Sieť ŽSR

ŽSR 120 : Bratislava - Žilina

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 120
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Bratislava - Žilina
Rozchod: 1 435 mm  
Elektrifikácia: 25 kV 50 Hz      3 kV =        

Ing. Jiŕí Kubáček, CSc:

Myšlienkou výstavby konskej železnice z Bratislavy do Trnavy sa začala zaoberať skupina 17 šľachticov, veľkostatkárov a veľkoobchodníkov z Bratislavy, Trnavy a okolia pod vedením baróna Juraja Walterskirchena. Spočiatku sa s prepravou osôb neuvažovalo, železnica mala iba urýchliť prepravu poľnohospodárskych produktov. Silným impulzom bola skutočnosť, že barón Rotchild požiadal 7.3.1836 o povolenie na výstavbu trate, odbočujúcej zo stanice KFNB Deutsch Wagram (Severná železnica cisára Ferdinanda – spojovala Viedeň s Haličou cez Břeclav, Přerov a Bohumín) a pokračujúcej cez Marchegg do Bratislavy.

Mesto Bratislava návrh podporovalo – už v roku 1836 ponúklo zdarma pozemky pre potrebu železnice. Na základe rozhodnutia mestskej rady zo dňa 24.9.1836 bol vyžiadaný tiež posudok inžiniera Mathiasa Schönerera (staviteľa konskej železnice České Budějovice – Linec), ktorý vypracoval aj projekty, potrebné k žiadosti o udelenie predbežného súhlasu.

Zámer vyvolal priaznivý ohlas v celom Uhorsku. Skupina baróna Walterskirchena sa obrátila 3.5.1837 na Kráľovské uhorské miestodržiteľstvo so žiadosťou o povolenie spojenia štyroch kráľovských miest župy – Bratislavy, Pezinku, Modry a Trnavy – „koľajnicovou cestou“. Po predbežnej obhliadke trasy predostrela skupina prostredníctvom mesta Bratislavy návrh na výstavbu železnice a požiadala miestodržiteľstvo, aby na vypracovanie projektu a rozpočtu poskytlo potrebných odborníkov. Miestordžiteľstvo žiadosti vyhovelo už 11.7.1837 a spoločnosti dalo k dispozícii inžinierov O. F. Hieronymiho, J. Lechnera, F. Reittera, G. Rauschmanna a G. Perleberga. Projektanti, ktorí museli vypracovať aj príslušné mapy (v tom čase ešte väčšia časť územia Uhorska zmapovaná nebola), sa zhostili svojej úlohy s prehľadom. Za predpokladu prepravy 60 000 metrických centov tovaru ročne sa uvažovalo o príjmoch 64 555 zl, z ktorých by čistý zisk bol 9802 zl. Tržba bola vypočítaná podľa taríf konskej železnice Linz – Gmünden (osobná tarifa bola 5 až 7,5 grajciarov na osobu a míľu, nákladná tarifa 1 až 1,5 grajciarov na metrický cent a míľu). Výdavky sa skladali z nákladov na mzdy, údržbu trate a na kone a krmivo.

Prvá uhorská bratislavsko-trnavská železničná spoločnosť vznikla 22.1.1838, keď boli plenárnemu zasadnutiu predložené projekty a rozpočet na schválenie. Schválený kapitál vo výške 500 000 zl mal byť získaný vydaním 2 500 akcií s nominálnou hodnotou 200 zl. Pomerne nízky náklad stavby súvisel s použitím koní ako ťažnej sily.

Ešte v januári 1838 požiadala spoločnosť miestodržiteľskú radu o vydanie stavebného povolenia a koncesie (mala platiť 100 rokov) a o schválenie stanov a rozpočtu stavby. Miestodržiteľská rada žiadosti nemohla vyhovieť, pretože v Uhorsku ešte nebol vypracovaný postup koncesovania, výstavby a prevádzkovania železníc. Predložila preto 22.5.1838 projekty, rozpočet a stanovy dvorskej kancelárii vo Viedni a riaditeľstvo spoločnosti sa 15.7.1838 obrátilo cestou miestodržiteľskej rady priamo na cisára. Kancelária 12.9.1838 oznámila, že súhlas bude čoskoro udelený, ale koncesia bude platiť iba 50 rokov. Na základe žiadosti bratislavskej župy sa miestodržiteľská rada dňa 25.9.1838 obrátila na kanceláriu, od ktorej dostala dňa 27.10.1838 odpoveď, že niet námietok proti trase, nákladom ani stanovám.

Stanovy spoločnosti potvrdil a stavebné povolenie udelil rakúsky cisár a uhorský kráľ Ferdinand V. až 6.3.1839.

Prvá dohoda o výstavbe železnice v Uhorsku bola podpísaná 16.4.1839. Napriek ustanoveniam cisárskeho nariadenia zo dňa 18.6.1838 aj ustanoveniam uhorského zákonného článku č. XXV/1836, ktoré pre motivovanie výstavby železníc ponechali tvorbu taríf na vôli podnikateľa, resp. prevádzkovateľa, miestodržiteľská rada už v prvom konkrétnom prípade stanovila maximálne tarify, ktoré musel zaplatiť každý, či bol šľachticom, zemanom alebo poddaným. Toto ustanovenie vzbudilo silnú nechuť uhorskej šľachty a zemanov voči rovnostárskej železnici, pretože dovtedy boli oslobodení od platenia mýt, ciel aj mostného.

Po uzavretí dohody sa začali stavebnné práce, ktoré prebiehali spočiatku bez problémov. V septembri pracovalo na stavbe 200 a v októbri až 900 robotníkov a dokončili sa zemné práce až po Pezinok. Predpokladalo sa, že prevádzka úseku do Svätého Jura sa začne už na jar nasledujúceho roka a na celej trati na jar 1841. Napriek ťažkostiam s výkupom pozemkov sa v roku 1840 podarilo dokončiť zemné práce až za Svätý Jur aj výstavbu budovy železnice v Bratislave a nakúpilo sa aj 12 osobných vozňov s kapacitou 42 cestujúcich. Na úseku Bratislava – Svätý Jur sa 24.9.1840 začala skúšobná a 4.10.1840 verejná prevádzka.

