Sieť ŽSR

ŽSR 185 : Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 185
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica
Otvorenie trate: 18.12.1889
Rozchod: 1 435 mm  

Poprad - Kežmarok

Prvá koncesia na výstavbu železnice Poprad – Kežmarok – Spišská Belá bola udelená mestu Kežmarok v roku 1881, to ju však nevyužilo. V roku 1883 získala povolenie na stavbu železnice z Popradu do Kežmarku firma Siemens – Halske, ktorá ju chcela postaviť ako elektrifikovanú. Vypracovala aj príslušné plány a na výstavby získala i 150 000 zl. Narazila však na nezáujem občanov Kežmarku, ktorí mali námietky proti trasovaniu železnice medzi Strážkami a Spišskou Belou i proti očakávanej zdĺhavej výstavbe. Obyvatelia nedôverovali ani možnosti železnicu hospodárne prevádzkovať. Do diskusií sa zapojila aj popradská mestská rada, ktorá mala záujem na výstavbe železnice medzi Popradom a Starým Smokovcom a všetky ostatné návrhy brzdila a oddaľovala. Koncesia na výstavbu a prevádzku parnej železnice od stanice KBŽ v Poprade do Kežmarku bola nakoniec udelená nariadením MD č. 24552/87.IX.17 dr. Gregorovi Tátraymu a Karolovi Kostenszkému, ktorí potom výstavbu trate aj viedli. Na trati dlhej 13,2 km boli postavené názypy vysoké až 7 m. 4 drevené mosty s dĺžkou nad 10 m, 1 výpravná budova, 4 sklady tovaru, 1 remíza pre rušne a 17 úrovňových priecestí. Jej stavba trvala iba 7 mesiacov a stála 770 000 K. Prevádzka na nej sa začala 18.12.1889.

V prvých rokoch viedli prevádzku železnice koncesionári vo vlastnej réžii, 1.7.1893 bolo však rozhodnuté o prevzatí prevádzky spoločnosťou KBŽ. Frekvencia vlakovej dopravy nebola spočiatku príliš vysoká; jazdili tu dva páry vlakov denne. Na železnici slúžili 2 rušne, vyrobené v roku 1884 lokomotívkou Budapest (výr. č. 94 a 95), pôvodne určené pre Uhorskú severovýchodnú železnicu. KBŽ ich neskôr zaradila do triedy X (ČSD 200.2).

Kežmarok - Spišská Belá

Koncesia bola udelená nariadením MO č. 28833/91.V.8, koncesionárom Jurajovi Koromzayovi, Tichomírovi Gerevichovi, Augustínovi Greschovi a Augustínovi Kaltsteinovi. Stavebné práce vykonala firma Schossberger a Lederer.

Výstavba 8,1 km dlhej železnice stála 610 000 K. Prevádzka na nej sa začala 6.6.1892.

Jedným z hnacích vozidiel miestnej železnice bol rušeň triedy XII, vyrobený lokomotívkou Budapest v roku 1891 (výr. č. 407). KBŽ, zabezpečujúca prevádzku miestnej železnice, ho evidovala pod inventárnym číslom 521. ČSD mu neskôr pridelili číslo 310.501.

Studený potok - Tatranská Lomnica

V prvej polovici 90. rokov založil uhorský štát Tatranskú Lomnicu ako prvé klimatické kúpele Vysokých Tatier. Tá sa však musela presadiť v silnej konkurencii Starého Smokovca, ktorý mal už tradíciu i potrebné vybavenie. Štát preto zveril výstavbu i prevádzku novej osady Prvej spišskej úverovej banke a Ústrednej sporiteľni v Levoči, ktoré mali v prenájme aj prosperujúci Starý Smokovec.

Štátny záujem o nové kúpele sa prejavil i na úsilí urýchlene ich spojiť s jestvujúcou železničnou sieťou. Už 24.7.1893 na porade zástupcov uhorskej vlády, štátnych kúpeľov a správy KBŽ bolo rozhodnuté o výstavbe miestnej železnice zo Studeného Potoka do Tatranskej Lomnice. Vyhotovením projektu bol poverený staviteľ Adolf Niedenthal, ktorý predložil vyžiadaný projekt i s rozpočtom ešte v tom istom roku. Vtedy sa však plán na výstavbu tejto železnice dostal do konfliktu so záujmom mesta Poprad, obce Veľká i Uhorského karpatského spolku, ktorí presadzovali rozhodnutie prednostne vybudovať železnicu z Popradu do Starého Smokovca.

Spor vyriešila až v septembri 1894 komisionálna prehliadka oboch navzájom si konkurujúcich železničných trás. Na nej bolo s konečnou platnosťou prijaté rozhodnutie o uprednostnení výstavby železnice Studený Potok – Tatranská Lomnica, kompenzované však prísľubom skorej realizácie trasy Poprad – Starý Smokovec. Koncesia na výstavbu železnice do Tatranskej Lomnice bola potom udelená Uhorskému kráľovskému lesnému úradu v Liptovskom Hrádku nariadením MO č. 59737/95.VIII.10.

