Sieť ŽSR

ŽSR 116 : Kúty - Trnava

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 116
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Kúty - Trnava
Rozchod: 1 435 mm  
Elektrifikácia: 25 kV 50 Hz        

Uhorská severozápadná miestna železnica. Na základe Memoranda slovenského národa z roku 1861, slovenský poslanec uhorského snemu Viliam Paulíny - Tóth, rodák zo Senice, v roku 1871 predložil svoj návrh výstavby železníc v Uhorsku. Okrem rozostavaných a koncesovaných, nosnými traťami Slovenska mala byť aj trať smer Šahy -Levice -Nitra - Hlohovec -Holič – Hodonín.

Až hospodársky tlak a nová éra súkromného podnikania pri výstavbe železníc umožnila výstavbu trate Nitra - Leopoldov - Tmava -Kúty - krajinská hranica. 

Koncesiu na výstavbu tejto trate získala jedna z najvýznamnejších železničných spoločností severozápadného Uhorska, spoločnosť Uhorskej severozápadnej miestnej železnice (Magyar Eszaknyugati hélyi érdekú vasut).Koncesia bola vydaná nariadením Uhorského kráľovského ministerstva obchodu č. 15016/97.III.6 (teda 6.3.1897) pre Ing. Júliusa Auspitza a spol. z Budapešti a povoľovala používanie trati MAV v úsekoch Nitra -Lužianky a Leopoldov -Trnava ako peážnych a vystavbu trati:

  • Lužianky -Hlohovec -Leopoldov.
  • Tmava -Jablonica -Kúty -krajinská hranica (Břeclav).

Prvá etapa trate vychádzala zo stanice MAV Zbehy a v Leopoldove sa pripájala k Považskej železnici. Druhá etapa sa začínala v Trnave a viedla ku krajinskej hranici. V Kútoch prechádzala stanicou MAV a za krajinskou hranicou sa pri Břeclavi, pripájala k Severnej dráhe cisára Ferdinanda. Približne východno - západne smerujúca trať s dĺžkou viac ako 110 km spojovala teda Ponitrie a Považie a prechadzajúc pohorie Malých Karpát končila pri krajinskej hranici. Okrem toho umožňovala železničné spojenie medzi viacerými väčšími vidieckymi mestami.

Jednotlivé úseky boli sprevádzkované poväčšinou v rokoch 1897 až 1900 a to:
         

14.decembra 1897 Trnava -Smolenice 21,1 km
  Jablonica - Kúty 32,1 km
18.decembra 1897 Lužianky - Hlohovec 23,1 km
31.marca 1898 Hlohovec - Leopoldov 4,0 km
11.júna1898 Smolenice - Jablonica 13,3 km
6.septembra 1899 Jablonica -Brezová pod Bradlom 11,7 km
8.septembra 1900 Kúty -krajinská hranica 6,4 km
Spolu:   111,7 km

V rámci výstavby miestnej železnice sa trať MAV v úseku Nitra -Lužianky prebudovala na prvotriednu, a ako prvotriedna sa budovala i nová trať do Leopoldova. Náklady prestavby a výstavby prvotriedneho úseku hradil štát.

 

Dodatkom ku koncesii, udeleným na základe nariadenia ministerstva obchodu č. 66019/98.X.14., sa Uhorskej severozápadnej miestnej železnici povolila výstavba a prevádzkovanie vedľajšej trate z Jablonice do Brezovej pod Bradlom. Koncesia i dodatok ukladali koncesionárom zabezpečovanie stavebných materiálov i vozidiel iba z tuzemských zdrojov.

Technické údaje o trati
          
Trať tejto miestnej železnice viedla po rovine, cez pahorkatiny i horským terénom, preto si výstavba vyžiadala pomerne rozsiahle zemne práce. Budovanie železničného spodku si vyžiadalo značné úpravy terénu, hlavne v oblasti Malých Karpát. Najväčší násyp dosahoval 20,2 m, zárez 16,4 m. Medzi Smolenicami a Jablonicou bol prerazený 900 m dlhy tunel. Stavba tunela bola zahájená 29.3.1897. Pri razení sa po prvýkrát na území Slovenska použila moderná rakúska tunelovacia metóda. Pracovalo sa z troch strán. Jeho tunelová rúra, okrem jej oboch vstupov polomeru R = 300 m, sa nachádza v priamom smere, s maximálnym sklonom 10‰. Prerazená bola v páse č.50 so smerovou odchýlkou 3 cm. Tunelová obmurovka bola vyhotovená z opracovaného kameňa (niektoré tunelové pásy mali obmurovku len v klenbe a sú staršie z r.1873 - (pásy 1, 2, 3, 4). Do prevádzky bol odovzdaný 11.6.1898. Najdlhší most premosťoval Váh a pri šiestich poliach (2x40 a 4x50 m) dosahoval dĺžku 280 m. Okrem neho postavili ešte štyri železné mosty v dĺžke 10 až 25 m. Menšie mosty mali murovanú oblúkovú alebo drevenú konštrukciu. Na trati vybudovali celkom 212 umelých stavieb v celkovej dĺžke 791 m.