Podľa zachovaných prameňov prepravila železnica v prvom mesiaci prevádzky 533, v druhom 7185, treťom 8421 a vo štvrtom 5727 (spolu 26 668) cestujúcich. Za prepravu 100 funtov (asi 50 kg) cennejšieho tovaru sa platilo 2,5 grajciara, za menej cenný tovar 2 grajciare na míľu. Pramene neuvádzajú. dokedy táto tarifa platila, avšak v roku 1849 už bola v osobnej i nákladnej prevádzke vyššia.

Na úseku Svätý Jur – Pezinok sa prevádzka začala 30.6.1841. Hoci v tomto čase spoločnosť už zápasila s veľkými ťažkosťami (prevádzka nesplnila očakávanie, po počiatočnom nadšení počet cestujúcich upadol, nákladná preprava sa vďaka nadsadenej tarife ukázala ako nepríťažlivá a nepomohla ani rozvážková služba, pre ktorú spoločnosť využila svoje trakčné kone), požiadala o súhlas s výstavbou trate Trnava – Sereď. Po zistení, že náklady na stavbu boli podcenené o 400 000 zl, sa však počiatočná dôvera a nadšenie vytratili. Ak ťažkosti s vyvlastňovaním pozemkov spôsobovali vtedy iba stratu času, nedostatok peňazí priamo ohrozoval ďalšiu výstavbu. Spoločnosť sa snažila získať prostriedky vydaním ďalších 1 500 akcií s nominálnou hodnotou 200 zl, tie však nenachádzali odbyt.

Spoločnosť sa okrem získania peňazí snažila aj o zmenu stanov. Chcela dosiahnuť, aby sa na zasadnutiach spoločnosti mohol zúčastniť každý akcionár a pri hlasovaní disponovať toľkými hlasmi, koľko vlastnil akcií. V roku 1843 žiadala, aby do riaditeľstva mohol byť zvolený aj taký akcionár, ktorý vlastní len jedinú akciu. Táto úprava sa presadzovala z dôvodu, že väčšina akcií sa dostala do rakúskych rúk a počet uhorských akcionárov stále klesal.

Železnici sa snažila pomôcť aj Bratislava, ktorá žiadala uhorské župy o podporu. Reakcie boli rôzne, ale väčšina žúp ani len neodpovedala. V tejto beznádejnej situácii vyznelo ako prázdne gesto, keď zasadanie akcionárov 21.2.1842 splnomocnilo riaditeľstvo, aby trať do Trnavy za každú cenu dokončilo a vydaním ďalších 2 000 akcií s nominálnou hodnotou 200 zl zabezpečilo chýbajúce peniaze na dostavbu celej trate, vrátane úseku Trnava – Sereď.

Príčinou priaznivého obratu, ku ktorému došlo v roku 1844, sa stali nielen priaznivejšie prevádzkové výsledky železnice, ale predovšetkým angažovanosť grófa Esterházyho, vlastníka pozemkov v Seredi, ktorý podporoval výstavbu železnice spájajúcej jeho pozemky s Viedňou. Spoločnosť rozpredala dovtedy nechcené akcie a požiadala miestodržiteľskú radu o vyslanie inžiniera Hieronymiho, aby vypracoval projekt trate Trnava – Sereď. Práce na stavbe sa potom rozbehli s veľkou intenzitou.

Na úseku do Serede, po ktorom sa mali do Bratislavy prepravovať i drevo a stavebniny splavené do Serede po Váhu, sa prevádzka začala 11.12.1846 už bez okázalostí i bez väčšieho záujmu verejnosti, ktorej pozornosť sa už v tom čase sústreďovala na parné železnice.

Železnica bola vybudovaná dôkladne a pracovala spoľahlivo, o čom sa aj vtedajšia tlač vyjadrovala s uznaním.

Na trati premávali osobné vlaky s dvoma a nákladné vlaky so šiestimi vozňami, pričom nosnosť osobných bola cca 1 800 kg a nákladných 6 000 kg. Osobné vlaky ťahali „ľahké“ a nákladné vlaky „ťažké“ kone, ktoré pracovali v rovnakom turnuse – po dvoch dňoch služby mali 1 deň na oddych. „Ľahké“ kone sa vyradili po štyroch, „ťažké“ po šiestich rokoch služby a odpredávali sa záujemcom. Kone sa prepriahali v Rači, Pezinku, Šenkviciach a Cíferi, kde bolo v pohotovosti 6 až 9 koní a v zálohe ďalšie 2 až 3 kone, kým v koncových staniciach (Bratislava a Trnava) bolo 6 až 8 koní. O údržbu a opravu vozňov sa starali kováčne v Bratislave, Trnave a Seredi.

Čistý zisk spoločnosti nebol taký vysoký, ako sa pôvodne predpokladalo. Najväčší zisk dosiahla spoločnosť v roku 1850. Odvtedy obrat klesal. Pravdepodobne to spôsobilo dobudovanie parostrojnej železnice Viedeň – Bratislava – Pešť.

Ekonomické výsledky sa odrážali aj na investičných zámeroch spoločnosti. Ak ešte v roku 1847 uvažovala o predĺžení železnice do Nitry a pre túto stavbu dokonca získala povolenie prípravných prác, v polovici 50. rokov sa už zaujímala o prestavbu konky na parostrojnú železnicu, ako jedinú možnosť zvrátenia trendu systematického poklesu tržieb. Pretože však minimálne náklady na túto rekonštrukciu boli vyčíslené na neakceptovateľných 200 000 zl, začala spoločnosť pomýšľať na odpredaj železnice.