Výstavba, na ktorej pod vedením staviteľov Niedenthala, Hermanna a Gascha pracovalo 300 až 400 robotníkov z okolia, sa skončila za 5 mesiacov a stála 350 000 K. Koľajnice dodali železiarne Diósgyöri, výhybky firma Schlick z Budapešti, podvaly píla v Smolnickej Huti a betónové priepusty firma Wünsch z Budapešti.

Na 9,2 km dlhej trati, ktorú križovalo 15 úrovňových priecestí, sa vystačilo so zárezmi a násypmi hĺbky, resp. výšky 1 až 2 m. V Tatranskej Lomnici bola vybudovaná výpravná budova a remíza rušňov.

Prevádzka na železnici sa začala 1.9.1895 a mala spočiatku sezónny charakter – vlaky jazdili iba od 15.6. do 15.9. Až začiatkom nášho storočia, keď si Tatranskú Lomnicu prenajala v Bruseli sídliaca medzinárodná spoločnosť lôžkových a jedálnych vozňov Waggons Lits Cook a zrealizovala tu celý rad investícií, zmenila KBŽ sezónnu prevádzku železnice na celoročnú, nasadila výkonnejšie rušne a predĺžila vlakové súpravy. Okrem rastúcej prepravy návštevníkov zabezpečovala železnica aj zásobovanie Tatranskej Lomnice potravinami, uhlím, koksom i stavebným materiálom a odvážala drevo vyťažené v tatranských lesoch.

Zvláštnosťou tejto železnice sa stal parný rušeň triedy XIVa KBŽ s inventárnym číslom 541 (Budapest 1909, v. č. 2293, ČSD 410.006), ktorý nahradil slabšie rušne triedy XII a od ostatných rušňov triedy XIVa sa odlišoval rajdovnými nápravami sústavy Klien-Lindner.

Spišská Belá - Podolínec

Koncesiu na výstavbu železnice zo Spišskej Belej, resp. z niektorého miesta trate miestnej železnice Kežmarok – Spišská Belá do Podolínca získali nariadením MO č. 28481/93.IV.19 splnomocnenci spoločnosti pre výstavbu tejto železnice Vendelín Faykiss a dr. Karol Csáky. Spoločnosť uvažovala o predĺžení železnice až k zemskej hranici, resp. o jej napojení na trať Prešov – Orlov, zámer sa však nepodarilo uskutočniť.

Trať viedla údolím rieky Poprad, väčšinou na násypoch vysokých 3 až 5 m. Jedinou významnejšou stavbou na 11,2 km dlhej železnici bol 30 m dlhý oceľový most cez rieku Poprad. Stavebné náklady dosiahli čiastku 900 000 K.

Železnica mala 4 stanice s výpravnými budovami, 1 čakárenským prístreškom, 4 skladmi a 3 strážnymi stanovišťami. V Podolínci bola umiestnená rušňová remíza. Trať križovalo 12 nechránených úrovňových priecestí. Prevádzka na nej sa začala 10.12.1893.

Podolínec – Orlov

K výstavbe už dávnejšie plánovanej železnice došlo v roku 1943. V dňoch 16.-26.11.1943 sa uskutočnila policajná obchôdzka a v priebehu roku 1944 sa rozvinuli stavebné práce, ktoré však boli pre vojnové udalosti onedlho prerušené. Po vojne sa síce obnovili, ale veľmi skoro sa opäť zastavili. Táto 31,7 km dlhá trať bola napokon dostavaná až začiatkom 60. rokov

Z publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 771 kB 29.3.2009 8:06
PDF  » GVD 1941 leto PDF 1 352 kB 26.4.2009 18:52
PDF  » GVD 1950 leto PDF 1 114 kB 16.6.2010 20:40
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 920 kB 25.6.2010 17:25
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 1 520 kB 15.1.2009 11:02
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 1 451 kB 15.1.2009 11:06
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 1 205 kB 27.6.2010 20:38
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 1 322 kB 3.7.2010 19:52
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 1 213 kB 15.1.2009 11:10
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 1 337 kB 5.7.2010 10:02
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 1 126 kB 5.7.2010 15:29
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 1 961 kB 17.4.2011 12:24
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 2 096 kB 10.4.2011 15:27
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 2 148 kB 5.6.2011 14:19
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 1 857 kB 15.1.2009 11:14
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 2 419 kB 16.10.2011 17:28
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 1 611 kB 23.10.2011 21:05
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 1 649 kB 29.5.2011 13:55
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 578 kB 10.1.2009 16:45
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 92 kB 16.9.2017 19:52
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 527 kB 16.9.2017 20:27