Železničný zvršok treba rozdeliť:

  • v úseku trate prvej triedy (Nitra -) Lužianky -Leopoldov mal rozdelenie "u" (vzdialenosť medzi pražcami 73,5 cm) s dĺžkou koľajníc 9 m, hmotnosťou na bežný meter 34,5 kg/m, osový tlak 16,0 ton, najvyššia dovolená rýchlosť 60 km/hod,
  • v úseku Tmava -Kúty bolo rozdelenie "i" (97 cm), osový tlak 12,0 ton a maximálna rýchlosť 40 km/hod. V tejto časti boli i minimálne polomery oblúkov 275 m (dnes medzi Jablonicou a zastávkou Cerová -Lieskové, upravene, ale pod r = 300m). V tomto úseku je i maximálne stúpanie 10 %0.
  • Na trati vybudovali 13 železničných staníc (s dĺžkou koľají od 250 do 560 m) a 2 zastávky, v piatich staniciach bolo možné čerpať vodu, v dvoch staniciach boli depa (vo vlastníctve MÉ h.e.v.). V každej stanici a zastávke bolistaničné budovy, v staniciach bolo vybudovaných 16 skladov a sýpok a nakladacie rampy v dĺžke 120 m. Na šírej trati postavili 32 strážnych domcov a 147 úrovňových priecestí, 50 z nich bolo chránených závorami. Náklady na stavbu 1 km hlavnej trate činili 94 995 korún, na 1 km vedľajšej trate 70 000 korún.
  • Od začiatku prevádzky na tejto miestnej železnici prevádzku zabezpečovali  MAV, teda štát.

Niečo z historických faktov

V júni 1920 sa Seničania uzhodli, že pre veľkú vzdialenosť železničnej stanice od mesta učinia na ministerstve železníc v Prahe potrebné kroky, aby sa preložila trať až k samému mestu. V návrhu na realizáciu tohto projektu sa predpokladala úhrada nákladov prirážkou ku každému cestovnému lístku III. triedy vo výške 30 halierov, lístku II.tr. 40 hal. a pri nákladnom tovare 40 halierov na každých 100 kg. Tým by sa docielil príjem cca 1 mil. korún ročne. Tieto prirážky sa mali vyberať do uhradenia nákladov. Začiatkom roku 1921 sa trať i začala v teréne vymeriavať, trať sa mala preložiť v úseku od mosta cez Malinu smerom k mestu. Stanica mala stáť asi 300 metrov od Kuffnerového dvora a poblíž zastávky Hlboké sa mala vrátiť do starej trasy. Ministerstvo železníc však zaujalo neurčité stanovisko a k realizácii nikdy nedošlo.

Výkyvy počasia

V noci z 30. na 31.decembra 1923 začalo veľké sneženie, sprevádzané silným vetrom, ktoré trvalo celý týždeň až do 5.januára 1924. Na trati medzi Jablonicou a Smolenicami, ale aj medzi Šelpicami a Trnavou sa utvorili snehové záveje až dva metre vysoké. Už 31.decembra bol na trati medzi Jablonicou a Smolenicami zaviaty vlak č. 919, vlaková doprava tak bola úplne prerušená až do 5.januára. Pri uvoľňovacích prácach sa porúchal i snehový pluh a tiež ostal uviaznutý v záveji. Doprava bola obnovená až po nasadení 260 robotníkov z okolitých dedín.

Dňa 24.júla 1925 v noci medzi druhou a treťou hodinou zniesla sa nad krajinou veľmi silná búrka, pri ktorej nastala prietrž mračien. Príval vody pretrhol a odplavil trať medzi stanicami Jablonica a Senica na niekoľkých miestach. Najväčšie narušenie trate bolo medzi km 41.200 - 42.300 v dĺžke asi 70 m s hĺbkou vyše 3 metre. Doprava bola zastavená až do 31. júla. Oprava odplavených úsekov si vyžiadala až 310 žel. vozňov násypového materiálu. I škoda na poľnom hospodárstve v celom okolí bola značná, pretože obilie už bolo pokosené a nachádzalo sa na poliach. Voda odplavila i navezený materiál a už položenú dlažbu na župnej ceste medzi Senicou a železničnou stanicou. Na jeseň roku 1934, zrejme ako reakcia na vývoj medzinárodno politickej situácie, prebiehal program čiastočného zosilnenia trate Trnava - Kúty. Obnovil a zosílil sa železničný zvršok a koľajnice typu "i" sa menili za silnejší typ "I". Práce prebiehali i v roku 1936 a bola zriadená i nová dvojdrôtová telefónna linka.

V roku 1935 bola zavedená čiastočná motorizácia trate Trnava - Kúty a úplná motorizácia priľahlej trate Jablonica - Brezová. Dňa 13. júla 1936 bola na trati Trnava - Kúty zavedená zjednodušená doprava podľa vtedajšieho predpisu D9. Toto úsporné opatrenie však dlho nevydržalo. Po problémoch počas repnej kampane už 3. februára 1937 bola spätne zavedená dopravná služba v celom úseku.


Obdobie II.svetovej vojny

Zvýšený ruch a medzinárodné napätie pridalo tunajšej trati na význame a preto v rámci investičných prác na jar roku 1941 začala sa rekonštrukcia trate Trnava - Kúty. Boli postavené výhybne s príslušným mechanickým zabezpečovacím zariadením. Práce sa skončili na celom úseku v jeseni toho istého roku.
V zime roku 1942 boli silné snehové fujavice, pre záveje v km 25,005 doprava bola prerušená v dňoch 27. až 29. januára. V dňoch 22. až 24. februára sa vyskytli až štyri metre vysoké záveje v km 31 až 33. Na Brezovú sa dokonca nechodilo od 22. do 28.2. pre záveje, ktoré boli vysoké až 4 metre a dlhé 800 m. Obmedzenie potravných  článkov /na prídel/ prispelo ku zhonu po nich, ako aj k "čiernemu obchodu" a preto frekvencia rapídne stúpa aj napriek zvýšeným cenám cestovného a zníženiu počtu vlakov. Zavedenie prídelu pohonných látok a gumových pneumatík na autá i bicykle, ako aj prídel podbitkov a obuvi núti obyvateľstvo cestovať železnicou a vlaky sú preplnené denne do nemožnosti. Príjmy osobných pokladníc sú v niektorých mesiacoch až dvojnásobné oproti rokom minulým."