 

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 1 698 kB 28.3.2009 16:43
PDF  » GVD 1941 leto PDF 5 412 kB 26.4.2009 16:42
PDF  » GVD 1950 leto PDF 6 206 kB 15.6.2010 19:51
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 6 703 kB 25.6.2010 16:47
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 8 061 kB 17.1.2009 19:30
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 3 945 kB 17.1.2009 19:45
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 7 569 kB 27.6.2010 20:03
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 8 122 kB 3.7.2010 19:21
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 4 075 kB 17.1.2009 19:54
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 8 799 kB 5.7.2010 9:03
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 8 290 kB 5.7.2010 15:06
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 8 480 kB 16.4.2011 21:17
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 11 010 kB 10.4.2011 12:39
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 11 330 kB 5.6.2011 10:44
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 3 204 kB 17.1.2009 20:04
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 12 779 kB 16.10.2011 13:00
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 11 696 kB 23.10.2011 14:07
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 12 031 kB 29.5.2011 9:58
PDF  » GVD 2007 / 2008 PDF 2 080 kB 26.11.2008 12:51
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 2 163 kB 26.11.2008 12:51
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 527 kB 16.9.2017 19:13
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 549 kB 16.9.2017 20:13


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Bratislava - Púchov PDF 271 kB 8.1.2009 12:30
PDF  » TTP Bratislava - Púchov (11. zmena) PDF 239 kB 18.8.2010 10:03
PDF  » TTP Budatínska spojka. 4 zmena PDF 150 kB 16.3.2010 9:46
PDF  » TTP Budatínska spojka. 5. zmena PDF 95 kB 21.7.2010 12:08
PDF  » TTP Púchov - Žilina PDF 262 kB 8.1.2009 12:30
PDF  » TTP Púchov - Žilina. 4 zmena PDF 261 kB 16.3.2010 9:45
PDF  » TTP Púchov - Žilina. 5. zmena PDF 239 kB 21.7.2010 12:08

Objekty (125)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000 Železničná stanica  Bratislava hl.st. ŽST
0,200   Most / viadukt  Bratislava - hlavná stanica, cestný podjazd Most
0,600   Most / viadukt  Bratislava - Jaskov rad Most
3,045   Úsek trate  Križovanie tratí 607, 120 a 130 Úsek trate
3,820   Hradlo  Biely Kríž Hradlo
4,188 4,000 Zastávka  Bratislava - Vinohrady Zastávka
5,000   Zastávka  Dynamitka (1950 ?) Zastávka
5,600   Odbočka  Odbočka Vinohrady výhybka č.14 v km 3,207 Odbočka
5,732   Odbočka  Odbočka Vinohrady Odbočka
6,000   Most / viadukt  Bratislava - Rača (Modrý most) Most
6,118   Priecestie  Pod Modrým mostom Priecestie
7,077   Priecestie  ŽST Rača km 7,077 Priecestie
7,435 7,000 Železničná stanica  Bratislava - Rača ŽST
10,690   Hradlo  Kujovičovo Hradlo
13,519 13,000 Zastávka  Svätý Jur Zastávka
14,045   Výhybňa  Svätý Jur výhybňa Výhybňa
15,008   Most / viadukt  Svätý Jur nadjazd Most
16,610 16,000 Zastávka  Pezinok zastávka Zastávka
19,057 19,000 Železničná stanica  Pezinok ŽST
22,167   Hradlo  Vinosady AH Hradlo
23,508   Zastávka  Malé Tŕnie (2006) Zastávka
24,800   Most / viadukt  Šenkvice estakáda Most
25,833 26,000 Železničná stanica  Šenkvice ŽST
30,100   Hradlo  Šarfia Hradlo
33,650   Hradlo  Vŕšok (2008) Hradlo
33,900   Most / viadukt  Báhoň - most ponad Gidru Most
34,042 34,000 Zastávka  Báhoň Zastávka
37,350 37,000 Železničná stanica  Cífer ŽST
41,945   Hradlo  Dolina AH Hradlo
46,290 46,000 Železničná stanica  Trnava ŽST
48,950   Hradlo  Zavar Hradlo
51,859   Hradlo  Prílohy (2008) Hradlo
55,011 55,000   Brestovany Výh / Zast
58,000   Zastávka  Bučany Zastávka
59,682   Hradlo  Rychtárské Hradlo
63,527 63,000 Železničná stanica  Leopoldov ŽST
67,635 67,000 Zastávka  Madunice Zastávka
71,018 71,000 Železničná stanica  Veľké Kostoľany ŽST
73,365 73,000 Zastávka  Drahovce zastávka Zastávka
77,685   Hradlo  Šišková Hradlo
81,384 81,000 Železničná stanica  Piešťany ŽST
85,820   Hradlo  Valech Hradlo
87,825 87,000 Zastávka  Horná Streda Zastávka
89,975   Most / viadukt  Most nad Čachtickým kanálom Most
91,437 91,000 Zastávka  Brunovce Zastávka
93,271   Výhybňa  Potvorice Výhybňa
93,931 93,000 Zastávka  Považany Zastávka
95,508   Hradlo  Zámlačie (2008) Hradlo
97,836   Odbočka  Nové Mesto nad Váhom St. 3 - Čachtická spojka Odbočka
98,032     Nové Mesto nad Váhom, napájačka NST
99,323 99,000 Železničná stanica  Nové Mesto nad Váhom ŽST
101,238   Most / viadukt  Mnešice 2. Most
101,875   Most / viadukt  Mnešice Most
102,200   Hradlo  Hradlo Búdy (máj 2010) Hradlo
103,500   Tunel  Turecký vrch Tunel
103,900   Hradlo  Pod Tureckom (1962) Hradlo
104,685   Most / viadukt  Bošáčka Most
105,090   Most / viadukt  Haluzický potok Most
105,513 106,000 Železničná stanica  Trenčianske Bohuslavice ŽST
106,084   Vlečka  Agropodnik a.s., prevádzka Trenčianske Bohuslavice Vlečka
107,357   Priecestie  Štvrtok v km 107,357 Priecestie
108,533   Priepust  Sihoťský potok Priepust
109,010   Hradlo  Hr. Skala Hradlo
109,615   Most / viadukt  Ivanovský potok Most
110,031   Priecestie  Ivanovice v km 110,031 Priecestie
110,213   Most / viadukt  Melčický potok Most
111,103 111,000 Zastávka  Melčice Zastávka
111,837   Most / viadukt  Kochanovský potok Most
113,230   Most / viadukt  Adamovský potok Most
113,244   Priecestie  Adamovské Kochanovce v km 113,244 (16. jún 2010) Priecestie
113,290   Hradlo  Nivy hradlo (zbúrané v roku 2010) Hradlo
115,031   Most / viadukt  Chocholnica most (júl 2010) Most
116,593   Hradlo  Sihoť (1. mája 2010 ) Hradlo
117,287   Most / viadukt  Most nad Drietomicou Most
117,500 117,000 Zastávka  Kostolná - Záriečie Zastávka
119,095   Hradlo  Nový Svet Hradlo
119,146   Most / viadukt  Bukovinsky potok Most
119,746   Priecestie  Záblatie (2010) Priecestie
121,755 121,000 Železničná stanica  Trenčín-Zlatovce ŽST
122,800   Most / viadukt  Trenčín most cez Váh Most
124,036 124,000 Železničná stanica  Trenčín ŽST
127,800 128,000 Zastávka  Trenčín-Opatová Zastávka
131,484 132,000 Železničná stanica  Trenčianska Teplá ŽST
132,601     Trenčianska Teplá - NS NST
133,023   Most / viadukt  Kolačínský potok Most
136,740 137,000 Železničná stanica  Dubnica nad Váhom ŽST
137,700   Most / viadukt  Dubnica nad Váhom, most ponad trať do ZŤS Most
138,433   Priecestie  Dubnica nad Váhom v km 138,433 Priecestie
139,192   Most / viadukt  Prejtianský potok Most
139,679   Priecestie  Prejta Priecestie
140,284   Hradlo  Klobušice (2004) Hradlo
140,770   Most / viadukt  Klobušický potok Most
142,474   Most / viadukt  Porubský potok Most
142,880   Priecestie  Ilava km 142,880 Priecestie
143,108 144,000 Železničná stanica  Ilava ŽST
145,180 146,000 Zastávka  Košeca Zastávka
145,229   Priecestie  Košeca km 145,229 Priecestie
147,445   Priecestie  Tunežice (7.5.2011) Priecestie
148,552 149,000 Železničná stanica  Ladce ŽST
149,182   Most / viadukt  Hložovský potok Most
151,552 152,000 Zastávka  Beluša Zastávka
155,152 156,000 Zastávka  Dolné Kočkovce Zastávka
156,200   Styčné miesto elektrických sústav  Púchov styk sústav =3kV a ~ 25kV SMES
157,358     Púchov - Trakčná napájacia stanica NST
157,532 159,000 Železničná stanica  Púchov ŽST
157,600   Vlečka  Púchov - Matador Vlečka
157,651   Most / viadukt  Púchov - most nad Železničnou ul. Most
158,238   Vlečka  Púchov - Vlečka Poľnonákup Vlečka
159,338   Styčné miesto elektrických sústav  Styčné miesto = 3 kV a ~25 kV SMES
161,174 161,000 Zastávka  Nosice Zastávka
165,100 165,000 Zastávka  Milochov Zastávka
168,600   Hradlo  Dubovec (1990) Hradlo
170,547 171,000 Železničná stanica  Považská Bystrica ŽST
175,020 176,000 Železničná stanica  Považská Teplá ŽST
178,000   Hradlo  Tepličie (1990) Hradlo
179,226 180,000 Zastávka  Plevník - Drienové Zastávka
180,900   Hradlo  Rašov (1990) Hradlo
183,620 184,000 Zastávka  Predmier Zastávka
185,275 186,000 Železničná stanica  Bytča ŽST
189,181   Zastávka  Kotešová (2006) Zastávka
193,073 194,000 Železničná stanica  Dolný Hričov ŽST
195,042 196,000 Zastávka  Horný Hričov Zastávka
197,400   Hradlo  Pod Príkrikom (1990) Hradlo
201,480   Železničná stanica  Žilina zriaďovacia stanica ŽST
337,632 203,000 Železničná stanica  Žilina ŽST