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Poprad Tatry - Plaveč PDF 227 kB 10.1.2009 16:44
PDF  » TTP Poprad Tatry - Plaveč - 6. zmena PDF 227 kB 5.10.2009 16:41
PDF  » TTP Poprad Tatry - Plaveč - 8. zmena PDF 180 kB 22.9.2010 11:06
PDF  » TTP Spišská Belá odbočka – Spišská Belá nákladisko PDF 113 kB 10.1.2009 16:44
PDF  » TTP Spišská Belá odbočka – Spišská Belá nákladisko - 8. zmena. PDF 69 kB 22.9.2010 11:07
PDF  » TTP Studený Potok - Tatranská Lomnica PDF 189 kB 10.1.2009 16:44
PDF  » TTP Studený Potok - Tatranská Lomnica - 6. zmena PDF 187 kB 5.10.2009 16:41
PDF  » TTP Studený Potok - Tatranská Lomnica. 7. zmena PDF 111 kB 2.12.2009 11:55
PDF  » TTP Studený Potok - Tatranská Lomnica. 8. zmena PDF 118 kB 22.9.2010 11:07

Objekty (42)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
199,390 0,000 Železničná stanica  Poprad - Tatry ŽST
198,270 1,000 Zastávka  Poprad-Spišská Sobota Zastávka
0,020   Vlečka  Spišská Sobota vlečka ŽSR Vlečka
0,882   Vlečka  Vlečka VÚ 8838 Vlečka
3,665 4,000 Železničná stanica  Matejovce pri Poprade ŽST
7,226 8,000   Studený Potok Výh / Zast
3,438 3,000 Zastávka  Veľká Lomnica-Golf Zastávka
3,491   Priecestie  Veľká Lomnica km 3,491 Priecestie
5,550 5,000 Zastávka  Tatranská Lomnica zastávka Zastávka
8,689   Priecestie  Tatranská Lomnica km 8,689 Priecestie
8,890 9,000 Železničná stanica  Tatranská Lomnica ŽST
7,681 9,000 Zastávka  Veľká Lomnica Zastávka
9,258 10,000 Zastávka  Huncovce Zastávka
13,488 14,000 Železničná stanica  Kežmarok ŽST
13,618   Priecestie  Kežmarok km 13,618 Priecestie
14,736 15,000 Zastávka  Kežmarok zastávka Zastávka
16,729 17,000 Zastávka  Strážky Zastávka
18,547 19,000 Zastávka  Strážky zastávka Zastávka
19,198   Odbočka  Spišská Belá odbočka Odbočka
21,427   Priecestie  Spišská Belá nákladisko km 21,427 Priecestie
21,826   Nákladisko  Spišská Belá Nákladisko
20,513 21,000   Spišská Belá zastávka Výh / Zast
24,908 26,000 Zastávka  Bušovce Zastávka
26,347 27,000 Zastávka  Podhorany pri Kežmarku Zastávka
28,360 29,000 Zastávka  Toporec Zastávka
30,171 31,000 Železničná stanica  Podolínec ŽST
27,700   Most / viadukt  Cestný nadjazd pri Ružbašskom tuneli Most
27,145   Tunel  Ružbašský tunel Tunel
26,552 36,000 Zastávka  Nižné Ružbachy Zastávka
25,013   Tunel  Miľavský Tunel
24,094   Most / viadukt  Forbasy most ponad cestu Most
23,981   Most / viadukt  Forbasy most ponad Poprad Most
22,339 40,000 Zastávka  Forbasy Zastávka
22,076   Priecestie  Forbasy km 22,076 Priecestie
17,790 44,000 Železničná stanica  Stará Ľubovňa ŽST
13,519 48,000 Zastávka  Chmeľnica Zastávka
13,428   Priecestie  Chmeľnica km 13,428 Priecestie
8,796 53,000   Plavnica Výh / Zast
8,129   Priecestie  Plavnica km 8,129 Priecestie
5,600 56,000 Zastávka  Hromoš Zastávka
5,545   Priecestie  Hromoš v km 5,545 Priecestie
1,760 60,000 Železničná stanica  Plaveč ŽST

Filmy (5)

Počet filmov: 5    

Električky v Tatrách: železničné kocúrkovo

8.1.2013 10:00,   YouTube,   dĺžka: 02:07        Diskusia: 5
Pozrite sa, ako vedia gazdovať a aký galimatiáš dokážu narobiť naše železnice.
72%

Videohádanka: T466.0254 pod Tatrami

4.1.2011 10:00,   » Tralgit,   YouTube,   dĺžka: 02:51        Diskusia: 3
Historický motorový rušeň T 466.0254 "Pielstick" ťahá súpravu historického vlaku na trati č. 185 medzi Spišskou Belou a Kežmarkom pri obci Strážky. Pri akej príležitosti? :)
99%