Slovenské Národné Povstanie

Dňa 31.októbra 1944 bol mínou vyhodený železničný most cez rieku Myjava v km 38,6. Výbuch nastal po vlaku 3313. Doprava bola prerušená, osobná doprava sa udržovala prestupovaním. Doprava bola opäť obnovená 15. novembra 1944. Dňa 1. novembra 1944 bol nezistenou osobou vyhodený motorový osobný vlak 3313 /odchod z výhybne Biksárd - Buková o 22.15 hod./ Mína bola položená pod ľavou koľajnicou v km 25,89. Motor úplne zhorel a dva prívesné vozne boli značne poškodené. Na mieste boli usmrtení vlakvodič Jozef Mikula a motorvodič Jozef Lisák z Trnavy. Po prevezení do nemocnice zomreli Alexander Blažek - motorvodič mimo služby, Arpád Roskošný - sprievodca vlaku a Ján Prochádzka - váhar cukrovarskej váhy v Jablonici. Ľahšie poranených bolo mnoho, zistiť sa nedali, pretože sa pešo po výbuchu rozutekali domov. Doprava bola obnovená 2. novembra 1944.

Dňa 2.novembra bol mínou vyhodený kamenný most v km 7.23 na trati Jablonica - Brezová po Bradlom. Výbuch nastal pod motorovým osobným vlakom 3412. Motorový i prívesný voz boli celkom rozbité. Na mieste zabilo 10 osôb, cestou a v nemocnici zomrelo ďalších 6. Teda celkom 16 ľudí.

Počas 2. svetovej vojny bola trať Trnava - Kúty silne poškodená ustupujúcou nemeckou armádou. Postup Červenej armády a jej zásobovanie si však vyžadovalo veľmi rýchlu obnovu. Preto samotná Červená armáda už v máji 1945 provizórne opravila poškodenú trať aj s tunelom. Zničené klenby oboch portálov a pásy č. 2 a 95 boli opravená v r.1947.

Povojnové roky budovania socializmu

V rámci programu elektrifikácie tratí ČSD začala v roku 1966 elektrifikácia trate Břeclav - Bratislava - Štúrovo a bola ukončená koncom roku 1967. Prvý elektrický vlak prišiel do Bratislavy 10. novembra 1967.

V rokoch 1976-1980 v rámci predelektrifikačných úprav bola znížená niveleta koľaje v tuneli. Vykonané bolo kotvenie opôr tunela a izolácia tunela striekaným betónom v klenbe hrúbky 10 cm, v oporách hrúbky 5 cm na oceľovú sieť kotvenú do pôvodného muriva a systém odvodnenia.

Zelektrifikovanie posledného úseku Trnava - Jablonica bolo spomalené elektrifikačnými úpravami v Jablonickom tuneli medzi výhybňami Buková a Dúbrava. 21.5.1982 sa ukončila elektrifikácia trate Galanta - Sereď - Trnava - Kúty.

 

Dátum otvorenia elektrickej prevádzky Úsek trate
22.12.1979 Galanta - Sereď
18.12.1980 Kúty - Jablonica
27.04.1981 Trnava - Sereď
21.05.1982 Trnava - Jablonica

 

Súčasnosť

V súčasnosti je trať vybavená moderným diaľkovo ovládaným zabezpečovacím zariadením. Zabezpečovacie zariadenie na trati Trnava – Kúty AŽD typu ETS-SK. Ovládané centrálne z Jablonice. Pozostáva z 2 zadávacích počítačov /ZPC/ na stole dispečera v Jablonici a 6 technologických počítačov /TPC/ - po 2 v reléových miestnostiach v Jablonici, Senici a Boleráze. TPC pracujú po jednom, v prípade poruchy sa TPC 1 prepína diaľkovo na záložný TPC 2 z Jablonice.  ZPC pracujú oba a sú z pohľadu obsluhy identické. Z obidvoch sa dá ovládať celá trať. Sú ovládané 2 dispečermi v smene. Trať je pomyselne rozdelená na dva úseky. Dispečer I. ovláda úsek od Kútov do Jablonice vrátane a zároveň robí dirigujúceho dispečera na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom. Dispečer II. ovláda úsek od Trnavy po vchodové návestidlo Jablonice. V prípade poruchy diaľkového ovládania TPC Boleráz a Senica je možné v týchto ŽST aktivovať záložný ZPC a z neho prevziať obsluhu príslušného úseku. Teda z Bolerázu aj trať z Trnavy po Smolenice a zo Senice trať po Kúty. Dopravne sa dajú odovzdať na miestnu obsluhu z pomocných stavadiel. Vzhľadom na to že v ovládaných dopravniach sú návestidlá platné iba pre posun, tento sa riadi ručnými návesťami. Dopravne sú obsadené pracovníkmi vo funkcii dozorca výhybiek. Títo vykonávajú posun s manipulačnými vlakmi, ďalší nevyhnutný posun, zabezpečujú jazdu drobných vozidiel, vykonávajú čistenie a mastenie výmen a vykonávajú práce spojené s údržbou priestorov stanice. Pracujú len v denných smenách, podľa rozvrhu služieb. Medzi dopravňami je namontované automatické hradlo typu AH 03 bez návestidiel a počítačmi náprav. V ovládanom úseku si udeľuje traťový súhlas sám dispečer. S Trnavou a Kútami podľa bežných pravidiel. /žiadosť – udelenie súhlasu/ . Priecestia na trati sú kryté priecestníkmi, alebo ak zasahujú do logiky dopravní tak aj jej návestidlami.Pracovisko dispečerov pozostáva z dopravného stola v tvare otvoreného U. Dispečer má pred sebou 3 monitory /19“/ priehľadového obrazu trate, monitor graficko-technologickej nadstavby /GTN/ na automatický zápis splnenej vlakovej dopravy. GTN sa sama archivuje. Obsluha nemá možnosť nekalo zasahovať do zápisu, či archívu. Ďalší je monitor Stavu technológie. Ten zobrazuje na niekoľkých stránkach aktuálny stav zabezpečovacieho zariadenia. Poruchy z monitora technológie sa zobrazujú aj výpisom cez obraz trate. Dispečer ho musí zobrať na vedomie potvrdením, inak má znemožnenú obsluhu ZPC. Stav automatických PZZ sa nezobrazuje, vypisované sú iba ich poruchy. Celá trať je rádiofikovaná. Kvôli Bielej hore je rádiopásmo rozdelené na dva úseky Trnava - Tunel a Tunel – Kúty s vysielačkami v Bolerázi a v Senici. Po prechode tunelom je rušňovodič povinný prepnúť rádiostanicu na príslušný kanál. Vlak, drobné vozidlo, ani pracovník bez rds. sa na trati nesmie pohybovať. Rádiostanice sú samozrejme ovládané z Jablonice. Rds pozostáva z monitora, mikrofónu a ovláda sa myšou.

