde přehrát. Byla by to skvělá podívaná.

??? 3.10.2005 21:51 video je super...

Pio: to video nemá chybu, je super, už sa teším na dívídí... a najlepší je záver...

» Pio Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 1 849 2.10.2005 19:07
RE: ŽSR - 173

Nieco pre milovnikov tejto prekrasnej trate: http://koridor.tyk0kso.sk/mlynky.wmv
Plna kvalita dvd je na dvd vlaky.net cislo 2.

» Zelená Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 145 27.9.2005 12:40
RE: ŽSR - 173

Nick, přesně tatáž 054 na Horehronci jela i ve čtvrtek 22.9. - směr Košice

??? 20.9.2005 18:38 RE: ŽSR - 173

.:°°:. 754.054 a Horehronec 12.9.2005 .:°°:.
RE: ŽSR - 173

» Zelená Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 145 14.9.2005 10:04
RE: ŽSR - 173

Nick - díky za krásné fotky. Přehrada Dedinky a okolí je pro mne nejoblíbenější místo na světě a i když je to z Ostravy více než 300 km, vždy tam zajedu, když potřebuji najít klid. Pokud název Stratená odpovídá tomu, že tam ještě v plné míře nestačilo proniknout zlo současné civilizace, pak je to v pořádku. Zrušení této nejkrásnější tratě na Slovensku ( a možná i na světě ) by byl ten největší zločin jaký bych si uměl (nejen) na zdejším obyvatelstvu představit.
Ale stejně si myslím, že by se hodila větší propagace nejen této tratě, ale hlavně okolní krajiny. Tolik krás na takovém malém úseku ( např. rokliny Slov, ráje ) je málokde a hodně lidí o nich vůbec neví. Jeden kamarád mi nechtěl věřit ( ani když jsem mu ukázal fotografie ) tunelu otočeného o 270 st. spolu s viaduktem. Uvěřil až když to uviděl v Telgártu na vlastní oči.

??? 26.7.2005 20:15 RE: ŽSR - 173

.::. ...a ešte raz R Horehronec dňa 24.7.2005 po východe z tunela pod Besníkom... ...vlakovou bola opäť 754054... ...konečne normálne počasie... :-) .::.
RE: ŽSR - 173

Pridaj príspevok k téme