6. narodeniny VLAKY.NET: Pobyt v Spišskej Belej

25.8.2010 10:00,   » Bubak1,   YouTube,   dĺžka: 10:01
Videozábery z jazdy mimoriadneho historického vlaku na trati Poprad-Tatry - Spišská Belá dňa 8.5.2010 pri príležitosti osláv 6. narodenín VLAKY.NET.
1%

6. narodeniny VLAKY.NET: Poprad-Tatry - Spišská Belá

16.8.2010 10:00,   » Bubak1,   YouTube,   dĺžka: 10:00
Videozábery z jazdy mimoriadneho historického vlaku na trati Poprad-Tatry - Spišská Belá dňa 8.5.2010 pri príležitosti osláv 6. narodenín VLAKY.NET.
0%

Elektrické jednotky 425.9 v žst. Poprad - Tatry

8.7.2010 10:00,   YouTube,   dĺžka: 07:13        Diskusia: 2
Elektrické osobné jednotky rady 425.9 v žst. Poprad - Tatry, na príchode/odchode smer Starý Smokovec a RD Poprad - Tatry. Autor: TheKLF1
94%

Články (46)

Počet: 46     Stránky so správami: / 3    

Mikulášska parná jazda s „papagájom“

25.11.2017 8:00, Zdroj: Klub železničných historických vozidiel Poprad
Klub železničných historických vozidiel v spolupráci s mestom Svit, Železničnou spoločnosťou Slovensko a umeleckou školou Fantázia pozýva všetkých na Mikulášsku parnú jazdu s papagájom. Jazda mimoriadneho parného vlaku sa uskutoční dňa 2.12.2017. Rodičia a deti sa spolu s Mikulášom prevezú na trase Svit - Poprad-Tatry - Kežmarok a späť. Pokračovanie...  Diskusia: 2

Leto v Tatrách Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

7.10.2017 8:00, Autor: Juraj Földes
Po dlhšej dobe sme sa v tomto roku zase rozhodli pre krátku letnú dovolenku vo Vysokých Tatrách. Ubytovali sme sa v hoteli FIS na Štrbskom plese a mysleli sme si, že unikneme horúčavám, ktoré trápili juh Slovenska. Tepelné rekordy padali ale aj v Tatrách, čo nebolo ideálne na túry. Okrem slabého dažďa v deň nástupu bolo však sucho. Pokračovanie...  Diskusia: 8

Parným vlakom na Európske ľudové remeslo do Kežmarku

30.6.2017 18:00, Zdroj: Klub železničných historických vozidiel Poprad
Klub železničných historických vozidiel Poprad a mesto Kežmarok v spolupráci s organizátormi Európskeho ľudového remesla v Kežmarku pripravili pre cestujúcich a návštevníkov EĽRO 2017 možnosť odviezť sa na trase Svit - Poprad-Tatry - Kežmarok a späť historickým vlakom ťahaným parnou lokomotívou 477.013 prezývanou "papagáj". Pokračovanie...  Diskusia: 2

Mikulášska parná jazda s „papagájom“

27.11.2016 8:00, Zdroj: Klub železničných historických vozidiel
Klub železničných historických vozidiel v spolupráci s mestom Svit a umeleckou školou Fantázia pozýva všetkých na Mikulášsku parnú jazdu s „papagájom“. Historický vlak v čele s parným rušňom 477.013 pôjde v sobotu 3. decembra 2016 na trase Svit - Poprad-Tatry - Kežmarok a späť. Pokračovanie...  Diskusia: 11

S papagájom na Európske ľudové remeslo do Kežmarku

5.7.2016 8:00, Zdroj: Klub železničných historických vozidiel Poprad
Klub železničných historických vozidiel Poprad a mesto Kežmarok v spolupráci s organizátormi Európskeho ľudového remesla v Kežmarku pripravili pre cestujúcich a návštevníkov EĽRO 2016 možnosť odviezť sa na trase Poprad - Kežmarok a späť historickým vlakom ťahaným parnou lokomotívou 477.013. Parný vlak na 26. ročník medzinárodného festivalu bude premávať dňa 9.7.2016. Pokračovanie...

Mikulášska parná jazda s „papagájom“ (pozvánka)

26.11.2015 18:00, Zdroj: KŽHV Poprad
Klub železničných historických vozidiel Poprad v spolupráci s mestom Svit a umeleckou školou Fantázia pozývajú všetkých v sobotu 5.12.2015 na mikulášsku parnú jazdu s papagájom 477.013. Historický parný vlak z Popradu zavíta do Svitu aj Kežmarku. Pokračovanie...  Diskusia: 1

S papagájom na Európske ľudové remeslo do Kežmarku

5.7.2015 8:00, Zdroj: KŽHV Poprad
Klub železničných historických vozidiel Poprad a mesto Kežmarok v spolupráci s organizátormi Európskeho ľudového remesla v Kežmarku pripravili pre cestujúcich a návštevníkov EĽRO 2015 možnosť odviezť sa na trase Poprad – Kežmarok a späť vlakom ťahaným parnou lokomotívou 477.013. Jazda mimoriadneho parného vlaku sa uskutoční dňa 11.7.2015. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Svitským expresom do Starej Ľubovne a Spišského Podhradia