Na dopravnom stole sú aj dva terminály PIS (IRIS-n), takže kto vie môže obojručne. Každý dispečer sa prihlasuje osobnou personálnou identifikačnou kartou /PIK/ . Bez nej ovládanie samozrejme nie je možné.

foto: Vladimír Salzer, Emil Schenk a archív

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 578 kB 28.3.2009 17:15
PDF  » GVD 1941 leto PDF 1 246 kB 26.4.2009 16:50
PDF  » GVD 1950 leto PDF 611 kB 19.6.2010 7:19
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 377 kB 25.6.2010 16:46
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 434 kB 17.1.2009 18:21
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 462 kB 17.1.2009 18:21
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 468 kB 27.6.2010 20:02
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 410 kB 3.7.2010 19:19
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 447 kB 17.1.2009 18:21
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 448 kB 5.7.2010 9:02
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 472 kB 5.7.2010 15:05
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 526 kB 16.4.2011 20:37
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 500 kB 10.4.2011 12:29
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 408 kB 5.6.2011 10:05
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 774 kB 17.1.2009 18:23
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 954 kB 16.10.2011 12:36
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 881 kB 23.10.2011 14:03
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 824 kB 29.5.2011 8:23
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 61 kB 12.1.2009 12:47
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 65 kB 16.9.2017 19:12
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 64 kB 16.9.2017 20:13


Mapy a nákresy


PDF  » Senica PDF 30 kB 10.4.2012 8:45
PDF  » Šajdíkové Humence PDF 31 kB 10.4.2012 8:45


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Trnava - Kúty PDF 220 kB 8.1.2009 12:26
PDF  » TTP Trnava - Kúty. 5. zmena. PDF 222 kB 1.7.2009 11:16
PDF  » TTP Trnava - Kúty. 6. zmena. PDF 169 kB 22.9.2010 11:26

Objekty (30)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000 Železničná stanica  Trnava ŽST
4,200 4,000 Zastávka  Trnava predmestie Zastávka
4,743   Nákladisko  Nemčanka Nákladisko
9,002 9,000 Železničná stanica  Šelpice ŽST
12,296 13,000 Zastávka  Klčovany Zastávka
13,486   Priecestie  Boleráz v km 13,486 Priecestie
14,677 15,000 Železničná stanica  Boleráz ŽST
18,620 19,000 Zastávka  Bíňovce Zastávka
21,181 22,000 Železničná stanica  Smolenice ŽST
24,775 25,000 Zastávka  Buková Zastávka
27,168   Tunel  Jablonický tunel Tunel
29,326   Výhybňa  Dúbrava Výhybňa
33,100 34,000 Zastávka  Cerová-Lieskové Zastávka
34,003   Priecestie  Jablonica v km 34,003 Priecestie
34,971 36,000 Železničná stanica  Jablonica ŽST
39,726 40,000 Nákladisko / Zastávka  Hlboké Nak./zast.
44,212 45,000 Železničná stanica  Senica ŽST
44,338   Priecestie  Senica v km 44,338 Priecestie
49,682   Priecestie  Šajdíkové Humence v km 49,682 Priecestie
49,785 50,000   Šajdíkove Humence Výh / Zast
55,152   Priecestie  Borský Mikuláš v km 55,152 Priecestie
55,357 56,000 Zastávka  Borský Mikuláš Zastávka
57,682   Priecestie  Borský Mikuláš v km 57,682 Priecestie
58,056   Priecestie  Šaštín Stráže v km 58,056 Priecestie
58,125   Priepust  Šaštín Stráže mostík v km 58,125 Priepust
58,297   Priecestie  Šaštín Stráže v km 58,297 Priecestie
59,395 60,000 Železničná stanica  Šaštín - Stráže ŽST
64,991   Priecestie  Kuklov v km 64,991 Priecestie
65,005 66,000 Zastávka  Kuklov Zastávka
67,463 68,000 Železničná stanica  Kúty ŽST

Filmy (6)

Počet filmov: 6    

7. narodeniny VLAKY.NET: vlakom do Brezovej pod Bradlom

3.5.2012 10:00,   YouTube,   dĺžka: 16:01
Máme za sebou ďalšiu narodeninovú jazdu - tentoraz už siedmu v poradí a tá sa konala 7. mája 2011. Oslavovali sme na dnes už takmer zabudnutej železničnej trati z Jablonice do Brezovej pod Bradlom. DVD s filmom z mimoriadnej jazdy historického vlaku do Brezovej pod Bradlom je v predaji vo VLAKY.NET Shope.
100%