Filmy (33)

Počet filmov: 33     Stránky s filmamy: / 2    

Trenčína - Ilava: Stav po čiastočnej rekonštrukcii trate Video v HD kvalite

21.2.2014 18:00,   » Ilavan,   YouTube,   dĺžka: 06:08
Z Trenčína do Ilavy. Stav po čiastočnej rekonštrukcií trate. 21.1. 2014.
0%

Z Ilavy do Púchova - rekonštrukcia železnice Video v HD kvalite

1.2.2014 18:00,   » Ilavan,   YouTube,   dĺžka: 08:16
Ilava - Košeca - Ladce - Beluša - Dolné Kočkovce - Púchov (Horné Kočkovce) - Nosice Zrýchlené 3x.
0%

Z Trenčína do Ilavy - rekonštrukcia železnice Video v HD kvalite

1.12.2013 18:00,   » Ilavan,   YouTube,   dĺžka: 08:30
Trenčín-Opatová nad Váhom-Trenčianska Teplá-Dubnica nad Váhom-Ilava. Zrýchlené 3x.
50%

Os 3337 z Trenčína zastavuje na zastávke Horný Hričov Video v HD kvalite

20.8.2013 18:00,   » signalista,   YouTube,   dĺžka: 00:30
Os 3337 z Trenčína zastavuje na zastávke Horný Hričov 23.7.2013.
78%

R 607 prechádza stanicou Dolný Hričov Video v HD kvalite

6.4.2013 18:00,   » signalista,   YouTube,   dĺžka: 00:43
R 607 prechádza stanicou Dolný Hričov a smeruje do Žiliny dňa 16.2.2013.
80%

Ex 121 Košičan prechádza stanicou Dolný Hričov Video v HD kvalite

2.4.2013 18:00,   » signalista,   YouTube,   dĺžka: 00:00
Ex 121 Košičan prechádza stanicou Dolný Hričov a smeruje do Žiliny, dňa 16.2.2013.
53%