19.6.2015 8:00, Zdroj: KŽHV Poprad
Klub železničných historických vozidiel v spolupráci s mestom Svit vás pozývajú na jazdu mimoriadneho parného vlaku Svitský expres. Parný rušeň 477.013 vás počas víkendu 27.6. - 28.6.2015 odvezie zo Svitu do Starej Ľubovne a do Spišského Podhradia. Rezervujte si vaše miesta v historickom vlaku už dnes. Pokračovanie...  Diskusia: 9

Mikuláš s „papagájom“ v Poprade, Svite a Kežmarku

17.11.2014 8:00, Zdroj: KŽHV Poprad
Klub železničných historických vozidiel Poprad v spolupráci so základnou organizáciou Únie žien Slovenska Svit-Podskalka a Miroslavom Škvarekom pozýva všetkých na mikulášsku parnú jazdu s papagájom 477.013. Jazda mimoriadneho historického vlaku sa uskutoční v sobotu 6.12.2014 na trase Poprad-Tatry - Svit - Poprad-Tatry - Kežmarok - Poprad-Tatry - Svit - Poprad-Tatry. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Mikulášska jazda - s Papagájom do Starej Ľubovne, 7.12.2013

29.11.2013 8:00, Zdroj: Klub železničných historických vozidiel
Klub železničných historických vozidiel Poprad pripravil pre Vás možnosť odviezť sa Mikulášskym vlakom na trase Poprad - Stará Ľubovňa a späť parným rušnom 477.013 "Papagáj". Cesta vlakom je spojená aj s návštevou majestátneho hradu v Starej Ľubovni. Vo vlaku tých najmenších čaká sladké prekvapenie. Pokračovanie...  Diskusia: 16

S Papagájom do Kežmarku na EĽRO 2013 a do Starej Ľubovne

11.7.2013 8:00, Zdroj: Klub železničných historických vozidiel
Klub železničných historických vozidiel Poprad a organizátori podujatia Európske ľudové remeslo pozývajú všetkých návštevníkov, priateľov železnice i ľudových remesiel na akciu S Papagájom na EĽRO 2013. Jazda historického vlaku vedeného parným rušňom 477.013 sa uskutoční v sobotu 13.7.2013. Pokračovanie...  Diskusia: 2

Ing. Ladislav Szojka: Dejiny Tatranskej elektrickej železnice

2.6.2013 8:00, Autor: Ivan Wlachovský, Zdroj: HMH, s. r. o.
Začiatkom roku 2013 prišiel za mnou Ing. Ladislav Szojka s ešte teplým výtlačkom knihy „Dejiny Tatranskej elektrickej železnice“. Nebolo to prvé stretnutie s týmto ojedinelým literárnym počinom. Mal som tú česť knihu pripomienkovať v stave, keď ju autor písal. Cesta od myšlienky až po vydanie je však dlhá. Listujem v knihe pre fajnšmekrov. Pán Szojka, nakoniec ako vždy, predložil dielo výnimočnej hodnoty. Pokračovanie...  Diskusia: 39

S Papagájom a Mikulášom na hrad Stará Ľubovňa

25.11.2012 18:00, Zdroj: klub železničných historických vozidiel
Klub železničných historických vozidiel Poprad Vás srdečne pozýva na Mikulášsku parnú jazdu s historickým parným rušňom 477.013 "Papagáj" a návštevou hradu Stará Ľubovňa. V Starej Ľubovni je pre cestujúcich zabezpečený prevoz autobusom na hrad Stará Ľubovňa. Pokračovanie...  Diskusia: 7

S Papagájom na EĽRO do Kežmarku a Podolínca, 14. júl 2012

6.7.2012 8:00, Zdroj: Klub železničných historických vozidiel Poprad
Klub železničných historických vozidiel Poprad a organizátori podujatia Európske ľudové remeslo pozývajú všetkých návštevníkov, priateľov železnice i ľudových remesiel na akciu „S Papagájom na EĽRO“- na jazdu historickým parným vlakom na trase Poprad-Tatry - Kežmarok - Podolínec a späť. Pokračovanie...  Diskusia: 2

S Papagájom do Spišskej Belej, 9. jún 2012

4.6.2012 16:00, Zdroj: Klub železničných historických vozidiel Poprad
Klub železničných historických vozidiel Poprad a Mesto Spišská Belá pripravili pre účastníkov Dní mesta Spišská Belá možnosť odviezť sa na trase Poprad – Kežmarok – Spišská Belá horné nádražie a späť v sobotu 9. júna 2012 vlakom ťahaným parnou lokomotívou 477.013 Papagáj. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Vlak a LIDL 2/3: S pani Vlastou až k oblakom a do kráľovstva slovenských Rómov Správa obsahuje fotogalériu