7. narodeniny VLAKY.NET: Jablonica - Brezová pod Bradlom Video v HD kvalite

19.5.2011 10:00,   » dusan,   YouTube,   dĺžka: 15:56
Záznam z jazdy mimoriadného historického vlaku na trase Bratislava hl. st - Trnava - Jablonica - Brezová pod Bradlom - Jablonica - Kúty - Bratislava hl. st. pri príležitosti osláv 7. narodenín VLAKY.NET. Historický vlak zložený z Ci vozňov ťahaný motorovým rušňom T 444.0060, vyrobeným v rok 1963 v Turčianskych strojárňach Martin.
100%

Vlakom na trase Jablonica - Smolenice

26.3.2011 10:00,   » splinterX,   YouTube,   dĺžka: 07:41
Pohľad z vlaku Os2613 na trati ŽSR 116 Kúty - Trnava, traťový úsek Jablonica - Smolenice. Natočené dňa 9.6.2010.
95%

R Tekov 5.5.2007 v žst. Trnava

9.7.2010 18:00,   » Bubak1,   YouTube,   dĺžka: 00:57        Diskusia: 1
Príchod mimoriadneho narodeninového vlaku VLAKY.NET R Tekov v čele s "Pomarančom" T 679.019 do žst. Trnava.
100%

Mikuláš 2009 - Albatros 498.104 v čele Mikulášskeho vlaku

30.5.2010 10:00,   YouTube,   dĺžka: 08:58        Diskusia: 1
Prvá jazda historického parného rušňa 498.104 "Albatros" po jeho rekonštrukcii. Mikulášsky parný vlak dňa 6.12.2009.
97%

Lokomotíva 498.104 Albatros - Mikuláš 2009 Video v HD kvalite

10.5.2010 10:00,   » Boris,   YouTube,   dĺžka: 09:17        Diskusia: 4
Video dokumentujúce prvú jazdu historického parného rušňa 498.104 Albatros po rekonštrukcii - Mikuláš 2009. Trasa vlaku viedla z Bratislavy do Kútov, Trnavy a späť do Bratislavy.
100%

Články (32)

Počet: 32     Stránky so správami: / 2    

Drang nach Osten: po trati Kúty - Trnava

2.3.2017 8:00, Autor: Jozef Gulík
Význam mnohých železničných tratí sa v priebehu času mení. Raz je proces pomalý a nenápadný, inokedy výrazný a náhly. Poznáme prípady, kedy sa hlavné trate menili na takmer bezvýznamné (Sereď - Leopoldov) alebo naopak, z miestnych tratí sa stali hlavné (Devínska Nová Ves – Kúty – Břeclav). Ďalšie sú zas ako na hojdačke: raz hore, raz dolu a potom znova, napríklad ako tá, ktorá je témou dnešného článku. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Pozvánka na nostalgickú rozlúčku s prázdninami

27.8.2016 8:00, Autor: Mgr. Jaroslav Filo, Zdroj: Veterány.eu
Občianske združenie Veterány.EU a obec Jablonica pozývajú širokú verejnosť na jazdu historickým motorovým vlakom z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom, ktorá sa uskutoční pri príležitosti cykloturistického zrazu, jarmoku a Dňa obce Jablonica. Štartujeme v sobotu 3. septembra 2016 o 07:30 z priestorov Múzea dopravy v Bratislave. Pokračovanie...

Ako sme išli z Múzea dopravy motorákom do Karpát Správa obsahuje fotogalériu

8.7.2016 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Môj brat je tiež vlakofil. Okrem modelárstva či fotografovania vlakov aj cestuje. Už len dve trate mu chýbajú, aby mal prejdené všetky štreky na Slovensku. On mi navrhol, aby sme využili pozvánku na jazdu po trati č. 117, ktorú ešte nemal prejdenú. Neváhal som a súhlasil som. Ja nie som až taký cestovateľ, že by som musel mať všetko prejdené, ale previezť sa po trati, na ktorej už osobná doprava nefunguje, vždy poteší. Pokračovanie...  Diskusia: 22

S motorákom na „Vrátno Fest“

7.6.2016 8:00, Autor: Mgr. Jaroslav Filo, Zdroj: Veterány.EU
OZ Veterány.EU a obec Hradište pod Vrátnom pozývajú širokú verejnosť na jazdu historickým motorovým vlakom z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 4. ročníka festivalu folku a country Vrátno Fest v Hradišti pod Vrátnom. Štartujeme v sobotu 25. júna 2016 o 07:30 z priestorov Múzea dopravy v Bratislave. Pokračovanie...  Diskusia: 2

Nostalgické jazdy do Brezovej pod Bradlom

21.5.2016 8:00, Autor: Mgr. Jaroslav Filo, Zdroj: Veterány.EU
Občianske združenie Veterány.EU v spolupráci s Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ pozývajú širokú verejnosť na nostalgické jazdy historickým motorovým vlakom z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom, ktoré sa uskutočnia 25. júna, 20. augusta a 3. septembra 2016. Na minuloročnej jazde do Brezovej pod Bradlom, organizovanej pri príležitosti 135. výročia narodenia M.R.Štefánika, nás záujem ľudí príjemne prekvapil. Pokračovanie...  Diskusia: 2

S motorákom za Štefánikom do Brezovej pod Bradlom

17.7.2015 8:00, Zdroj: Veterany.eu
Občianske združenie Veterány.EU a mesto Brezová pod Bradlom pozývajú širokú verejnosť na jazdu historickým motorovým vlakom z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 135. výročia narodenia generála M. R. Štefánika. Štartujeme v sobotu 25. júla 2015 o 07:30 z priestorov Múzea dopravy v Bratislave. Pokračovanie...  Diskusia: 3