R 606 na čele s 363.147-0 - Dolný Hričov Video v HD kvalite

23.3.2013 18:00,   » signalista,   YouTube,   dĺžka: 00:30
R 606 na čele s elektrickým rušňom 363.147-0 prechádza železničnou stanicou Dolný Hričov smer Púchov dňa 16.2.2013.
50%

R 611 Považan vychádzajúci z nového tunela pri Novom meste nad Váhom

20.3.2013 18:00,   » patrick8011,   YouTube,   dĺžka: 00:47
R 611 Považan vychádzajúci z nového tunela pri Novom meste nad Váhom :) Ten zvuk je absolútne parádny :)
30%

ZSSK 361.004 ''Miloš'' - R 604 DARGOV - Bratislava-Rača Video v HD kvalite

2.3.2013 18:00,   » poiree,   YouTube,   dĺžka: 00:37
Elektrická lokomotíva štátneho dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko - ZSSK 361.004 "Miloš" prechádza železničným priecestím pri stanici Bratislava-Rača na čele Rýchlika 604 Dargov z Košíc do Bratislavy.
80%

Prejazd tunelom Turecký vrch - pohľad z rušňa

23.7.2012 18:00,   YouTube,   dĺžka: 04:36        Diskusia: 3
v den otvorenia sa mi podarilo zachytiť prejazd novo otvoreným tunelom turecký vrch 13.7.2012 bolo to na vlaku 610 Autor: Tomáš Mlynarčík
97%

Prvé vlaky cez tunel Turecký vrch Video v HD kvalite

23.7.2012 10:00,   » h2so4chemik,   YouTube,   dĺžka: 07:08
Dňa 13.7 2012 bola daná do užívania 2. traťová koľaj cez tunel Turecký vrch. Tu sú zachytené prvé vlaky ktoré prešli cez tunel. + posledný vlak ktorý prešiel po starej trati v nasledujúcich dňoch starú trať odstránia a bude sa jazdiť iba cez tunel. autor: Michal Červeňák
86%

Bratislava - história železničných staníc

24.5.2012 10:00,   YouTube,   dĺžka: 03:18        Diskusia: 3
Nájdi 5 rozdielov medzi týmto a dnešným stavom :-) História železničných staníc v Bratislave, aj o prístavbe súčasnej bratislavskej hlavnej stanice, ako o prechodnom opatrení poddimenzovanej stanice. Pridal: jaffarski.
85%

Slovenský vlak: Príchod do Bratislavy

18.11.2011 10:00,   YouTube,   dĺžka: 02:14
Záznam z cestovania vlakom na Slovensku z pohľadu japonského turistu z Tokia. Príjazd vlaku na hlavnú stanicu v Bratislave. Prehliadka mesta a rieky Dunaj z hradného vŕšku. Autor: kdynja. Hudba: Shigeko Suzuki, A Baby River.
0%

Slovenský vlak: Žltá krajina

17.11.2011 22:00,   YouTube,   dĺžka: 02:15        Diskusia: 1
Záznam z cestovania vlakom na Slovensku z pohľadu japonského turistu z Tokia. Pohľad na polia s rozkvitnutými slnečnicami na trati medzi Trenčínom a Bratislavou, popíjanie piva v reštauračnom vozni. Autor: kdynja. Hudba: Wilco, Hummingbird
93%

Slovenský vlak: Odchod z Trenčína

17.11.2011 18:00,   YouTube,   dĺžka: 02:16
Záznam z cestovania vlakom na Slovensku z pohľadu japonského turistu z Tokia. Vlak odchádza z Trenčína smerom do Bratislavy. Vo vlaku sa autor stretáva s rodinou smerujúcou do Španielska. Autor: kdynja. Hudba: Eddi Reader, Prisons.
0%

Slovenský vlak: Trenčiansky hrad

17.11.2011 14:00,   YouTube,   dĺžka: 02:17
Záznam z cestovania vlakom na Slovensku z pohľadu japonského turistu z Tokia. Príchod vlakom do Trenčína, prehliadka mesta a Trenčianského hradu so stredovekým predstavním. Autor: kdynja. Hudba: Waldemar Matuška, Tisíc mil.
86%

Bratislava - Vinohrady 31.8.2011 Video v HD kvalite

8.9.2011 10:00,   » BH123,   YouTube,   dĺžka: 09:27        Diskusia: 1
Prevádzka na tratiach ŽSR v okolí Bratislava - Vinohrady, d%na 31.8.2011.
51%

Pohľad na traťový úsek Ilava - Púchov

3.7.2011 10:00,   » splinterX,   YouTube,   dĺžka: 06:57
Pohľad z vlaku R 705 na trati 120 ŽSR , traťový úsek Ilava - Púchov. Video zo dňa 25.6.2011.
64%

Lucia na Považí Video v HD kvalite

16.6.2011 14:00,   » RastikSlime,   YouTube,   dĺžka: 01:08
Elektrická motorová jednotka rady 671 počas jázd na osobných vlakoch na Považi.
95%

Modernizácia traťového úseku Ilava - Ladce

1.4.2011 10:00,   » splinterX,   YouTube,   dĺžka: 05:36
Modernizácia V. železničného koridoru - pohľad z posledného vozňa vlaku na trati ŽSR 120 v traťovom úseku Ilava - Ladce.
88%

Články (226)

Počet: 226     Stránky so správami: / 12    

Oprášeno v archívu: Počátky elektrického provozu v okolí Trenčína Správa obsahuje fotogalériu

18.5.2018 8:00, Autor: Libor Hrubý
Před nedávnem byl na tomto místě zveřejněn článek k opomenutému výročí 30. let od elektrizace tratě Bratislava – Púchov, který se setkal s velmi příznivým ohlasem. Poměrně vyčerpávajícím způsobem popsal tehdejší „zadrátování“ povážské železniční tratě, jen byl skoupý na dobové fotografie. Pokračovanie...  Diskusia: 29

O jednom nepripomenutom výročí (30 rokov elektrifikácie trate Bratislava – Púchov)