17.1.2012 8:00, Autor: Róbert Žilka
V poradí druhý deň jesennej lidlovskej akcie sa niesol v duchu hmlistého inverzného počasia, pričom mojím plánom bolo konečne sa dostať k vytúženým slnečným lúčom. Takáto túžba si vyžiadala navštíviť vyššie položené miesta, a teda oblasť Vysokých Tatier. Ďalším krokom bolo navštívenie len nedávno obnovenej trate vedúcej až pod najväčší hrad v strednej Európe. Pokračovanie...  Diskusia: 20

Dva dni vo vlakoch, nahryznuté trate na východe, 10 hodín v jednej súprave alebo Vlak a Lidl Správa obsahuje fotogalériu

9.1.2012 8:00, Autor: Martin Susedík
Po letnej verzii akcie Vlak a Lidl; ktorú však železnice „zvrzali“ a konali sa nátresky všade, kde sa dalo; ma s partiou kamarátov veľmi potešila možnosť využiť akciu znovu a to dokonca počas troch dní. Negatívom pre nás však bol dátum akcie, kedy tma prichádza veľmi skoro a odchádza pomerne neskoro. Pokračovanie...  Diskusia: 24

S 477.013 na festival remesiel a ľudovej kultúry, 9. júl 2011

1.7.2011 16:00, Zdroj: Klub železničných historických vozidiel
Klub železničných historických vozidiel Poprad a organizátori festivalu Európske ľudové remeslo v Kežmarku pripravili pre účastníkov festivalu EĽRO možnosť odviezť sa na trase Poprad - Kežmarok a späť (s pokračovaním do Spišskej Belej a Podolínca) v sobotu 9. júla 2011 vlakom ťahaným parnou lokomotívou 477.013. Pokračovanie...  Diskusia: 3

Leto 2010, sny a železnice Správa obsahuje fotogalériu

22.4.2011 8:00, Autor: Ing. Marko Engler
V roku 2010 som sa zúčastnil niekoľkých mimoriadnych jázd vlakov po tratiach, kde už niekoľko rokov pravidelné osobné vlaky nejazdia. Jednotlivé železničné akcie boli opísané v rôznych reportážach na stránkach usporiadajúcich klubov alebo napr. aj na VLAKY.NET. Nejdem ich detailne popisovať, spomeniem ich len stručne, ale pozastavím sa nad niečím, čo sa mi na nich zdalo byť zaujímavým a výnimočným z môjho pohľadu. Pokračovanie...  Diskusia: 8

Mikuláš zavíta na parnom vlaku pod Tatry dňa 11. 12. 2010

8.12.2010 8:00, Autor: Ing. Marián Surmík, Zdroj: KŽHV
Je už dobrým zvykom že začiatok decembra každoročne patrí mimoriadnym mikulášskym jazdám historických vlakov. Väčšina jázd historických vlakov s Mikulášom sa uskutočnila v priebehu uplynulého víkendu, avšak pod Tatry sa Mikuláš chystá zavítať až túto sobotu, dňa 11. 12. 2010, na parnom vlaku ťahanom popradským "Papagájom" 477.013. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Diskusia (25)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 25     Stránky: / 2    
» RimSobotan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 14.8.2017 11:52
RE: ŽSR 185 : Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica

Neviete, prosím vás, kedy v aké dni chodí Mn z PP do Lubovne/Plavča a kedy späť??? aj časovo približne :) Vopred ďakujem

» Maroco6000 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 2.11.2016 11:08
RE: ŽSR 185 : Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica

Aktuálne prebehli stavebné upravy na zastavke: Spišská Belá. Viac info a fotiek tu: http://spisskabela.sk/mesto/aktuality/stavebne-upravy-aj-na-zeleznicnej-zastavke/

» Papoušek477.043 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 6.7.2015 3:02
RE: ŽSR - 185

Dobrý den měl bych otázečku ohledně Parních vlaků v Úseku Poprad - Svit a Poprad - Kežmarok a zpět.
Potřeboval bych vědět odkud kam pojede Parní lokomotiva čelem tedy komínem a kam pojede uhlákem tedy tendrem.
A kolik budou stát jízdy Parního vlaku.
Předem díky za info s Pozdravem Robin Klucho z Prahy.

» Bufalo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 718 25.5.2013 12:38
RE: ŽSR - 185

Neviete mi niekto povedať ako funguje zabezpečenie cesty ak chce ísť vlak do odbočnej trate na stanicu Spišská Belá Horné nádražie? Kto vydá kľúč od výhybky, či po prechode vlaku do odbočnej trate ostáva postavená cesta až kým sa nevráti vlak späť a tým je zastavená vlaková doprava na trati Kežmarok - Podolínec?