25 rokov staničnej budovy v Trnave Správa obsahuje fotogalériu

21.11.2014 8:00, Autor: Ing. Marko Engler, PhD.
Staničná budova v Trnave, ktorá 17. novembra 2014 oslávila svoje 25. výročie prevádzky, bola slávnostne odovzdaná do užívania v deň politického prevratu vo vtedajšom Československu. Zrejme preto sa jej už nevenovala tak výrazná publicita, než akú by si vzhľadom na svoju potrebu zaslúžila. Pokračovanie...  Diskusia: 10

Trnavská železničná stanica dostáva nové kontúry

23.9.2013 8:00, Autor: Martin Jurčo
Dlho čakali Trnavčania, kým ohyzdné a ponuré priestory železničnej stanice, ktoré využívali od roku 1989, zmenia svoj šat – aspoň pokiaľ ide o hygienickú úpravu a stavebnú obnovu. Dočkali sa minulý rok, keď ŽSR začali s dlho očakávanou rekonštrukciou železničnej stanice. Pokračovanie...  Diskusia: 44

Vlakom na púť do Šaštína aj v roku 2013 Správa obsahuje fotogalériu

8.9.2013 8:00, Autor: Ing. Marko Engler, PhD.
Aj keď zavedenie mimoriadnych vlakov na celonárodnú púť do Šaštína realizované po minulé roky (vždy 15. septembra) bolo v roku 2013 ohrozené pre predpokladanú návštevu pápeža na Slovensku, nakoniec sa z dôvodu odvolania tejto návštevy jazdy mimoriadnych vlakov do Šaštína predsa len uskutočnia. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Ako som sa vybral s lístkom SLOVAK 2013 za poznaním na hornú Nitru Správa obsahuje fotogalériu

2.9.2013 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Všetko má svoj začiatok i koniec. Na začiatku bol sieťový lístok a moje plány a na konci je koniec platnosti môjho lístka a hlava plná zážitkov. Za mesiac som absolvoval päť výletov po našich tratiach. Niekto si povie, že je to málo. Možno. Ale mám aj rodinu. Aj nejaké domáce práce. Aj iné záujmy. Som vďačný mojej rodine, že mi aj toto tolerovala. Prešiel som toho dosť. Iste. Dalo by sa aj viac. Pokračovanie...  Diskusia: 21

Ako som sa vybral s lístkom SLOVAK 2013 za poznaním na Záhorie Správa obsahuje fotogalériu

5.8.2013 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
ZSSK pripravila na obdobie od 1. júla do 31. augusta 2013 pre držiteľov svojich vernostných preukazov letnú akciovú ponuku na neobmedzené cestovanie vlakmi ZSSK počas 31 dní. Keďže som držiteľom preukazu Senior railplus, po dlhom zvažovaní som sa nakoniec rozhodol a tento sieťový lístok za 25 € som si kúpil. Pokračovanie...  Diskusia: 56

Mikuláš s Albatrosom

27.11.2012 18:00, Zdroj: Albatros klub pri RD Bratislava hl. st.
ALBATROS klub pri RD Bratislava hlavná stanica usporiada tradičnú pred mikulášsku výstavu a následne mikulášsku jazdu. Jazda sa uskutoční na trase: Bratislava hlavná stanica – Zohor – Kúty – Jablonica – Trnava – Pezinok - Bratislava hlavná stanica. Pokračovanie...  Diskusia: 6

Na púť do Šaštína vlakom aj v roku 2012

8.9.2012 8:00, Autor: Ing. Marko Engler
Ako v minulých rokoch, aj v roku 2012 sa uskutočnia jazdy mimoriadnych vlakov, ktoré budú 15. septembra zvážať pútnikov na celonárodnú púť do Šaštína. Bude tak možné cestovať vlakom jednak bez prestupu na netradičných ramenách, ale aj vidieť na niektorých tratiach vlaky s neobvyklou dĺžkou vzhľadom k miestnemu stereotypu. Pokračovanie...  Diskusia: 22

Elektrickým vlakom z Trnavy do Jablonice už 30 rokov Správa obsahuje fotogalériu

21.5.2012 8:00, Autor: Ing. Marko Engler, PhD.
V októbri 1980 sa Trnava, ako aj celé Československo oficiálne lúčilo s pravidelnou parnou prevádzkou na štátnych verejných železniciach. Vtedy sa uskutočnila mimoriadna jazda slávnostného vlaku ťahaného parným rušňom 556.036 z Bratislavy do Leopoldova, kde bola inštalovaná železničná výstava. To sa však už na trnavskej železničnej stanici leskli prvé stožiare budúceho trakčného vedenia. Pokračovanie...  Diskusia: 17

Novú železničnú stanicu v Trnave čaká rozsiahla rekonštrukcia

17.5.2012 8:00, Autor: Martin Jurčo, Zdroj: Novinky z radnice (Trnava), roč. 23, č. 5.
Aj keď nová železničná stanica slúži len dve desiatky rokov, už niekoľko rokov volá po obnove. Dôvodom však nie je len vzhľad, ktorý určite nepatrí do dnešného storočia, ale zastarané technológie, nevzhľadný a opotrebovaný interiér, a s tým spojená aj nechuť významnejších podnikateľských subjektov poskytovať svoje služby na železničnej stanici. Pokračovanie...  Diskusia: 13

DVD 7. narodeniny VLAKY.NET: S T 444.0060 do Brezovej pod Bradlom

2.5.2012 20:00, Autor: Redakcia VLAKY.NET
7. narodeniny VLAKY.NET sme oslávili s mimoriadnym historickým vlakom z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom dňa 7. mája 2011. Na dnes už takmer zabudnutú lokálku z Jablonice do Brezovej pod Bradlom nás odviezol motorový rušeň T 444.0060. O tom, že program dňa bol skutočne pestrý sme sa už presvedčili vo fotoreportáži uverejnenej na našich stránkach. Pokračovanie...  Diskusia: 2