10.3.2018 8:00, Autor: Ing. Marko Engler, PhD.
Koncom januára 2018 sme mali možnosť na železniciach osláviť jedno okrúhle výročie, ktorého význam nie je až tak veľký, ako význam zmeny, ktorá pred tridsiatimi rokmi nastala. Pokračovanie...  Diskusia: 45

Modernizácia mení stanice a zastávky na slovenskom koridore (1) Správa obsahuje fotogalériu

20.2.2018 8:00, Autor: Michal Mazánik
Cestujúci poznajú modernizáciu hlavnej trate číslo 120 Bratislava – Žilina ako (až priveľmi) častý dôvod meškaní vlakov, obyvatelia k trati priľahlých miest a obcí zasa ako výrazný zásah do vzhľadu ich bydliska a jeho okolia (nehovoriac o prechodných negatívnych účinkoch samotnej stavby). Pokračovanie...  Diskusia: 20

Fotopostrehy z koridoru (3) Správa obsahuje fotogalériu

20.12.2017 8:00, Autor: Kamil Korecz
Opäť je tu niekoľko fotografií a sprievodného textu zo stavby koridorovej trate č. 120 ŽSR. Tentokrát je zdokumentovaný úsek zo Žiliny po Púchov. Most v Trenčíne už bol dokončený a slúži plnej dvojkoľajnej prevádzke. Ukončená bola aj nadväzujúca výluka chynorianskej trate. Pokračovanie...  Diskusia: 5

Fotopostrehy z koridoru (2) Správa obsahuje fotogalériu

22.7.2017 8:00, Autor: Kamil Korecz
V dnešnej aktualite vám prinášame obrazový pohľad na prebiehajúcu modernizáciu koridorovej trate č. 120 ŽSR. Zdokumentovaný je stavebne aktívny traťový úsek medzi Žilinou a Zlatovcami. Progres prác je možné odsledovať porovnaním s dokumentáciou rovnakého úseku z októbra minulého roka. Pokračovanie...  Diskusia: 36

Prevoz viedenskej električky do Topoľčian Správa obsahuje fotogalériu

17.11.2016 8:00, Autor: Miroslav Sekela
Vo štvrtok 27. októbra 2016 bolo možné medzi Bratislavou a Topoľčanmi vidieť netradičnú historickú súpravu. V tento deň sa uskutočnila preprava súpravy „viedenskej električky“ – lokomotívy P.O.H.É.V GANZ Eg 6 a prívesného vozňa L.W.P. Ringhoffer BCDFa 1400, z bratislavského Rendezu do Topoľčian. V čele súpravy bola M 262.004 „Fontána“. Pokračovanie...  Diskusia: 34

Fotopostrehy z koridoru Správa obsahuje fotogalériu

31.10.2016 8:00, Autor: Kamil Korecz
V dnešnej, slovom krátkej, ale obrazovo pomerne bohatej aktualite sa pozrieme na stav prebiehajúcich stavebných prác na koridorovej trati č. 120 ŽSR. Zdokumentovaný je traťový úsek medzi Žilinou a Zlatovcami, ktoré po novom nesú názov Trenčín–Zlatovce. Všetky fotky vznikli dňa 16.10.2016 cez presklenie zadných dverí rýchlika R 602 Čingov a osobného vlaku Os 3382. Pokračovanie...  Diskusia: 30

Pozvánka na nostalgickú rozlúčku s prázdninami

27.8.2016 8:00, Autor: Mgr. Jaroslav Filo, Zdroj: Veterány.eu
Občianske združenie Veterány.EU a obec Jablonica pozývajú širokú verejnosť na jazdu historickým motorovým vlakom z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom, ktorá sa uskutoční pri príležitosti cykloturistického zrazu, jarmoku a Dňa obce Jablonica. Štartujeme v sobotu 3. septembra 2016 o 07:30 z priestorov Múzea dopravy v Bratislave. Pokračovanie...

Ako sme išli z Múzea dopravy motorákom do Karpát Správa obsahuje fotogalériu

8.7.2016 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Môj brat je tiež vlakofil. Okrem modelárstva či fotografovania vlakov aj cestuje. Už len dve trate mu chýbajú, aby mal prejdené všetky štreky na Slovensku. On mi navrhol, aby sme využili pozvánku na jazdu po trati č. 117, ktorú ešte nemal prejdenú. Neváhal som a súhlasil som. Ja nie som až taký cestovateľ, že by som musel mať všetko prejdené, ale previezť sa po trati, na ktorej už osobná doprava nefunguje, vždy poteší. Pokračovanie...  Diskusia: 22

S motorákom na „Vrátno Fest“

7.6.2016 8:00, Autor: Mgr. Jaroslav Filo, Zdroj: Veterány.EU
OZ Veterány.EU a obec Hradište pod Vrátnom pozývajú širokú verejnosť na jazdu historickým motorovým vlakom z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 4. ročníka festivalu folku a country Vrátno Fest v Hradišti pod Vrátnom. Štartujeme v sobotu 25. júna 2016 o 07:30 z priestorov Múzea dopravy v Bratislave. Pokračovanie...  Diskusia: 2

Nostalgické jazdy do Brezovej pod Bradlom

21.5.2016 8:00, Autor: Mgr. Jaroslav Filo, Zdroj: Veterány.EU
Občianske združenie Veterány.EU v spolupráci s Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ pozývajú širokú verejnosť na nostalgické jazdy historickým motorovým vlakom z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom, ktoré sa uskutočnia 25. júna, 20. augusta a 3. septembra 2016. Na minuloročnej jazde do Brezovej pod Bradlom, organizovanej pri príležitosti 135. výročia narodenia M.R.Štefánika, nás záujem ľudí príjemne prekvapil. Pokračovanie...  Diskusia: 2

Trenčín – prekládka chynorianskej trate Správa obsahuje fotogalériu

19.5.2016 8:00, Autor: Ing. František Smatana
Umelci niekedy začínajú svoje vystúpenia slovami „moji priaznivci sa ma pýtajú na …“. Mňa sa zatiaľ nikto nepýta a námety na svoje články si musím vymýšľať sám. Tento som začal písať po prečítaní krátkej správy na našom webe. Pripomenul mi, že zatiaľ čo som sa rekonštrukcii hlavnej trate venoval pravidelne počas prác na nej, chynoranská trať na svoju chvíľu stále čaká. Ale len do dnes, jej 5 minút slávy je tu. Pokračovanie...  Diskusia: 17