» VHSman Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 8.4.2013 10:17
RE: ŽSR 185 : Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica

No tak ja by som, čo by som ja navrhol, žeby tak ako na tratiach 191 chodia REx napr. spoj Stará Ľubovňa - Plaveč - Lipany - Sabinov - Prešov - Košice - Čeľovce - Trebišov - Bánovce nad Ondavou - Michalovce - Strážske - Humenné. To by myslím, že by takýto spoj vyhovoval a dokázal by konkurovať aj autobusovej doprave a týmpádom by aj dokazal spojiť SL vlakovou dopravou s Košicami, Michalovcami a aj Humenním

» Nagini1993 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 9.3.2012 12:04
RE: ŽSR 185 : Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica

No pravdaže je to smutné. Veď na tejto trati by sa dalo aj cestovať z Prešova do Bratislavy priamo. Je to zlé, čo sa tu robí. Veď tá trať má to čaro, že má veľmi pekné zákutia, ktoré nemajú nijaké trate na východnom Slovensku. Keby nebola podmytá železnica cez poľské hranice, bolo by bezproblémové dať vlak z Popradu priamo do Krakova alebo Varšavy. Síce viem, že na týchto tratiach málo ľudí cestuje s dôvodmi ako sú veľká vzdialenosť od zastávok alebo menšia vyťaženosť spojov. Keď som ja cestoval autom a viete, že okolo cesty sú koľajnice, tak hlavne v lete podvečer je krásne cestovať na tejto trati a už aj svetlá staničného osvetlenia zastávok vo mne budia dojem toho, že to je prekrásna trať napriek tomu, že po nej premávajú motorové vlaky. Aj keď už na niektorých zákutiach tejto trate Rómovia vykradli telefónne vedenie, čo dakedy slúžilo na komunikáciu medzi stanicami, tak aj hlúpi vandali a drogisti čo ničia staničné budovy zastávok a hlavne staničná budova v Hromoši alebo Plavči, kde na stenách sú popísané telefónne čísla alebo iné somariny. Pre vás a aj pre mňa je to strašné dačo, čo sa na tom severovýchodnom Slovensku deje. V UK sa takéto dačo málo deje, pretože je vyspelejšia krajina, ale vo Východnej Európe (ekonomicky, nie geograficky), kde vládne skorumpovaná vláda sa to deje na dennom poriadku.

Dúfam, že aj vás zaujal tento článok a prajem si, aby sa táto trať obnovila tak ako bola.

Prajem pekný deň

» majsterkutil Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 16.1.2011 13:34
RE: ŽSR - 185

Je smutné ak niekto ide rušiť osobnú vlakovú dopravu od Starej Ľubovne po Lipany. Predstavte si ako museli naši predchodcovia pracovať, aby tá trať bola v prevádzke. Žiadna úcta. Ten kto to ruší si berie veľkú zodpovednosť na seba. Aj môj dedo ten úsek budoval. Určite ľudia toho majú dosť! Petícia a veľká! Veď uvidíte sami, že nie je im jedno, ako naším odborárom, ktorý ani nemôžu nič robiť. A v neposlednom rade dať pocítiť zodpovedným, že nám to nie je jedno v tom štáte a nie sa iba prizerať, ako nás ožobračujú. Verím, že to raz príde. Ale tomu štátu som neprisahal. Pre nezodpovednosť manažmentu niekto zámerne ruší spoje. Ak sa raz niečo zruší už nikto to nedá do prevádzky. Veď tu je pohraničná spojka, teda odklon trate, ktorý bude treba. Ak by tu bola správna nadväznosť na spoje, teda to dlhé čakanie, a kultúra cestovania (zima vo vlaku, špina na sedadlách, soc. zariadeniach, neochota poradiť) Verím, že o 30% stúpne cestovná premávka, lebo tu v autobusoch je to ešte horšie! Kompetentný ľudia nech sa prevezú vo vlaku, alebo autobuse a nech nesledujú koľko ľudí cestuje vo vlaku, ale koľko ľudí môže cestovať. Nech nesedia na zadku a porovnajú prečo to nejde? Veď ľudia neplatia dane? Oni za to môžu? Veď tu cestovalo veľa ľudí do Poľska cez deň, ale aj ráno . V prvom rade bufet sa zrušil. Potom spoje. Ja hovorím, ak bude hlavne dobré spojenie s Popradu do Košíc a späť ráno i večer bez dlhého čakania verím, že sa to vráti späť. Ďalšia skúsenosť, ak nebudú sprievodcovia vlakov budú aj väčšie zisky, ale ak spustíte aj na tomto úseku ten automat ( označovač )
lístkov vo vlakoch, tak si buďte istý o 50 % viac ľudí bude cestovať a potom stačí iba prevenciu revízorov vo vlaku. A nie nezmyselné sa prechádzanie sprievodcov po vlaku na krátkom úseku a to troch. Alebo nezmyselné preraďovanie na iné miesta. Rušíte trate, tak aj ľudí? Teda výpravcov a sprievodcov? V prvom rade treba začať od seba. Prajem pekný deň