Narodeniny s vôňou nostalgie, nafty a vína

11.10.2011 8:00, Autor: Marián Šimo
Je sobota 24.9.2011 skoré ráno. Vonku práve nový deň strieda noc a to je pre nás znamenie, že je čas vstávať. Čaká na nás narodeninová oslava v nezvyčajnom prevedení. Nie moja ani nikoho z mojich najbližších, ale známeho z Rakúska, ktorému priatelia venovali originálny darček. Mimoriadny vlak po mimoriadnych tratiach. Pokračovanie...  Diskusia: 24

Vlakom na púť do Šaštína – ako to bolo v roku 2011 Správa obsahuje fotogalériu

20.9.2011 8:00, Autor: Ing. Marko Engler
Vo štvrtok 15. 9. 2011 sa uskutočnili, ako boli aj na stránkach VLAKY.NET avizované, jazdy mimoriadnych vlakov zvážajúcich ľudí najmä zo Stredného a Západného Slovenska na celonárodnú púť do Šaštína ležiaceho na železničnej trati Trnava – Jablonica – Senica – Kúty. Počasie bolo ideálne nie len pre samotných pútnikov, ale aj pre tých, čo sa snažili mimoriadne prepravné nároky zachytiť objektívom fotoaparátu. Pokračovanie...  Diskusia: 9

Vlakom na púť do Šaštína Správa obsahuje fotogalériu

5.9.2011 8:00, Autor: Ing. Marko Engler
Na púte, ktorých je najmä v letnom období na Slovensku viacero, by sa podľa tradícií malo chodiť najmä pešo. Najmä tie významnejšie navštevuje rado veľa ľudí, ktorí sú z blízkeho aj vzdialeného okolia miesta ich konania. Vzhľadom na fyzické možnosti jednotlivcov, najmä detí a starších ľudí, ale aj časové možnosti pracujúcich, sú potenciálni návštevníci púte často odkázaní na dopravné prostriedky. Pokračovanie...  Diskusia: 45

7. narodeniny VLAKY.NET s Karkulkou v Brezovej pod Bradlom Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

19.5.2011 8:00, Autor: Mária Pollaková
Máme za sebou ďalšiu narodeninovú jazdu - tentoraz už siedmu v poradí. Oslavovali sme na dnes už takmer zabudnutej železničnej trati z Jablonice do Brezovej pod Bradlom. Veselú atmosféru však občasne prerušili smutné povzdychy nad budúcnosťou trate a skutočnosť, že náš vlak bude pravdepodobne jedným z posledných. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Diskusia (12)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 12    
» Pcmen85 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 18 16.6.2015 14:48
RE: ŽSR 116 : Kúty - Trnava

Zdravím všetkých! Čítajte dobre 25. Júla 2015 píde vlak na Brezovú pod Bradlom s podporou
mesta Brezová pod Bradlom a vetenany.eu , KPHŽD

Jazda historickým motorovým vlakom M 262.007 + 020.186-3 pri príležitosti 135. výročia narodenia generála M. R. Štefánika po trati kde už osobné vlaky viac ako desaťročie nejazdia.

Trasa.
Bratislava – Kúty – Senica - Jablonica – Brezová pod Bradlom a späť
Brezová pod Bradlom – Jablonica a späť (pre miestnych obyvateľov)

Program:
individuálna prehliadka expozície Múzea dopravy v Bratislave a slávnostné vypravenie historického motorového vlaku, súťažný kvíz počas jazdy vlaku, príhovor predstaviteľov samosprávy a kultúrny program v ŽST Kúty a Jablonica-obec.

V Brezovej pod Bradlom a okolí:
privítanie samosprávou, Národný dom Štefánika, Pamätná izba Dušana Jurkoviča, výstava cestných veteránov, kyvadlová autobusová doprava medzi Brezovou, Mohylou a Košariskami, oficiálny program osláv + návšteva Múzea Milana Rastislava Štefánika na Košariskách, kyvadlová jazda historickým vlakom pre miestnych obyvateľov a turistov z Brezovej do Jablonice a späť, kultúrny program v ŽST Hradište pod Vrátnom, individuálna prehliadka obcí Hradište pod Vrátnom, Osuské a Jablonice

Po dlhom čase zastaví vlak na Brezovej pri spomienke aspon niečo

Viac info link http://www.veterany.eu/index.php?s=S+motor%C3%A1kom+za+%C5%A0tef%C3%A1nikom

» davidhad324 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 14.7.2014 22:20
RE: ŽSR 116 : Kúty - Trnava

Zdravím všechny, pocházím z Chrudimi z ČR a příští týden (konkrétně 21.-23.7.) budeme u známých, kteří bydlí nedaleko Smolenic, u nás chodím téměř každý den fotit (tedy, když počasí přeje a mám čas). S politováním musím řícct, že je to na této trati bída... tedy co se osobní dopravy týká a tak bych se chtěl zeptat, jak to tu vypadá s dopravou nákladní, děkuji za odpověď...