Nový železničný most v Trenčíne: termíny a zdôvodnenia Správa obsahuje fotogalériu

26.3.2016 8:00, Autor: Ing. František Smatana
Po dlhšom čase sa vracia na stránky internetového magazínu VLAKY.NET váš obľúbený reportér. Hlavne ale jar je konečne tu, tak máte ďalšie dve príčiny radovať sa zo života (keď vám už k tomu nestačili parlamentné voľby). V tomto článku sa pozrieme na meškanie realizácie železničného mosta v Trenčíne a jeho posúdenie pohľadom z hrádze popri Váhu. Pokračovanie...  Diskusia: 33

Střípky ze „služební“ cesty do Trenčína Správa obsahuje fotogalériu

19.3.2016 8:00, Autor: Jiří Řechka
Před několika dny zde vyšla moje reportáž o otevření nové železniční linky Praha – Trenčín společností Arriva. A nyní, jak jsem při té příležitosti avizoval, vám chci ukázat ještě něco mimo reportážní pohled na tuto jízdu. Když bylo jasné, že se jí zúčastním, přemýšlel jsem jak cestu a pobyt v Trenčíně využít. Když jsem se ohlédl do minulosti, tak jsem si uvědomil, že celou trať přes Vlárský průsmyk jsem si doposud neprojel. Pokračovanie...  Diskusia: 12

S Arrivou z Prahy do Trenčína a zpět Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

8.3.2016 8:00, Autor: Jiří Řechka
V sobotu 5. března vyrazí poprvé expresní vlak Arrivy z Prahy do Trenčína. Na tuto trasu se vydá každou sobotu dopoledne, zpět z Trenčína se bude vracet v neděli odpoledne. Trasu dlouhou 407 kilometrů ujede přímý vlak za pět hodin. Praha i univerzitní města jako Olomouc a Pardubice, kam dojíždí řada slovenských studentů, získají nově přímé spojení s Trenčínem, ale také se Slováckem. Pokračovanie...  Diskusia: 35

Mikulášska parná jazda s „papagájom“ (pozvánka)

26.11.2015 18:00, Zdroj: KŽHV Poprad
Klub železničných historických vozidiel Poprad v spolupráci s mestom Svit a umeleckou školou Fantázia pozývajú všetkých v sobotu 5.12.2015 na mikulášsku parnú jazdu s papagájom 477.013. Historický parný vlak z Popradu zavíta do Svitu aj Kežmarku. Pokračovanie...  Diskusia: 1

Púchov pod striedavou pavučinou

8.8.2015 8:00, Autor: Helmut Böhme
1. augusta 2015 bol veľký deň pre stanicu Púchov. Prepínala sa zo jednosmerného na striedavý prúd. Toho dna ťahali vlaky motorové rušne. Rád by som to tiež zdokumentoval, z pracovných dôvodov to ale nebolo možné. Tak som si aspoň pozeral fotky, ktoré členovia klubu VLAKY.NET zverejnili v diskusnom fóre pod hlavičkou Zaujímavosti z prevádzky. Nasledujúceho dňa som tam ale vyrazil. Pokračovanie...  Diskusia: 40

Modernizácia trate cez Trenčín - ver. 05-2015 Správa obsahuje fotogalériu

14.6.2015 8:00, Autor: František Smatana
Od mojej poslednej (novembrovej) návštevy momentálne modernizovaného úseku železničnej trate č.120 cez Trenčín uplynulo už 6 mesiacov. Tak som sa bol znova pozrieť čo pribudlo, čo ubudlo a čo sa zmenilo. Na stavbe som bol 21.5. a južný koniec som videl 29.5. A tu vám predkladám moju 5. správu. Pokračovanie...  Diskusia: 11

S Albatrosom do Prievidze

24.5.2015 23:00, Zdroj: ALBATROS klub
ALBATROS klub, o.z. pri RD Bratislava hlavné, ZSSK SLOVENSKO, ŽSR a ZSSK CARGO vás pozývajú v sobotu 30. júna 2015 na celodenný železničný výlet vlakom ťahaným parným rušňom 498.104 Albatros pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Pokračovanie...  Diskusia: 4

Na trenčanskom moste zvršok Rheda raste Správa obsahuje fotogalériu

29.3.2015 8:00, Autor: Ing. František Smatana
Popravde musím povedať, že zatiaľ nerastie, len je naprojektovaný. A tak sa pozrime, čo nám tento nový návrh prináša. Pokúsim sa zhodnotiť ako projekt ďalšieho úseku bezštrkovej trate na novom železničnom moste v Trenčíne, tak aj predpokladané problémy jeho realizácie. Pokračovanie...  Diskusia: 38

Diskusia (43)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 43     Stránky: / 3    
» samkoh Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 24.3.2015 12:22
RE: ŽSR - 120

prečo sa v Báhoni búrala tá lávka? v súčasnosti dosť chýba, najmä keď si človek na poslednú chvíľu kúpi lístok v budove a musí bežať do podchodu na opačný koniec nástupišťa alebo krížom cez koľaje, čo je zakázané.

» pato0007 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 29 12.4.2014 18:42
RE: ŽSR - 120

Motorová jednotka je na úseku Leopoldov-Nové Mesto n/Váhom už doma ale dokedy?? Vie niekto či to zrušia tie osobáčiky alebo nechajú??
RE: ŽSR - 120

» pato0007 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 29 16.3.2014 13:56
RE: ŽSR - 120

» alcyon máš pravdu,len ked ti poviem že od 15.12.2014 by tu mal chodiť iba jeden osobák za deň tak asi to ťa nepoťeší mal by ostať ten 5:11 a do leopoldova 6:55

» alcyon Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 5.3.2014 19:52
RE: ŽSR 120 : Bratislava - Žilina

Táto bageta by mohla ráno z Piešťan odchádzať tak ako kedysi okolo 7.10h (spoj 3063). Odchod o 8.11h nevyhovuje školákom ani normálne pracujúcim.