» Nagini1993 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 20.7.2010 12:23
RE: ŽSR 185 : Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica

Zastávka Hromoš je škaredá!!!! Keby ste ju videli, ako ju znesvätili vandali. Noo, je to smutné
:-(

» Nagini1993 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 16.4.2010 11:54
RE: ŽSR - 185

Je to dobré, že tu chodia aspoň pekné motorové vlaky. Predtým tam chodili také vlaky, aké doposiaľ chodia z Prešova do Bardejova a do Strážského. Je smutné, že sa tam nepredávajú lístky.

» JirkaKraťas Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 154 4.6.2009 21:53
RE: ŽSR - 185

Nagini1993: Zajímavý nápad s tou elektrizací. Už proto, že tato trať bývá často používána jako odklonová při výlukách na trati Prešov - Plaveč. A také by bylo ještě předtím vhodné udělat prodloužení některých kolejí ve zdejších stanicích. Jedinou stanicí, kde je možné provádět křižování dlouhých nákladních vlaků, je Stará Ľubovňa. A pak samozřejmě Plaveč. Také by se zde mohlo instalovat dálkové zabezpečovací zařízení ovládané například z Popradu nebo z Plavče.

» Nagini1993 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 2.6.2009 12:06
RE: ŽSR - 185

Táto trať by sa mala elektrifikovať, pretože tu chodia staré motorové vlaky. V Anglicku chodia tiež motorové vlaky, ale v kvalitnom stave. Síce aj tu chodia podobné vlaky, ale niekoré typy sú v katastrofálnom stave.
RE: ŽSR - 185

» JirkaKraťas Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 154 24.12.2008 17:21
RE: ŽSR - 185

Prizren: Rozdíl mezi stanicí a výhybnou: Ve výhybně dochází k vjezdům, odjezdům, průjezdům, křižování či předjíždění vlaků, mát tedy pouze dopravní koleje, eventuelně může být spojena s osobní zastávkou. Stanice má navíc ještě koleje manipulační. Ve stanici tedy kromě výše uvedených úkonů navíc ještě může docházet k odstavování vagonů, jejich nakládce či vykládce, je zde možno odstavit i celý vlak. Tolik asi tak zhruba rozdíl mezi stanicí a výhybnou.

» Thomas_1 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 351 13.9.2008 14:21
RE: ŽSR - 185

peterr...prípadne priame vozne do Bratislavy z Prešova, ktoré by sa v Poprade pripájali a nemuselo by ísť o IC vlak stačil by aj R.


Včera som výletoval na tejto trati, veľmi pekná trať, cesta 840-tkou vcelku pohodlná...až na to osadenstvo vlaku z Popradu do Huncoviec. V živote som nevidel aby pri vystupovaní z vlaku cigánka pľula na cestujúcich - až do včera... no otras

Ale bolo pekne. Naposledy som touto traťou cestoval niekedy pred 14 rokmi v zime 1994. A určite si to zopakujem skôr. Nestihol som výlet po Kežmarku...

» peterr Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 580 12.9.2008 23:26
RE: ŽSR - 185

...na tejto trati by sa pre zmenu mohol uživiť priamy vlak z Prešova,ktorý by bol prípojný v Poprade na IC do Bratislavy...

» peterr Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 580 19.6.2008 15:32
RE: ŽSR - 185

veľmi pokná trať...koncom mája som si konečne tade urobil výlet z popradu do plavča a späť s tým,že v plavči som si nafotil ex bem na waezsawu...bol to epkný deň,len škoda že v plavči na stanici absolútne nič také nieje,ani len malý bufetík a tak...no čo už veni,vidi,vici

» prizren Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 44 27.4.2008 17:18
RE: ŽSR - 185

Dik za odpoved, Maťko. Studeny Potok je vyhybna. Aký je rozdiel medzi stanicou a vyhybnou?

» Maťko Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 048 3.4.2008 23:02
RE: ŽSR - 185

prizren,
sú to zastávky, aj keď vo Veľkej Lomnici nestojí nič...

peterr,
hlboko sa mýliš.» peterr Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 580 9.3.2008 3:58
RE: ŽSR - 185

je to na veľkú riť nevyužitá trať

» prizren Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 44 7.12.2007 19:12
RE: ŽSR - 185

Je v Kežmarku nejaká vlečka? A čo sa týka Huncoviec a Veľkej Lomnice, sú to stanice, alebo zastávky?

» jmjbasket Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 096 12.1.2007 14:46
RE: ŽSR - 185

Takze fotečky stanice v Kežmarku odišli k adminom stranky... ak sa podari prírode ešte nasnežiť tak pridam aj fotky so snehom...
RE: ŽSR - 185

Pridaj príspevok k téme