» Pcmen85 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 18 11.7.2014 10:54
RE: ŽSR 116 : Kúty - Trnava

Zdravim všetkých! Všimol som si, že už nie je GVD 2013/2014 pripoje náveznosť smer z Kútov do Galanty v ranných hodinách na smer na Zvolen na R831 Tajov rep. dávnejšie na R Horehronec aj na iné rychlíky nap. aj R 721 Bojnice nie je naň prípoj. Ako mladý som mohol íst aj na Čiernohorská železnička alebo do Bojníc do zámku, do ZOO, resp. do kúpelov . Aj my záhoraci, aj od Považia májú radi krásy Slovenska . To spojenie bolo dávno zriadené , prečo to nefunguje. Taktové spoje to neriešia resp. priame spojenie Kúty-Trnava-Galanta na niektoré spoje . Zriadenie REX Kúty-Trnava-Galanta-Nové Zámky-Komárno (Štúrovo???) alebo školský spoj . Trať 116 Kúty-Jablonica-Tranva chodili R1475 Saxonia, R1477 Favorit letnom období to staré časy rychlíkou cez Jablonicu. Cestujúci má vlasne na výber musí čakať na staniciach viac ako 30min aj niekedy aj hodiny. V GVD sa stáva, že vlak vám odide skôr ako príde 5-10min skôr. Nie je to len trať 116 Kúty-Trnava. Treba to napraviť v novom GVD 2014/2015. Spájajme regióny Slovenska aj ostatními správnimi pripojami. Treba zamyslieť počuvať aj iné zázory iných Viem aké to je vytvarať GVD. Je to moja zaľuba. Čo mi na toto poviete...? Ďakujem za odpovede

» Lyžiar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 6.2.2012 21:33
RE: ŽSR 116 : Kúty - Trnava

Prečo tu už nechodia pantaky preboha ??? Co sa s nimi stalo ????

» Peťov Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 622 16.4.2010 1:13
RE: ŽSR 116 : Kúty - Trnava

Táto trať po zrušení prevádzky pantografov akosi stratila svoje čaro. Možno je to len otázka zvyku, ale panťáky tu podľa mňa jednoznačne chýbajú.

» miko Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 17.2.2010 9:25
RE: ŽSR 116 : KútyTrnava

Som si istý že jeden taký zrýchlená vlak na tejto trati by nebol na zahodenie. Z Komárna cez Sereď a Trnavu do Hododnína by ani nemusel byť zlý. Aj ked tak rozmýšľam v ktorom čase by mohol jazdiť. Z dá sa mi že tadial jazdí už Os vlak do Břeclavi, kedy sa tento vlak dal napr. niekedy pred 12:00 by to bolo celkom dobre, ale je tam táne výhoda že takáto jazdy by z Komárna do Hodiná trvala dosť dlho, ak by to bol Zrýchlený tak je to jedna vec. to by aj mohlo ale Kedy bol tyký nejaký osobný vlak Napr. Nové Zámky - Galanta - Sereď - Trnava - Jablonica . Kúty- Břeclav. . Ja viem že nejaký podobný už existuje ale ak by sa predĺžila jeho jazda až do Nových Zámkov by to bolo fajn. A samozrejme by mal jazdiť aj takou istou trasou späť!

» Johny_Pal Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 587 6.4.2009 15:35
RE: ŽSR - 116

Veru nejaký Zr alebo R by ozaj nebol od veci, tá trať by získala na vážnosti...a bola by obľúbenejšia a známejšia... a ťahať to môžu aj 560 s vloženými vozňami 060, hoci tieto moc rád nemám, bo ten bordel v nich a to všetko doničené a moc neudržiavané moc dobrú reklamu nerobí, i keď ide aj 240 s dvoma či troma "Bdtmee" vozňmi, tieto vzne sú tak špinavéa doničené, že to je srašné sa v tom viesť, ešte že z vonku to vyzerá celkom fajn... Fakt ten laminátový stroj, hocikde ho zapojíš vyzerá to super a s tými vozňami "Bdtmee" navonok ozaj nemá chybu, oveľa lepšie než "Panťák" . Len aj v Trnavskom vozovom depe by sa mohli o tie vozne lepšie starať a udržovať to, bo to fakt ako dobytčáky.. Zatiaľ čo som asi najlepšie udržiavané videl boli vozne z vozňového depa v Žiline aj najčistejšie zo všetkých osobákov...
Takže je predsa len nad čím rozmýšľať...

» Peťov Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 622 7.1.2009 17:21
RE: ŽSR - 116

Podľa vlastného GVD by som tu zaviedol tiež dva Zr vlaky. Jeden by mohol jazdiť po trase Hodonín - Holíč nad Moravou - Kúty - Senica - Trnava - Sereď - Galanta - Šaľa - Nové Zámky - Komárno - Komárom a späť. Druhý by mohol chodiť iba na ramene Kúty - Senica - Trnava - Sereď - Galanta. Vedené by mohli byť súpravami 560 ZSSK, alebo 240 ZSSK prípadne 263 ZSSK + 3 až 5 vozňov a Určite by boli využívané.

» JirkaKraťas Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 154 25.12.2008 19:42
RE: ŽSR - 116

Ty spěšné (zrychlené) vlaky by na této trati jistě přišly vhod a klidně by mohly jezdit Kúty - Trnava - Sereď - Galanta. V Kútech - Trnavě i Galantě by mohl být přípoj na vlaky R, IC i EC, které zde zastavují. Na zmíněných Zr vlacích by mohly jezdit pantografy 560 ZSSK nebo klasické soupravy tažené laminátkami 240 ZSSK či princeznami 263, ale také plecháči 242 ČD, které na Slovensko zajíždějí v rámci vyrovnávky výkonů za slovenské krysy 350 ZSSK na tratích SŽDC.

» peterr Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 580 3.10.2008 15:40
RE: ŽSR - 116

...na tejto trati by sa kľudne uživili možno aj dva ZR ako prípojné k EC z kútov na trnavu,jednak by to prepojilo tento priestor možno s pokračovaním na Galantu/Nitru a jednak by sa nemuselo všetko prestupné riešiť v bratislave

» holandan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 29.9.2008 15:21
RE: ŽSR - 116

Ale ani taká trať Trnava-Leopoldov neni zlá a je dosť vyťažená.

» ondro-TT Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 85 24.1.2007 18:37
RE: ŽSR - 116

je to celkom prijemna cesta ja ta de chodim často

Pridaj príspevok k téme