» pato0007 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 29 1.3.2014 20:48
RE: ŽSR - 120

Os 3067 z Leopoldova do Nového Mesta nad Váhom je na 1 nástupiští v PN úplne to svedčí táto bagetka 813 dúfajme že tu apoň ona ostane,lebo Osobné vlaky majú v tomto úseku zrušiť
RE: ŽSR - 120

» pato0007 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 29 22.12.2013 9:45
RE: ŽSR - 120

páči fotky
RE: ŽSR - 120 RE: ŽSR - 120 RE: ŽSR - 120

» pato0007 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 29 22.12.2013 9:41
RE: ŽSR - 120

tu sú tie fotky

» pato0007 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 29 22.12.2013 9:38
RE: ŽSR - 120

Na úseku Nové Mesto nad Váhom-Leopoldov teraz chodí bageta 813/913 pridávam aj fotky

» David45 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 29.8.2013 15:39
RE: ŽSR 120 : Bratislava - Žilina

ad kostra na internete si skús nájsť mal by tam byť alebo priamo na našej stránke v sekcii o trati

» pato0007 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 29 7.7.2013 11:39
RE: ŽSR - 120

Modernizácia trate 120 traťový usek Zlatovce-Puchov.
1.Obrázok-železničná stanica Trenčín.
2.Obrázok-úsek trate trenčín-trenčianská teplá
3.Obrázok-žst Dubnica n/váhom(Trenčianske zhlavie)

» pato0007 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 29 5.12.2012 17:43
RE: ŽSR - 120

železničná stanica Dubnica nad Váhom.

» johni Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 20 6.2.2012 9:24
RE: ŽSR 120 : Bratislava - Žilina

Chcem len upozorniť na chýbyjúci údaj k stanici Trenčianska Teplá. Rozchod koľají je tu písaný len 1435 mm, no je tu rozchod aj 760 mm (napätia sú písané aj pre bežné vlaky aj pre TREŽ, no rozchod iba pre bežné vlaky)

» miko Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 218 24.1.2012 17:04
RE: ŽSR 120 : Bratislava - Žilina

mám dotaz: Prečo je v Galerii pre bývalú zatávku Dynamitka fotka zastávky Kotešová ???

» kostra02 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 1.6.2011 14:54
RE: ŽSR 120 : Bratislava - Žilina

Ahojte! Vidím, že sa tu dlho nič nepísalo, no mám jeden problém.

Viete mi tu niekto poradiť, kde by som zohnala staré GVD trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom? Staré GVD myslím, z obdobia pred modernizáciou trate, teda spred roku 2005.

Ak sa niekto chytí a pomôže, budem vďačná, ak nie, tak nevadí.

Vďaka!

» Addams Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
SPRÁVCA SEKCIE
Príspevky: 6 863 7.11.2010 21:46
Koňka

(Nizsieuvedeny starsi odkaz je uz nefukcny)
Dokument o pozoruhodnostiach Bratislavy
Slovenská republika 1996
video on-line: http://www.dailymotion.com/video/xe8h0r_konska-eleznica-bratislava-trnava-s_tech
http://www.stv.sk/relacieaz/dvojka/konka/

» pikolíno Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 28 10.4.2010 19:07
RE: ŽSR 120 : Bratislava - Žilina

Podrobný text niečo s neho som ani len nevedel a uvádzam čo :

Silným impulzom bola skutočnosť, že barón Rotchild požiadal 7.3.1836 o povolenie na výstavbu trate, odbočujúcej zo stanice KFNB Deutsch Wagram (Severná železnica cisára Ferdinanda)

Za predpokladu prepravy 60 000 metrických centov tovaru ročne sa uvažovalo o príjmoch 64 555 zl, z ktorých by čistý zisk bol 9802 zl. Tržba bola vypočítaná podľa taríf konskej železnice Linz – Gmünden (osobná tarifa bola 5 až 7,5 grajciarov na osobu a míľu, nákladná tarifa 1 až 1,5 grajciarov na metrický cent a míľu).

Pretože však minimálne náklady na túto rekonštrukciu boli vyčíslené na neakceptovateľných 200 000 zl, začala spoločnosť pomýšľať na odpredaj železnice.

» Luky32 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 55 5.1.2010 14:26
RE:

to nebude pretože sa ešte ani nezačala vystavba trate


» mirec77 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 304 18.11.2009 15:19
RE: ŽSR - 120

Trať Nové mesto nad Váhom-Trenčín má byť hotová v roku 2011


» PALOO Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 254 4.9.2009 16:41
RE: ŽSR - 120

pardón.ten ranný spoj sa nevolal BEM,ale BATHORY(ešte v roku 2006).

» PALOO Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 254 19.8.2009 16:35
RE: ŽSR - 120

Nie je to tak dávno(90.roky),keď boli z Čadce vypravované 3 priame rýchliky denne do Bratislavy.Ráno Kysučan-(určitú dobu končil na stanici BA-Nové Mesto a vtedy aj obchádzal Žilinu),potom na poludnie a podvečer.Najskôr ako prvý padol ranný(ale najdôležitejší) spoj.Potom poludňajší(mohli ho nechať aspoň v nedeľu pre študákov) a nakoniec zrušením spojenia Bratislava-Katowice padol aj spoj večerný.Na chvíľu sa vrátil ranný spoj vo forme medzinárodného rychlíka BEM,ale ten bol potom presmerovaný.Áno,pre Kysučanov nie je problém doviesť sa do ZA a odtiaľ je spojov dosť.No tie ranné sú už väčšinou v ZA preplnené.resp.Uobiť spoj Martin/Čadca-BA a v ZA len spojiť vagóny do jedného spoja.Škoda,lebo z CA nieje problém docestovať do Prahy,Ostravy či Brna resp.Krakova,Katowíc či Waršavy,no do hlavného mesta to chce niekedy dávku trpezlivosti.

Pridaj príspevok k téme